Accés a la moció presentadaMOCIÓ COMPROMÍS TORRENT PARCEL·LES EL VEDAT
SIGNATURA DIGITAL REGISTRE D’ENTRADA

Valencià

Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos, ha presentat una moció davant el Ple municipal instant el Govern de Ros a elaboració d’un Pla de Treball davant les nombroses parcel·les desocupades a El Vedat.

L’estat d’abandonament d’aquestes parcel·les, afectades per la falta de neteja i tancament, representen un greu perill potencial d’incendis, així com de rosegadors, que troben en l’alta vegetació superficial un aliat que facilita la seua cria i proliferació sense control.

A més a més de l’alta vegetació moltes d’aquestes parcel·les urbanes es troben sense tancar, total o parcialment, el que facilita el seu accés provocant que, especialment per les nits, entren vehicles i s’embruten amb llaunes, vidres, papers, plàstics i puntes de cigarretes.

Les deixalles escampades en aquestes parcel·les, derivades de la seua falta de tancament, van acumulant-se al llarg del temps i agreugen encara més el perill de focs, tant els provocats com els fortuïts, de tal manera que l’única solució urbanística davant aquest problema passa per la seua neteja i tancament perimetral.

Totes les parcel·les que Compromís ha detectat, gràcies a les denúncies veïnals, són propietats privades, gran part d’elles provinents de PAI’s no executats, on no s’han efectuat les tasques de manteniment al·ludides.

És per això que davant els potencials problemes que aquesta situació provoca a El Vedat, que compta amb una població de més de 10.000 residents, s’ha instat la Junta de Govern Local perquè elabore a la major brevetat un Pla de Treball que incloga la identificació, i la notificació als seus propietaris, d’aquelles parcel·les urbanes abandonades afectades per la falta de manteniment i tancament a l’àrea perimetral que conforma El Vedat de Torrent.

A més a més a la moció s’insta la Junta de Govern Local perquè informe la Comissió plenària corresponent del contingut d’aquest Pla de Treball, amb la

calendarització de la seua posada en marxa i el personal assignat a aquestes tasques, així com a encetar una campanya de conscienciació i participació ciutadana perquè col·laboren amb l’Ajuntament de Torrent en la identificació d’aquelles parcel·les de El Vedat que es troben sense tancament perimetral i/o

dins d’elles es realitzen activitats, o tinguen com a conseqüència de les mateixes un augment del risc d’incendis a El Vedat.

Finalment des de Compromís es demana a la Junta de Govern Local que informe, a les associacions de caire medi ambiental registrades a Torrent, del contingut i els terminis de posada en marxa d’aquest Pla perquè puguen fer-ne les aportacions i/o millores que consideren oportunes.

Castellano

COMPROMÍS PER TORRENT DEMANDA UN PLAN DE TRABAJO MUNICIPAL DE CONTROL DE LAS PARCELAS DESOCUPADAS EN EL VEDAT

Compromís per Torrent, mediante su portavoz Pau Alabajos, ha presentado una moción ante el Pleno municipal instando al gobierno de Ros a elaborar un Plan de Trabajo ante el estado de numerosas parcelas desocupadas en El Vedat.

El estado de abandono de estas parcelas, afectadas por la falta de limpieza y vallado, representan un grave peligro potencial de incendios, así como de roedores, que encuentran en la alta vegetación superficial un aliado que facilita su cria y proliferación sin control.

Además de la alta vegetación muchas de estas parcelas urbanas se encuentran sin vallar, total o parcialmente, lo que facilita su acceso provocando que, especialmente por las noches, entren vehiculos y se ensucien con latas, vidrios, papeles, plásticos y colillas.

Los desperdicios escampados en estas parcelas, derivados de la falta de vallado, van acumulándose a lo largo del tiempo y acentuan aún más si cabe el peligro de fuegos, tanto los provocados como los fortuitos, de tal manera que la únicasolución urbanística ante este problema pasa por su limpieza y vallado perimetral.

Todas las parcelas que Compromís ha detectado, gracias a las denúncias vecinales, són propiedades privadas, gran parte de ellas provenientes de PAI’s no ejecutados, donde no se han efectuado las tareas de mantenimento aludidas.

Debido a los potenciales problemas que esta situación provoca en El Vedat, que cuenta con una población de más de 10.000 residentes, se ha instado a la Junta de Gobierno Local para que elabore a la mayor brevedad un Plan de Trabajo que incluya la identificación, y la notificación a sus propietarios, de aquellas parcelas urbanas abandonadas afectadas por la falta de mantenimento y vallado en el área perimetral que conforma El Vedat de Torrent.

Adicionalmente en la moció se insta a la Junta de Gobierno Local para que informe a la Comisión plenaria correspondiente sobre el contenido de este Plan de Trabajo, con la calendarización de su puesta en marcha y el personal asignado a estas tareas, así como a iniciar una campaña de conscienciación y participación ciudadana para que colaboren con el Ayuntamiento de Torrent en la identificación de aquellas parcelas de El Vedat que se encuentren sin vallado perimetral y/o dentro de ellas se realicen actividades, o tengan como consecuencia de las mismas un aumento del riesgo de incendios a El Vedat.

Finalmente des de Compromís se solicita a la Junta de Gobierno Local a que informe, a les asociaciones de carácter medio ambiental registradas en Torrent, del contenido i los plazos de puesta en marcha de este Plan para que puedan efectuar las aportaciones y/o mejoras que consideren oportunas.