ENLLAÇ A LA NOTÍCIA PUBLICADA ALS MITJANS:

 

Antecedents:

Compromís per Torrent va presentar el 21 de juliol del 2015 una petició d’inspecció municipal sobre les condicions de funcionament medi ambiental de la Planta de Residus, propietat de GEMERSA, que va ser inaugurada el 25 d’abril del 2008 per l’exalcaldessa de Torrent, Maria José Catalá. Aquesta petició va ser traslladada al grup municipal de Compromís per diferents veïns i veïnes dels carrers Azorín, Sant Valerià, Barri de Sant Gregori, Mas de la Muntanyeta i zones del Vedat. Aquest centre ha patit greus incidents com l’incendi del 27 de març del 2014, del que fins ara encara es desconeixen les causes, i que va fer necessari desplaçar als parcs de bombers de Torrent, Catarroja i Alzira.

Arran d’aquesta petició del grup municipal de Compromís, es va emetre un informe, pel tècnic municipal de la Secció de Medi Ambient, el qual va ser traslladat a la Conselleria de Medi Ambient perquè s’adoptaren les mesures cautelars tendents a evitar nous incendis, així com la continua emissió d’olors i gasos que emanen de la planta. En aquest sentit, també es va sol·licitar el cessament de possibles nous abocaments així com controls per a evitar l’entrada de persones alienes a aquestes instal·lacions ja clausurades.

Revocacions de permisos i autoritzacions a Gemersa:

La conseqüència d’aquesta petició, i després de les tramitacions oportunes, és que la Conselleria de Medi Ambient, gestionada per Compromís, el 7 de novembre passat va iniciar Expedient de Responsabilitat Ambiental pel qual en el termini de dos mesos s’ha d’acreditar la retirada dels residus existents en les instal·lacions. Addicionalment, la mateixa Conselleria ha declarat la caducitat de l’Autorització Ambiental Integrada atorgada a la mercantil en el polígon 51, parcel·la 13, al mateix temps que ha sigut donada de baixa del Registre d’Instal·lacions de la Comunitat Valenciana.

Autorització municipal vigent:

Per al portaveu de Compromís per Torrent, el capítol final d’aquesta instal·lació fallida l’ha de tancar l’actual Govern de l’Ajuntament, gestionat pel PSOE, atés que encara està vigent l’autorització municipal per la que se li va atorgar la Declaració d’Interés Comunitari a Gemersa. “Per tant, i encara que la Conselleria de Medi Ambient ha donat els passos oportuns per a solucionar finalment aquest problema, són els actuals responsables municipals els que han d’actuar ara“, ha declarat Alabajos.

Finalment, Alabajos ha explicat que Gemersa ha sigut “un exemple nefast de les concessions medi ambientals de l’època del Partido Popular, que agradava de fer-se la foto d’inauguració i després es desentenia del seu control i inspecció“. En el seu moment, Maria José Catalá va ser l’encarregada de polsar el botó que posava en funcionament la planta, qualificant aquest centre com “una innovació tecnològica i ecològica ja que posa la tècnica més avançada al servei de dos grans principis ecològics: el reciclatge i la reutilització“. Catalá aleshores va explicar que “en Torrent lo tenemos claro, invertir en el medio ambiente es invertir en un futuro mejor para todos”.

LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT REVOCA LAS AUTORIZACIONES AUTONÓMICAS A LA PLANTA DE RESIDUOS DE GEMERSA UBICADA EN TORRENT

Antecedentes:

Compromís per Torrent, presentó el 21 de julio de 2015 una petición de inspección municipal sobre las condiciones de funcionamiento medio ambiental de la Planta de Residuos, propiedad de GEMERSA, que fue inaugurada el 25 de abril de 2008 por la exalcaldesa de Torrent, Maria José Catalá. Esta petición fue trasladada al grupo municipal de Compromís por diferentes vecinos y vecinas de las calles Azorín, Sant Valerià, Barri de Sant Gregori, Mas de la Muntanyeta y zonas del Vedat. Este centro ha sufrido graves incidentes como el incendio del 27 de marzo de 2014, del que hasta ahora aún se desconocen las causas, y que hizo necesario desplazar a los parques de bomberos de Torrent, Catarroja y Alzira.

A raiz de esta petición del grupo municipal de Compromís se emitió un informe, por el técnico municipal de la Sección de Medio Ambiente, el cual fue trasladado a la Conselleria de Medio Ambiente para que se adoptaran las medidas cautelares tendentes a evitar nuevos incendios, así como la continúa emisión de olores y gases que emanan de la planta. En este sentido también se solicitó el cese de posibles nuevos vertidos así como controles para evitar la entrada de personas ajenas a estas instalaciones ya clausuradas.

Revocaciones de permisos y autorizaciones a Gemersa:

La consecuencia de esta petición, y tras las tramitaciones oportunas, es que la Conselleria de Medi Ambient, gestionada por Compromís, el 7 de noviembre pasado inició Expediente de Responsabilidad Ambiental por el que en el plazo de dos meses se debe acreditar la retirada de los residuos existentes en las instalaciones. Adicionalmente la misma Conselleria ha declarado la caducidad de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a la mercantil en el polígono 51, parcela 13, a la vez que ha sido dada de baja del Registro de Instalaciones de la Comunidad Valenciana.

Autorización municipal vigente:

Para el portavoz de Compromís per Torrent, el capítulo final de esta instalación fallida lo debe cerrar el actual Gobierno del Ayuntamiento, gestionado por el PSOE, dado que aún está vigente la autorización municipal por la que se le otorgó la Declaración de Interés Comunitario a Gemersa. “Por lo tanto, y aunque la Conselleria de Medi Ambient ha dado los pasos oportunos para solucionar finalmente este problema, son los actuales responsables municipales los que deben actuar ahora”, ha declarado Alabajos.

Finalmente Alabajos ha explicado que Gemersa ha sido “un ejemplo nefasto de las concesiones medio ambientales de la época del Partido Popular, que gustaba de hacerse la foto de inauguración y después se desentendía de su control e inspección”. En su momento Maria José Catalá fue la encargada de pulsar el botón que ponía en funcionamiento la planta, calificando este centro como “una innovación tecnológica y ecológica ya que pone la técnica más avanzada al servicio de dos grandes principios ecológicos: el reciclaje y la reutilización”. Catalá entonces explicó que “en Torrent lo tenemos claro, invertir en el medio ambiente es invertir en un futuro mejor para todos”.