Víctor Medina: “Són projectes no executats, corresponents als anys 2009 i 2013, que dormen als calaixos de l’Ajuntament de Torrent”.

Compromís per Torrent, mitjançant el seu regidor Víctor Medina, ha desvelat l’existència de dos projectes de canalització d’aigües elaborats en l’època de govern del Partido Popular. En concret, el del barri del Pantà és de l’any 2009, mentres que el de Monte-Real és més recent, del 2013.

Medina ha criticat la frivolitat permanent del PP sobre els problemes d’abastiment d’aigua potable que patix el terme municipal: “Un grup que va governar durant 8 anys Torrent i que es va a dedicar a emprar recursos públics en projectes per a llavar-se la cara davant els veïns i veïnes afectats, on després no destinaren ni un euro de les arques locals per a executar-los”.

Així, el projecte del Pantà, elaborat pel PP al juliol del 2009, s’anomenava “Construcción de la red de abastecimiento, saneamiento y pluviales de la urbanización El Pantano, Torrent“. El pressupost per a aquesta obra era de 2.762.458’26€, inclosos l’I.V.A, els honoraris, la direcció d’obra i el benefici industrial.

Per un altra banda, el de Monte-Real, elaborat al juliol del 2013, projectava conduir l’aigua potable des de l’àrea del Toll i l’Alberca, amb un pressupost de 342.206’37€, incloent també l’I.V.A i la resta de despeses.

Com a contrapunt, des de Compromís s’ha indicat que en el període 2008-2014 el govern municipal del PP va gastar 7.606.574’97€ en festes locals, mentres aquests projectes de canalització d’aigua i clavegueram quedaven en l’oblit. Medina ha indicat que aquesta dada demostra que el fet que actualment el PP de Torrent s’estiga dedicant a pontificar sobre temes d’aigua és una mostra més de l’engany al que intenta sotmetre a centenars de veïns i veïnes, que en molts casos desconeixen la falta de polítiques hídriques dels darrers anys, i més en concret les del PP, les quals les amaguen mentres amb un altra mà arrepleguen signatures dels veïnats afectades pels talls d’aigua. Així, des del 2009, any en què Aigües de l’Horta alertava en un informe sobre la futura situació deficitària de cabal dels pous de Torrent, els diferents governs de PP i PSOE no han pres cap mesura de control sobre la utilització d’aquest recurs al terme municipal.

Des de Compromís per Torrent han emplaçat al PP a presentar esmenes al Pressupost del 2017, a l’efecte de consignar diners per a encetar eixos projectes de canalització. “Nosaltres ho farem, perquè la resta és tot fum de botja i postureo”, ha conclòs Medina.

COMPROMÍS PER TORRENT DESVELA QUE EL PP NO EJECUTÓ DOS PROJECTOS DE CANALIZACIÓN AL PANTANO I MONTE-REAL

Víctor Medina: “Son proyectos no ejecutados, correspondientes a los años 2009 y 2013, que duermen en los cajones del Ayuntamiento de Torrent”.

Compromís per Torrent, mediante su concejal Víctor Medina ha desvelado la existencia de dos proyectos de canalización de aguas elaborados en la época de gobierno del Partido Popular. En concreto el del barrio del Pantano es del año 2009, mientras que el de Monte-Real es más reciente, de 2013.

Medina ha criticado la frivolidad permanente del PP sobre los problemas de abastecimiento de agua potable que sufre el término municipal: “Un grupo que gobernó durante 8 años Torrent y que se dedicó a emplear recursos públicos en proyectos para lavarse la cara ante los vecinos y vecinas afectados, donde después no destinaron ni un euro de las arcas locales para ejecutarlos”.

Así, el proyecto del Pantano, elaborado por el PP en julio de 2009, se nombraba como “Construcción de la red de abastecimiento, saneamiento y pluviales de la urbanización El Pantano, Torrent”. El presupuesto para esta obra era de 2.762.458’26€, incluidos el I.V.A, los honorarios, la dirección de obra y el beneficio industrial.

Por otra parte el de Monte-Real, elaborado en julio de 2013, proyectaba conducir el agua potable desde el área del Toll i l’Alberca, con un presupuesto de 342.206’37€, incluyendo también el I.V.A y el resto de gastos.

Como contrapunto desde Compromís se ha indicado que en el período 2008-2014 el gobierno municipal del PP gastó 7.606.574’97€ en fiestas locales mientras estos proyectos de canalización de agua y alcantarillado quedaban en el olvido. Medina ha indicado que este dato demuestra que el hecho de que actualmente el PP de Torrent se esté dedicando a pontificar sobre temas de agua es una muestra más del engaño al que intenta someter a centenares de vecinos y vecinas, que en muchos casos desconocen la falta de políticas hídricas de los últimos años, y más en concreto las del PP, las cuales las esconden mientras que con la otra mano recogen firmas de los barrios afectados por los cortes de agua. Así desde el 2009, año en que Aigües de la Horta alertaba en un informe sobre la futura situación deficitaria de caudal de los pozos de Torrent, los diferentes gobiernos de PP y PSOE no han tomado ninguna medida de control sobre la utilización de este recurso en el término municipal.

Desde Compromís per Torrent han emplazado al PP a que presente enmiendas al Presupuesto de 2017, al efecto de consignar dinero para iniciar esos proyectos de canalización, “nosotros lo haremos, porque el resto es todo fum de botja y postureo“, ha concluido Medina.

festes-liquidades-2013-2014-torrent total-despeses-festes-liquidades-torrent-2008-2012 presupuesto-original-general-el-pantano-2009 presupuesto-red-gnral-monte-real_2013