1.- Entre els molts conceptes opacs que se’ns apliquen en el rebut de l’aigua, hi ha la taxa TAMER que se’ns cobra per pagar les tasques de reciclatge. Aquesta taxa va ser creada per l’EMTRE en 2008, institució governada llavors pel PP.

2.- Se suposa que paguem la taxa TAMER en funció de l’aigua que consumim perquè donaria una idea de quanta gent viu en cada casa i, per tant, la quantitat de residus que generem. Tot i això, és clar, aquesta relació no és directa i en molts casos no és correcta tampoc.

3.- Des del primer moment, a Compromís ens hi vàrem oposar, ja que es tracta d’un impost indirecte que paguem tots i totes per igual, independentment del nivell de renda que tinguem. És a dir, la taxa TAMER la paga igual algú que cobre un milió d’euros a l’any que algú que no arribe a 12.000€. Nosaltres proposem que el reciclatge s’ha de finançar a càrrec del Pressupost, que ix dels nostres impostos, amb fiscalitat progressiva.

4.- No obstant això, en 2008 es va instaurar la subvenció “Recicla”, que era una manera indirecta d’evitar el pagament de la taxa TAMER. Però aquesta subvenció no és progressiva: la paguem amb els nostres impostos igual a qui té molts diners i no necessita cap subvenció com a qui no arriba a final de mes i sí que la necessita.

5.- El PP va reduir la quantitat de la subvenció Recicla la legislatura passada i ara el PSOE l’elimina.

6.- Des de Compromís hem proposat que, com que no es pot eliminar la taxa TAMER, ja que no depén de l’Ajuntament, la subvenció Recicla ha de continuar, però amb criteris de renda.

7.- Des de Compromís proposem que la subvenció Recicla la reben els qui realment ho necessiten. Però PP i PSOE han tombat la nostra proposta.

8.- Per tant, ara veureu com el rebut de l’aigua ha pujat. El PSOE diu que eixos diners aniran a altres subvencions. Però des de Compromís no estem d’acord a canviar uns drets per uns altres: els volem tots.

9.- A Torrent hi ha molta gent que ho està passant molt malament i que necessita ajuda. Necessita ajuda per a drets bàsics, com són pagar l’aigua, la llum o portar els xiquets i xiquetes a escola. Nosaltres proposem iniciatives per ajudar qui més ho necessita, a pesar que PP i PSOE les bloquegen.

¡Que no te engañen con la subvención Recicla y el recibo del agua!

1.- Entre los muchos conceptos opacos que se aplican en el recibo del agua, existe la tasa TAMER que pagamos para pagar las tareas de reciclaje. Esta tasa fue creada por el EMTRE en 2008, institución regida entonces por el PP.

2.- Se supone que debemos pagar la tasa TAMER dependiendo del agua que consumimos porque daría una idea de cuánta gente vive en cada casa y, por lo tanto, la cantidad de residuos que generamos. Sin embargo, esta relación no es directa y, en muchos casos, tampoco es correcta.

3.- Desde el primer momento, en Compromís nos opusimos a dicha tasa, ya que se trata de un impuesto indirecto que pagamos todas y todos, independientemente del nivel de ingresos que tengamos. Es decir, la tasa TAMER la paga igual alguien que cobre un millón de euros al año que alguien que no llegue a 12.000 €. Nosotros proponemos que el reciclaje debe ser financiado a cargo del presupuesto, que sale de nuestros impuestos, con fiscalidad progresiva.

4.- No obstante, en 2008 se introdujo la subvención Recicla, que era una forma indirecta de evitar el pago de la tasa TAMER. Pero esta subvención no es progresiva: se la pagamos con nuestros impuestos igual a los que tienen mucho dinero y no necesitan ninguna subvención como al que no llega a final del mes y sí que lo necesita.

5.- El PP redujo la cantidad de la subvención Recicla la legislatura pasada y ahora el PSOE la elimina.

6.- Desde Compromís hemos propuesto que, como no se puede eliminar la tasa TAMER, ya que no depende del Ayuntamiento, la subvención Recicla tiene que continuar, pero con criterios de renta.

7.- Desde Compromís proponemos que la subvención Recicla la reciban quien realmente lo necesite. Pero PP y PSOE han tumbado nuestra propuesta.

8.- Por lo tanto, ahora veréis cómo ha aumentado el recibo del agua. El PSOE dice que ese dinero irá a otras subvenciones. Pero desde Compromís no estamos de acuerdo en cambiar algunos derechos por otros: los queremos todos.

9.- En Torrent hay mucha gente que lo está pasando muy mal y que necesita ayuda. Necesita ayuda para los derechos básicos, como pagar el agua, la luz o llevar los niños y niñas a la escuela. Nosotros proponemos iniciativas para ayudar a quién más lo necesita, a pesar de que PP y PSOE las bloqueen.