Punt del Plenari 3.01. MODIFICACIÓ DE LA MODALITAT DE PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE “LA COTXERA: APROVACIÓ DEFINITIVA.

El nostre grup votarà a favor de la gestió directa de la piscina de La Cotxera com ja va quedar palés en el plenari durant el qual es va tracar aquest assumpte. Perquè el serveis públics i de gestió municipal són l’ADN de qualsevol ajuntament que antepose els interessos de la ciutadania al de les empreses.

Així mateix voldríem sol·licitar que, en el moment que s’hagen de fer les provisions de places de laborals per a monitors i manteniment de les instal·lacions, es tinga en compte l’experiència i el meritatge dels treballadors i treballadores que han estat desenvolupant la seua feina en La Cotxera durant tots aquestos anys. El factor humà és importantíssim, i els coneixements i experiències atresorades al llarg del temps per aquestos treballadors contribuïran a una gestió sostenible i eficaç de la piscina.

ACCÉS A L’EXPEDIENT DE REFERÈNCIA: Copia de 3.01 MODIFICACIÓ MODALITAT GESTIÓ LA COTXERA. APROVACIÓ DEFINITIVA