Compromís per Torrent exigix que l’Ajuntament publique les dades sobre l’arreplegada de residus i els serveis de neteja municipals

Valencià

Pau Alabajos: “Aquestos serveis suposen el 12’15% de les despeses anuals liquidades per l’Ajuntament i la pàgina web dedicada a ells està buida de contingut”.

Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos ha denunciat el buit informatiu existent sobre els serveis de neteja i arreplegada de residus per part del govern municipal del PSPV.

Alabajos ha denunciat que a les planes web municipals de Medi Ambient, on hi figuren aquestos serveis, els veïns i veïnes no poden consultar cap dada relativa a com es gestionen, tals com el volum arreplegat per classe de residu, la freqüència de neteja de carrers i contenidors, el nombre de persones que el presten, els serveis extraordinaris contractats amb el seu cost, a més de no facilitar-hi un número telefònic municipal directe amb la delegació municipal que permeta comunicar denuncies o queixes sobre el seu funcionament.

Des de Compromís no es compartix que, en un tema tan important com és la neteja i el reciclatge, els veïns i veïnes hagen de telefonar a un número genèric d’atenció al públic, gestionat per una empresa privada, en compte de fer-ho directament amb la inspecció municipal de les delegacions corresponents.

En aquest sentit Alabajos ha explicat que la contracta de neteja i arreplegada de residus de Torrent és la més important per volum econòmic, on computant els serveis extraordinaris va liquidar a l’any 2016 6.509.746€ a l’Ajuntament, equivalents al 12’15% de totes les despeses anuals reconegudes (53.557.999€), sobre els quals el govern del PSPV tampoc no lliura la informació detallada sobre la seua gestió als grups municipals: “Ni tan sols en la remissió anual del Compte General –la comptabilitat- ni en la liquidació del pressupost es detallen les despeses desagregades de la contracta municipal, tals com personal, materials, combustibles, maquinària i elements de transport, ha conclòs el portaveu de Compromís.

Finalment Alabajos ha exigit una major transparència i informació pública sobre aquestos serveis municipals.

Enllaç a la liquidació del pressupost del 2016 relatiu a la neteja i arreplegada de residus de Torrent: NETEJA URBANA LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016

Castellano

Compromís per Torrent exige que el Ayuntamiento publique los datos sobre la recogida de residuos y los servicios de limpieza municipales

Pau Alabajos: “Estos servicios suponen el 12’15% de los gastos anuales liquidados por el Ayuntamiento y la página web dedicada a ellos está vacía de contenido”.

Compromís per Torrent, mediante su portavoz Pau Alabajos ha denunciado el vacío informativo existente sobre los servicios de limpieza y recogida de residuos por parte del gobierno municipal del PSPV.

Alabajos ha denunciado que en las páginas web municipales de Medio ambiente, donde figuran estos servicios, los vecinos y vecinas no pueden consultar ningún dato relativo a cómo se gestionan, tales como el volumen recogido por clase de residuo, la frecuencia de limpieza de calles y contenedores, el número de personas que los prestan, los servicios extraordinarios contratados con su coste, además de no facilitar un número telefónico municipal directo con la delegación municipal que permita comunicar denuncias o quejas sobre su funcionamiento.

Desde Compromís no se comparte que, en un tema tan importando cómo es la limpieza y el reciclaje, los vecinos y vecinas tengan que llamar a un número genérico de atención al público, gestionado por una empresa privada, en lugar de hacerlo directamente con la inspección municipal de las delegaciones correspondientes.

En este sentido Alabajos ha explicado que la contrata de limpieza y recogida de residuos de Torrent es la más importante por volumen económico, donde computando los servicios extraordinarios liquidó en el año 2016 6.509.746€ al Ayuntamiento, equivalentes al 12’15% de todos los gastos anuales reconocidos (53.557.999€), sobre los cuales el gobierno del PSPV tampoco entrega la información detallada sobre su gestión a los grupos municipales: “Ni siquiera en la remisión anual de la Cuenta General –la contabilidad- ni en la liquidación del presupuesto se detallan los gastos desagregados de la contrata municipal, tales como personal, materiales, combustibles, maquinaria y elementos de transporte, ha concluido el portavoz de Compromís.

Finalmente Alabajos ha exigido una mayor transparencia e información pública sobre estos servicios municipales.

Arxivat en: Economia i Ocupació, Municipal, Temes, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *