Pau Alabajos (Compromís): “Els canvis que proposem estan fonamentats i a més a més redunden en una millora de la gestió financera i comptable de l’Ajuntament de Torrent.

La votació del Compte General de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 2016, va ser l’únic punt de l’ordre del dia del Ple Extraordinari celebrat el passat divendres 29 de setembre.

Davant aquest Compte General els únics grups municipals que presentaren reclamacions varen ser Compromís per Torrent i Guanyant.

De les 32 reclamacions presentades per Compromís 28 varen ser acceptades pel govern municipal atés que eren incompliments de la normativa legal, tals com la falta d’enllaç entre l’inventari i la comptabilitat, la falta d’informació fiable del Patrimoni Públic del Sòl, el romanent de tresoreria, la falta de transparència en la informació pública de les retribucions d’alts càrrecs d’empreses municipals,  la no publicitat en la descripció dels programes pressupostaris i el seu grau d’execució en aquestes, la falta de transparència en la informació sobre contractacions convenis i subvencions de les empreses, incompliment de la normativa de transparència pública relativa a dades professionals i organigrames empresarials, incompliments de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en el cas de Nous Espais, la inexistència del Pla de Tresoreria de l’Ajuntament, diferències constatades entre el resultat pressupostari arreplegat als informes d’intervenció i els decrets d’alcaldia, d’entre altres.

Alabajos va advertir al Govern de Ros que les millores necessàries per avançar en la gestió financera i la transparència municipal  passen sense dubte per dotar de més mitjans humans i tècnics a la Intervenció Municipal, amb una calendarització clara de les actuacions a escometre, tot amb l’objecte de passar d’una fiscalització limitada, per la falta de mitjans, a la fiscalització plena, que permetria l’Ajuntament revisar la totalitat dels expedients economicofinancers en compte de només una mostra aleatòria dels mateixos com succeïx actualment.

Des de Compromís s’ha explicat que d’entre les quatre reclamacions no acceptades al seu grup  dues varen ser considerades com a suggeriments, i la número 22, referida al deute de Nous Espais, empresa 100% municipal, no ha sigut acceptada per falta de voluntat política i no per qüestions tècniques, atés que l’activitat d’aquesta mercantil no s’està finançant del ingressos del mercat sinó de la pròpia facturació a l’ajuntament, amb la qual cosa el seu deute s’hauria de computar dins del perímetre de consolidació financera de l’Ajuntament de Torrent. Tot allò representa uns 2’5 milions d’euros que aproximadament haurien d’incrementar el deute financer de l’ajuntament i no se li computen al quedar fora del perímetre al que s’al·ludix. “No ho diguem nosaltres, ho diu l’article 4 del Reial Decret 1463/2007 que desenvolupa la Llei 18/2001 d’Estabilitat Pressupostària aplicable a les Entitats Locals de l’Estat”, va denunciar Alabajos en la seua intervenció plenària prèvia a la votació final.

El portaveu de Compromís instà al govern de Ros a no parapetar-se darrere del fet que el Ministeri d’Hisenda no haguera encetat d’ofici la revisió del deute de Nous Espais, atés que l’Ajuntament és ben conscient d’aquesta situació des que es canviaren els estatuts de la Societat fa dues legislatures, primer atorgant-li les competències de la jardineria municipal i posteriorment el manteniment de les escoles de Torrent, de tal manera que, com ja s’ha explicat, l’activitat de Nous Espais ja no es financia del mercat, com qualsevol empresa, sinó del propi ajuntament, amb la qual cosa el seu deute també li hauria de ser computable.

Des de Compromís no s’ha entrat a valorar el fet que el govern estatal no haja encetada aquesta revisió del deute de Nous Espais, entre altres coses perquè es desconeixen les dades que obren al Ministeri d’Hisenda així com la casuística de les seues actuacions, però s’ha explicat que qualsevol administració pública té l’obligació d’iniciar els mecanismes de la revisió d’ofici per a corregir les situacions anòmales que els afecten, fet que no s’ha produït sota cap dels governs municipals fins ara.

Alabajos va explicar que amb motiu de corregir aquesta anòmala situació el seu grup municipal havia presentat, uns dies abans, una moció perquè es reclassifique  la situació de Nous Espais i així el seu deute comence a comptar dins del perímetre total de l’Ajuntament: “Per tant no votem en contra d’aquest Compte General perquè si, sinó que oferim una solució que esperem que tinga el suport tots els grups municipals quan arribe el moment de la seua aprovació”.

Els valencianistes varen finalitzar la seua intervenció advertint que la major part de les reclamacions presentades enguany no són noves sinó que plou sobre mullat, de tal manera que any rere any les constaten sense que hi haja una voluntat política ferma de donar-les solució. “L’any passat se’ns aprovaren també moltes, totes elles continuen sense solucionar-se, per tant està molt bé que ens acceptem 28 enguany però si tot queda en un mer tràmit d’aprovació sense que hi haja un vertader propòsit d’esmena poc o res avançarem, perquè d’açò es tracta en la gestió municipal, de debatre per a millorar, si el debat polític es queda només en el gest de l’aprovació s’estarà canviant tot perquè no canvie res, i eixa no és la manera en que aquest grup municipal entén la política”, va concloure Alabajos.

Finalment el Compte General del 2016 va ser aprovat amb el vot favor del Grup Socialista, les abstencions dels grups Popular, Ciudadanos i Guanyant, i el vot en contra de Compromís.

