Valencià:

Recentment, al Ple de juliol de 2017, la Intervenció va donar compte de sis noves relacions de factures que es trobaven en aquesta situació per valor de 688.955€, corresponent a compres i prestacions de serveis que aquest govern ha realitzat en el segon trimestre de 2017.

Compromís per Torrent ja va fer pública aquesta anòmala situació al febrer d’enguany, quan la Intervenció Municipal de Torrent va informar, sobre 13 relacions de factures amb disconformitat per un muntant global d’1.036.165’02€, corresponents totes elles a les tasques de fiscalització realitzades al llarg del quart de trimestre del 2016.

Novament aquestes despeses s’han autoritzat sense trametre el corresponent expedient de contractació, incomplint-se per tant la Llei de Contractes del Sector Públic, és a dir que s’han contractat a dit i sense que medien els procediments de concurs públic competitiu establerts per a la funció pública.

Volem recordar que el govern municipal gestiona els recursos de totes i tots els contribuents, on tots els proveïdors haurien de tindre les mateixes oportunitats de contractar amb l’Ajuntament de Torrent, en les mateixes condicions i amb total transparència als processos de concurrència competitiva.

Aquesta situació volem recordar que no és nova; res no ha canviat respecte a la manera en què es feien les coses en aquest ajuntament anys enrere, quan suposadament el govern era d’un altre color.

En matèria de contractació i compres hem vist com al llarg dels anys hi han hagut dues sigles de partits que han governat Torrent, però les maneres han sigut les mateixes: Contractacions a dit que són única i exclusivament responsabilitat de la part contractant, perquè de segur que la immensa majoria d’empreses i particulars són els primers que volen que s’acomplisca la normativa en matèria de contractació, tenint totes i tots les mateixes oportunitats, els mateixos drets i les mateixes obligacions, perquè, sinó recordem malament, d’això va la democràcia i la igualtat de drets, no?

Per això la Intervenció municipal, acomplint amb les seues obligacions legals, com no podia ser d’altra manera, ha fiscalitzat amb disconformitat totes aquestes relacions de factures.

Des de Compromís per Torrent no direm allò d’esperar que les coses es facen com toca, perquè ja són massa anys esperant i la responsabilitats i els fets parlen per si mateixos.

Castellano:

Recientemente, en el Pleno de julio de 2017, la Intervención dio cuenta de seis nuevas relaciones de facturas que se encontraban en esta situación por valor de 688.955€, correspondiendo a compras y prestaciones de servicios que este gobierno ha realizado en el segundo trimestre de 2017.

Compromís per Torrent ya hizo pública esta anómala situación en febrero de este año, cuando la Intervención Municipal de Torrent informó, sobre 13 relaciones de facturas con disconformidad por un montante global de 1.036.165’02€, correspondientes todas ellas a las tareas de fiscalización realizadas a lo largo del cuarto de trimestre de 2016.

Nuevamente éstos gastos se han autorizado sin enviar el correspondiente expediente de contratación, incompliéndose por lo tanto la Ley de Contratos del Sector Público, es decir que se han contratado a dedo y sin que medien los procedimientos de concurso público competitivo establecidos para la función pública.

Queremos recordar que el gobierno municipal gestiona los recursos de todas y todos los contribuyentes, donde todos los proveedores deberían tener las mismas oportunidades de contratar con el Ayuntamiento de Torrent, en las mismas condiciones y con total transparencia en cuanto en los procesos de concurrencia competitiva.

Esta situació queremos recordar que no es nueva; nada ha cambiado con respecto a la manera en que se hacían las cosas en este ayuntamiento años atrás, cuando supuestamente el gobierno era de otro color.

En materia de contratación y compras hemos visto como a lo largo de los años han habido dos siglas de partidos que han gobernado Torrent, pero las maneras han sido las mismas: Contrataciones a dedo que son única y exclusivamente responsabilidad de la parte contratante, porque de seguro que la inmensa mayoría de empresas y particulares son los primeros que quieren que se cumpla la normativa en materia de contratación, teniendo todas y todos las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones, porque, sino recordamos mal, de eso va la democracia y la igualdad de derechos, ¿no?

Por eso la Intervención municipal, cumpliendo con sus obligaciones legales, como no podía ser de otra manera, ha fiscalizado con disconformidad todas estas relaciones de facturas.

Desde Compromís per Torrent no diremos aquello de esperar que las cosas se hagan como toca, porque ya son demasiado años esperando y las responsabilidades y los hechos hablan por si mismos.