Valencià

Compromís per Torrent obliga al Govern Municipal a detallar el finançament de 7 partides acordades en la Modificació de Crèdits número 47/2017/CEYSC702, aprovada per la Junta de Govern Local del dia 12/07/02017.

 

Enllaç a l’expedient inicial lliurat als grups municipals on NO es detalla el finançament de les partides (pàgina 32 del document):Còpia de 2.01 MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CRÈDITS 47-17

 

Enllaç a l’informe emés pel Cap de Gestió i Planificació Econòmica on ES RECTIFICA la Modificació Pressupostària arran la falta de detall de finançament detectada i esmenada pel Grup Municipal de Compromís per Torrent: INFORME-PROPOSTA MODIFICAT

Castellano

TRANSPARENCIA

Compromís per Torrent obliga al Gobierno Municipal a detallar la financiación de 7 partidas acordadas en la Modificación de Créditos número 47/2017/CEYSC702, aprobada por la Junta de Gobierno Local del día 12/07/02017.

 

Enlace al expediente inicial entregado a los grupos municipales donde NO se detalla la financiación de las partidas (página 32 del documento): Còpia de 2.01 MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CRÈDITS 47-17

 

Enlace al informe emitido por el Jefe de Gestión y Planificación Económica donde SE RECTIFICA la Modificación Presupuestaria tras la falta de detalle de financiación detectada y enmendada por el Grupo Municipal de Compromís per Torrent: INFORME-PROPOSTA MODIFICAT