Valencià

INFORME D’INTERVENCIÓ: 6 DONAR COMPTE INFORMES AMB OBJECCIÓ DE LA INTERVENCIÓ

La Intervenció Municipal de Torrent ha informat sobre 13 relacions de factures amb disconformitat per un muntant global d’1.036.165’02€, corresponents totes elles a les tasques de fiscalització realitzades al llarg del quart de trimestre del 2016.

Totes i cadascuna de les relacions de factures informades amb disconformitat s’han autoritzat sense trametre l’expedient de contractació corresponent, donat que superen el límit dels 18.000€ establerts per a les contractacions menors, aquelles anomenades comunament com “a dit”.

Aquestes disconformitats tenen relació amb l’incompliment de la base normativa número 18 del Pressupost relativa a les fases d’execució, les quals, cadascuna d’elles, han de ser objecte de comptabilització independent i adequada.

Per tant per a Compromís eixos 1.036.165’02€, en factures autoritzades pel govern socialista de Torrent, s’han acceptat sense que s’haja contemplat cap dels procediments de concurrència competitiva definits en la Llei de contractes del Sector Públic, o dit d’una altra manera, s’han adjudicat a dit sense cap conveni o contracte. D’entre els serveis facturats hi figuren entre altres:

– Serveis farmacèutics.
– Serveis de Ferreteria.
– Serveis d’ Impremta.
– Subministraments de pintura.
– Subministraments de carburants.
– Subministraments informàtics.
– Serveis de telefonia fixa i mòbil.
– Serveis de neteja.
– Serveis de manteniment municipal.
– Serveis de gestió del trànsit.
– Serveis i subministraments d’Obra.
– Serveis i subministraments elèctrics.
– Serveis d’atenció psicològic.

Des de Compromís per Torrent han explicat que porten denunciant aquestes irregularitats des de fa anys, tant en les diferents dacions de comptes com en la redacció de les esmenes al pressupostos. Per al seu portaveu Pau Alabajos: “Sembla ser que poc o res ha canviat en la gestió municipal que afecta la concurrència competitiva de moltes empreses, que no poden accedir a contractes públics perquè els serveis i subministraments ja s’han donat a dit”.

Alabajos ha explicat que no valen més excuses, com per exemple l’esgrimida en el cas dels productes farmacèutics, de què “al signar un contracte amb una única farmàcia s’obligaria a tots els usuaris d’ajudes farmacèutiques a desplaçar-se a una ubicació concreta”. Segons Compromís la solució en aquestos casos passaria signar convenis de col·laboració oberts amb les diferents empreses subministradores interessades en prestar el servei, de tal manera que les que vullguen afegir-se ho facen amb les mateixes condicions que l’empresa que haja obtingut millor puntuació en el procés de contractació.

Finalment Alabajos ha declarat que “Totes les opcions es poden estudiar, revisar, i ser objecte de millora, sabent que en qualsevol cas seran millor que l’actual manera d’assignar aquestes despeses”.

Castellano

La Intervención Municipal de Torrent ha informado sobre 13 relaciones de facturas con disconformidad por un montante global de 1.036.165’02€, correspondientes todas ellas a las tareas de fiscalización realizadas a lo largo del cuarto de trimestre de 2016.

Todas y cada una de las relaciones de facturas informadas con disconformidad se han autorizado sin enviar el expediente de contratación correspondiente, dado que superan el límite de los 18.000€ establecidos para las contrataciones menores, aquellas denominadas comúnmente como “a dedo”.

Estas disconformidades tienen relación con el incumplimiento de la base normativa número 18 del Presupuesto relativa a las fases de ejecución, las cuales, cada una de ellas, deben ser objeto de contabilización independiente y adecuada.

Por lo tanto para Compromís esos 1.036.165’02€, en facturas autorizadas por el gobierno socialista de Torrent, se han aceptado sin que se haya contemplado ninguno de los procedimientos de concurrencia competitiva definidos en la Ley de contratos del Sector Público, o dicho de otro modo, se han adjudicado a dedo sin ningún convenio o contrato. De entre los servicios facturados figuran entre otros:

– Servicios farmacéuticos.
– Servicios de Ferretería.
– Servicios de Imprenta.
– Suministros de pintura.
– Suministros de carburantes.
– Suministros informáticos.
– Servicios de telefonía fija y móvil.
– Servicios de limpieza.
– Servicios de mantenimiento municipal.
– Servicios de gestión del tránsito.
– Servicios y suministros de Obra.
– Servicios y suministros eléctricos.
– Servicios de atención psicológica.

Desde Compromís per Torrent han explicado que llevan denunciando estas irregularidades desde hace años, tanto en las diferentes daciones de cuentas como en la redacción de las enmiendas a los presupuestos. Para su portavoz Pau Alabajos: “Parece ser que poco o nada ha cambiado en la gestión municipal que afecta la concurrencia competitiva de muchas empresas, que no pueden acceder a contratos públicos porque los servicios y suministros ya se han dado a dedo”.

Alabajos ha explicado que no valen más excusas, como por ejemplo la esgrimida en el caso de los productos farmacéuticos, de que “al signar un contrato con una única farmacia se obligaría a todos los usuarios de ayudas farmacéuticas a desplazarse a una ubicación concreta”. Según Compromís la solución en estos casos pasaría signar convenios de colaboración abiertos con las diferentes empresas suministradoras interesadas al prestar el servicio, de tal manera que las que quieran añadirse lo hagan con las mismas condiciones que la empresa que haya obtenido mejor puntuación en el proceso de contratación.

Finalmente Alabajos ha declarado que “Todas las opciones se pueden estudiar, revisar, y ser objeto de mejora, sabiendo que en cualquier caso serán mejor que la actual manera de asignar éstos gastos”.