Pau Alabajos: “Són obres prioritàries que el govern del PSOE té obligació d’escometre”

Durant la fase d’aprovació final dels pressupostos municipals de 2016, Compromís per Torrent va presentar una esmena, en concret la número 31, per la qual l’Ajuntament de Torrent s’obligava a la pavimentació de la calçada del Barri de Porcateres, ubicat en la partida del Safranar. Es tractava així de donar solució a la reclamació històrica d’un veïnat aïllat i abandonat des de la seua creació.

L’esmena -finalment aprovada- es va incloure dins del pressupost, de tal manera que la realització de les obres s’emmarcaren en les actuacions municipals previstes en matèria d’asfaltat de carrers, sol·licitant-se a la Delegació d’Urbanisme que informara sobre la valoració del projecte i l’execució de les obres durant 2016.

“La realitat és que, a dia de hui, tot està per fer, l’any s’acaba i el Govern del PSOE està incomplint el pressupost que ells mateixos votaren a favor, perjudicant un veïnat que comptava amb la realització d’aquestes obres després de dècades de deixadesa per part dels diferents governs municipals”, ha denunciat Alabajos.

Finalment, el portaveu de Compromís ha avisat al govern socialista que tots els incompliments en matèria pressupostària seran tinguts en compte pel seu grup quan se li demane el suport per als futurs pressupostos del 2017. “No ens poden demanar el vot favorable quan enguany el mateix PSOE incomplix acords municipals aprovats”, ha conclòs Alabajos.

Compromís per Torrent denuncia el incumplimiento de las obras presupuestadas en el Barrio de Porcateres

Pau Alabajos: “Son obras prioritarias que el gobierno del PSOE tiene obligación de acometer”

Durante la fase de aprobación final de los presupuestos municipales de 2016 Compromís por Torrent presentó una enmienda, en concreto la número 31, por la que el Ayuntamiento de Torrent se obligaba a la pavimentación de la calzada del Barrio de Porcateres, ubicado en la partida del Safranar. Se trataba así de dar solución a la reclamación histórica de un vecindario aislado y abandonado desde su creación.

La enmienda finalmente aprobada se incluyó dentro del presupuesto, de tal manera que la realización de las obras se enmarcaron en las actuaciones municipales previstas en materia de asfaltado de calles, solicitando a la Delegación de Urbanismo que informara sobre la valoración del proyecto y la ejecución de las obras a lo largo de 2016.

“La realidad es que a día de hoy todo está por hacer, el año se acaba y el Gobierno del Psoe está incumpliendo el presupuesto que ellos mismos votaron a favor, perjudicando una vecindad que contaba con la realización de estas obras tras décadas de dejadez por parte de los diferentes gobiernos municipales”, ha denunciado Alabajos.

Finalmente el portavoz de Compromís ha avisado al gobierno socialista que todos los incumplimientos en materia presupuestaria serán tenidos en cuenta por su grupo cuando se le solicite el apoyo para los futuros presupuestos de 2017. “No nos pueden pedir el voto favorable cuando este año el mismo Psoe incumple acuerdos municipales aprobados”, ha concluido Alabajos.