Valencià

El Govern de Torrent aprova els complements de productivitat de 2017 amb l’informe desfavorable de la Junta de Personal i els advertiments del Secretari de l’Administració Municipal

Compromís per Torrent, mitjançant el seu regidor Víctor González, ha alertat dels possibles vicis legals incorreguts en el Decret 2025/2017 del Govern Municipal pel qual s’aproven les productivitats d’alguns empleats públics en 2017, i que ascendixen a 214.526’53€.

Víctor González ha remarcat que en l’expedient que instrueix la productivitat consta informe desfavorable de la Junta de Personal Municipal, que és L’Òrgan de representació col·legiat del personal funcionari, on els seus membres són triats pels treballadors i les treballadores a les eleccions sindicals. Entre les seues funcions es troba “tindre coneixement i ser oïda sobre les quantitats que perceba cada funcionari pel complement de productivitat”, qüestió aquesta última que sembla no ha estat tinguda en compte pel Govern de Ros alhora d’establir el repartiment de les productivitats entre el personal de l’Ajuntament.

A més a més també hi consta a l’expedient l’Informe del Secretari General de l’Administració Municipal, amb rang d’Habilitat Nacional, on s’alerta sobre diferents qüestions de legalitat bàsiques “motivados por la realización de funciones que se entiende que no corresponden al contenido de los puestos de trabajo”, detectant-se casos on “se atribuyen funciones correspondientes a categorias profesionales o grupos de titulación superior a los propios del funcionario, no pudiendo ser realizadas por los mismos”, és a dir que en alguns casos s’estaria remunerant el complement en base a funcions que no es poden assumir per falta de categoria o titulació, ha explicat Víctor González.

Finalment el regidor de Compromís ha remarcat que coincideix totalment amb l’informe del Secretari de l’Administració, en el sentit de què les distintes funcions que realitzen els funcionaris s’haurien d’incloure en la descripció dels llocs de treball per a poder valorar de manera objectiva el contingut de les remuneracions; en aquest sentit ha conclòs que, mentres no estiga aprovada la Relació de Llocs de Treball municipal, el complement de productivitat dels treballadors i les treballadores de la casa hi depén dels capritxos de l’Alcalde de Torn: “I això ve succeint des de temps immemorials en un Ajuntament suposadament democràtic que ha sigut premiat per la seua transparència”.

Enllaços:

Castellano

El Gobierno de Torrent aprueba los complementos de productividad de 2017 con el informe desfavorable de la Junta de Personal y las advertencias del Secretario de la Administración Municipal

Compromís per Torrent, mediante su concejal Víctor González, ha alertado de los posibles vicios legales incurridos en el Decreto 2025/2017 del Gobierno Municipal por el que se aprueban las productividades de algunos empleados públicos en 2017, y que ascienden a 214.526’53€.

Víctor González ha señalado que en el expediente que instruye la productividad consta informe desfavorable de la Junta de Personal Municipal, que es el Órgano de representación colegiado del personal funcionario, donde sus miembros son elegidos por los trabajadores y las trabajadoras a las elecciones sindicales. Entre sus funciones se encuentra “tener conocimiento y ser oído sobre las cantidades que perciba cada funcionario por el complemento de productividad”, cuestión esta última que parece no ha sido tenida en cuenta por el Gobierno de Ros a la hora de establecer el reparto de las productividades entre el personal del Ayuntamiento.

Además también consta al expediente el Informe del Secretario General de la Administración Municipal, con rango de Habilitado Nacional, donde se alerta sobre diferentes cuestiones de legalidad básicas “motivado por la realización de funciones que se entiende que no corresponden al contenido de los puestos de trabajo”, detectándose casos donde “se atribuyen funciones correspondientes a categorias profesionales o grupos de titulación superior a los propios del funcionario, no pudiendo ser realizadas por los mismos”, es decir que en algunos casos se estaría remunerando el complemento en base a funciones que no se pueden asumir por falta de categoría o titulación, ha explicado Víctor González.

Finalmente el concejal de Compromís ha señalado que coincide totalmente con el informe del Secretario de la Administración, en el sentido de que las distintas funciones que realizan los funcionarios se deberían incluir en la descripción de los puestos de trabajo para poder valorar de manera objetiva el contenido de las remuneraciones; en este sentido ha concluido que, mientras no esté aprobada la Relación de Puestos de Trabajo municipal, el complemento de productividad de los trabajadores y las trabajadoras de la casa depende de los caprichos del Alcalde de Turno: “Y eso viene sucediendo desde tiempos inmemoriales en un Ayuntamiento supuestamente democrático que ha sido premiado por su transparencia”.