Castellano

Pau Alabajos (Compromís): “Los cambios que proponemos están fundamentados y además redundan en una mejora de la gestión financiera y contable del Ayuntamiento de Torrent.

La votación de la Cuenta General del Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2016, fue el único punto de la orden del día del Pleno Extraordinario celebrado el pasado viernes 29 de septiembre.

Ante esta Cuenta General los únicos grupos municipales que presentaron reclamaciones fueron Compromís per Torrent y Guanyant.

De las 32 reclamaciones presentadas por Compromís 28 fueron aceptadas por el gobierno municipal dado que eran incumplimientos de la normativa legal, tales como la falta de enlace entre el inventario y la contabilidad, la falta de información fiable del Patrimonio Público del Suelo, el remanente de tesorería, la falta de transparencia en la información pública de las retribuciones de altos cargos de empresas municipales,  la no publicidad en la descripción de los programas presupuestarios y su grado de ejecución en estas, la falta de transparencia en la información sobre contrataciones convenios y subvenciones de las empresas, incumplimiento de la normativa de transparencia pública relativa a datos profesionales y organigramas empresariales, incumplimientos del objetivo de estabilidad presupuestaria en el caso de Nous Espais, la inexistencia del Plan de Tesorería del Ayuntamiento, diferencias constatadas entre el resultado presupuestario recogido en los informes de intervención y los decretos de alcaldía, entre otras.

Alabajos advirtió al Gobierno de Ros que las mejoras necesarias para avanzar en la gestión financiera y la transparencia municipal pasan sin duda por dotar de más medios humanos y técnicos a la Intervención Municipal, con una calendarización clara de las actuaciones a acometer, todo con el objeto de pasar de una fiscalización limitada, por la falta de medios, a la fiscalización plena, que permitiría el Ayuntamiento revisar la totalidad de los expedientes económico-financieros en lugar de sólo una muestra aleatoria de los mismos como sucede actualmente.

Desde Compromís se ha explicado que de entre las cuatro reclamaciones no aceptadas a su grupo dos fueron consideradas como sugerencias, y la número 22, referida a la deuda de Nous Espais, empresa 100% municipal, no ha sido aceptada por falta de voluntad política y no por cuestiones técnicas, dado que la actividad de esta mercantil no se está financiando de los ingresos del mercado sino de la propia facturación al consistorio, con lo cual su deuda se tendría que computar dentro del perímetro de consolidación financiera del Ayuntamiento de Torrent. Todo esto representa unos 2’5 millones de euros que aproximadamente tendrían que incrementar la deuda financiera del ayuntamiento y no se le computan al quedar fuera del perímetro al que se alude. “No lo decimos nosotros, lo dice el artículo 4 del Real decreto 1463/2007 que desarrolla la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria aplicable a las Entidades Locales del Estado”, denunció Alabajos en su intervención plenaria previa a la votación final.

El portavoz de Compromís instó al gobierno de Ros a no parapetarse detrás del hecho que el Ministerio de Hacienda no hubiera comenzado de oficio la revisión de la deuda de Nous Espais, dado que el Ayuntamiento es bien consciente de esta situación desde que se cambiaron los estatutos de la Sociedad hace dos legislaturas, primero otorgándole las competencias de la jardinería municipal y posteriormente el mantenimiento de las escuelas de Torrent, de tal manera que, como ya se ha explicado, la actividad de Nous Espais ya no se financia del mercado, como cualquier empresa, sino del propio ayuntamiento, con lo cual su deuda también le tendría que ser computable.

Desde Compromís no se ha entrado a valorar el hecho que el gobierno estatal no haya comenzado esta revisión de la deuda, entre otras cosas porque se desconocen los datos que obran en el Ministerio de Hacienda así como la casuística de sus actuaciones, pero se ha explicado que cualquier administración pública tiene la obligación de iniciar los mecanismos de la revisión de oficio para corregir las situaciones anómalas que les afectan, hecho que no se ha producido bajo ninguno de los gobiernos municipales hasta la fecha.

Alabajos explicó que con motivo de corregir esta anómala situación su grupo municipal había presentado, unos días antes, una moción para que se reclasifique  la situación de Nous Espais y así su deuda empieze a contabilizarse dentro del perímetro total del Ayuntamiento: “Por lo tanto no votamos en contra de esta Cuenta General porque si, sino que ofrecemos una solución que esperamos que tenga el apoyo de todos los grupos municipales cuando llegue el momento de su aprobación”.

Los valencianistas finalizaron su intervención advirtiendo que la mayor parte de las reclamaciones presentadas este año no son nuevas sino que llueve sobre mojado, de tal manera que año tras año las constatan sin que haya una voluntad política firme de darles solución. “El año pasado nos aprobaron también muchas, todas ellas continúan sin solucionarse, por lo tanto está muy bien que nos acepten 28 este año pero si todo queda en un mero trámite de aprobación sin que haya un verdadero propósito de enmienda poco o nada avanzaremos, porque de esto se trata en la gestión municipal, de debatir para mejorar, si el debate político se queda sólo en el gesto de la aprobación se estará cambiando todo para que no cambie nada, y esa no es la manera en que este grupo municipal entiende la política”, concluyó Alabajos.

Finalmente la Cuenta General del 2016 fue aprobada con el voto favor del Grupo Socialista, las abstenciones de los grupos Popular, Ciudadanos y Guanyant, y el voto en contra de Compromís.