Valencià:

Qui va crear la Taxa Tamer? L’assemblea de l’entitat Metropolitana per al Tractament de Residus, en sessió celebrada el 29 de juliol del 2008. Qui gestionava aquesta entitat en aqueix moment: El Partit Popular.

Què fet imposable grava aquesta Taxa? La prestació del servici metropolità de gestió de residus urbans o assimilats, generats tant en domicilis particulars com per les activitats econòmiques del seu àmbit territorial, del qual Torrent forma part.

Com se subvencionava part de la Taxa? Mitjançant l’anomenada Subvenció Recicla, que es trobava detallada al final de la factura que Aigües de l’Horta li envia periòdicament als seus clients. Aquesta subvenció es troba regulada per acord de la Junta de Govern Local de data 16 d’abril del 2016.

Per què l’actual govern del PSOE de Torrent no ha subvencionat els rebuts d’aigua corresponents a l’any 2017? No existix actualment cap comunicat oficial, o anunci en la pàgina web municipal, que justifique o explique per què no s’ha procedit al pagament per part de l’Ajuntament de Torrent de la Subvenció Recicla en els rebuts d’aigua de 2017 emesos per Aigües de l’Horta.

Tampoc hi ha hagut cap explicació sobre aquest impagament ni en els plens de l’ajuntament ni directament mitjançant notificació als grups de l’oposició; mentrestant les esmenes als pressupostos municipals de 2017 continuen sense estar contestades i en conseqüència el text pressupostari definitiu no s’ha presentat per a la seua aprovació.

Pot l’ajuntament pagar la subvenció de la Taxa Tamer sense estar el pressupost d’enguany aprovat? Sens dubte, perquè açò succeïsca, i mentres el pressupost estiga prorrogat, s’ha de tramitar la modificació de crèdits corresponent, qüestió que l’actual govern municipal del PSOE encara no ha plantejat davant del ple de l’ajuntament en el que portem d’any.

Castellano:

La Tasa Tamer: El PP la creó y después tuvo que subvencionar una parte que ahora el Psoe ha dejado de abonar

¿Quién creó la Tasa Tamer? La asamblea de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, en sesión celebrada el 29 de julio de 2008. Quién gestionaba esta Entidad en ese momento: El Partido Popular.

¿Qué hecho imponible grava esta Tasa? La prestación del servició metropolitano de gestión de residuos urbanos o asimilados, generados tanto en domicilios particulares como por las actividades económicas de su ámbito territorial, del cual Torrent forma parte.

¿Cómo se subvencionaba parte de la Tasa? Mediante la llamada Subvención Recicla, que se encontraba detallada al final de la factura que Aigües de l’Horta le envia periódicamente a sus clientes. Esta subvención se encuentra regulada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de abril del 2016.

¿Por qué el actual gobierno del PSOE de Torrent no ha subvencionado los recibos de agua correspondientes al año 2017? No existe actualmente ningún comunicado oficial, o anuncio en la página web municipal, que justifique o explique por qué no se ha procedido al pago por parte del Ayuntamiento de Torrent de la Subvención Recicla en los recibos de agua de 2017 emitidos por Aigües de l’Horta.

Tampoco ha habido ninguna explicación sobre este impago ni en los plenos del ayuntamiento ni directamente mediante notificación a los grupos de la oposición; mientras tanto las enmiendas a los presupuestos municipales de 2017 continuan sin estar contestadas y en consecuencia el texto presupuestario definitivo no se ha presentado para su aprobación.

¿Puede el ayuntamiento pagar la subvención de la Tasa Tamer sin estar el presupuesto de este año aprobado? Sin duda, para que esto suceda, y mientras el presupuesto esté prorrogado, se ha de tramitar la modificación de créditos correspondiente, cuestión que el actual gobierno municipal del PSOE aún no ha planteado ante el pleno del ayuntamiento en lo que llevamos de año.