Compromís per Torrent exigix que l’Ajuntament s’ajuste a les normes de contractació públiques

Enllaç a la documentació de referència: Auditoria 2015 àrea de Contractació

Valencià

COMPROMÍS PER TORRENT EXIGIX QUE LA TOTALITAT DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT S’AJUSTEN A LA NORMATIVA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA.

Les conclusions i recomanacions de l’auditoria independent sobre l’àrea de Contractació de l’Ajuntament de Torrent, datada el 22 de novembre de 2017, reflectixen que diferents processos de contractació municipals corresponents a l’any 2015 manquen de les obligacions i la transparència a les que obliguen la legislació en matèria de contractes del Sector Públic.

En quant a la justificació de la necessitat de contractar, en 4 dels 17 expedients analitzats aquesta necessitat es va motivar sense concretar les circumstàncies específiques existents en el moment en el que es va proposar la tramitació de l’expedient, entre els que hi figuren les obres d’habilitació de l’aulari de l’Escola Oficial d’Idiomes, dos projectes de drenatge i col·lectors d’aigües i el relatiu al contracte del Programa Municipal d’Atenció a la Infància.

Els càlculs i la determinació del pressupost dels contractes també ha sigut objecte de crítiques en l’informe, atés que els procediments negociats sense publicitat no inclogueren els aspectes tècnics i econòmics que haurien de ser objecte de negociació amb les empreses, tal i com s’exigeix en l’article 176 de la Llei de Contractes del Sector Públic i el 67.2.L del Reglament General de contractació pública. En concret s’especifica que com a part de les actuacions preparatòries de la contractació hauria de constar en l’expedient l’estudi econòmic justificatiu del cost real del servei que es pretenia contractar, el qual ha d’estar d’acord amb el preu de mercat.

També, en quant als criteris d’adjudicació, els òrgans de contractació haurien de concretar, en els plecs de contractació, el contingut de les millores que es vagen a valorar, com per exemple el mètode de valoració o de distribució de punts en cadascuna d’elles. Per al grup municipal de Compromís, i així ho reflectix l’informe, l’accés previ a aquesta informació resulta necessari per als licitadors, perquè només d’aquesta manera poden conéixer en igualtat de condicions quines són les millores que poden ofertar, així com saber quines de les millores ofertades seran les millors valorades per l’òrgan de contractació, atorgant-li al procés la necessària transparència i objectivitat.

En altres aspectes de la negociació contractual no s’ha acreditat documentalment que s’efectue la negociació amb les empreses consultades, el que no s’ajustaria a allò disposat en l’article 169 de la Llei de Contractes del Sector Públic. Aquesta manca de transparència afecta també a les publicacions dels contractes que superaren en 2015 els límits establerts en l’article 154.2 d’aquesta llei (contractes de més de 100.000€ o contractes de gestió de serveis públics de més de 5 anys de durada).

El portaveu de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, ha explicat que la suma dels contractes adjudicats, en la mostra analitzada per l’auditoria, sumen un total de 1.688.291’34€, la qual cosa suposa que si en un percentatge de la contractació han sorgit tots aquestos inconvenients caldria que l’Ajuntament de Torrent dotarà dels mitjans necessaris a la Intervenció Municipal perquè pogueren analitzar-se la totalitat d’aquestos expedients i així avançar cap a un model de fiscalització plena per tal de desterrar el model limitatiu actual.

Alabajos ha conclòs explicant que aquesta petició del seu grup, de dotar de més mitjans humans i tècnics a l’área d’Intervenció, no és nova atés que any rere any “venim demanant-ho tant en les esmenes als pressupostos locals com en les al·legacions a la Comptabilitat Municipal”.

Castellano

COMPROMÍS PER TORRENT EXIGE QUE LA TOTALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO SE AJUSTEN A LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

Las conclusiones y recomendaciones de la auditoría independiente sobre el área de Contratación del Ayuntamiento de Torrent, datada el 22 de noviembre de 2017, reflejan que diferentes procesos de contratación municipales correspondientes en 2015 carecen de las obligaciones y la transparencia a las que obliga la legislación en materia de contratos del Sector Público.

En cuanto a la justificación de la necesidad de contratar, en 4 de los 17 expedientes analizados esta necesidad se motivó sin concretar las circunstancias específicas existentes en el momento en el que se propuso la tramitación del expediente, entre los que figuran las obras de habilitación del aulario de la Escuela Oficial de Idiomas, dos proyectos de drenaje y colectores de aguas y el relativo al contrato del Programa Municipal de Atención a la Infancia.

Los cálculos y la determinación del presupuesto de los contratos también ha sido objeto de críticas en el informe, dado que los procedimientos negociados sin publicidad no incluyeron los aspectos técnicos y económicos que tendrían que ser objeto de negociación con las empresas, tal y cómo se exige en el artículo 176 de la Ley de Contratos del Sector Público y el 67.2.L del Reglamento General de contratación pública. En concreto se especifica que como parte de las actuaciones preparatorias de la contratación tendría que constar en el expediente el estudio económico justificativo del coste real del servicio que se pretendía contratar, el cual tiene que estar de acuerdo con el precio de mercado.

También, en cuanto a los criterios de adjudicación, los órganos de contratación tendrían que concretar, en los pliegues de contratación, el contenido de las mejoras que se vayan a valorar, como por ejemplo el método de valoración o de distribución de puntos en cada una de ellas. Para el grupo municipal de Compromís, y así lo refleja el informe, el acceso previo a esta información resulta necesario para los licitadores, porque sólo de este modo pueden conocer en igualdad de condiciones cuáles son las mejoras que pueden ofertar, así como saber cuáles de las mejoras ofertades serán las mejores valoradas por el órgano de contratación, otorgándole al proceso la necesaria transparencia y objetividad.

En otros aspectos de la negociación contractual no se ha acreditado documentalmente que se efectúo la negociación con las empresas consultadas, lo que no se ajustaría en lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta carencia de transparencia afecta también a las publicaciones de los contratos que superaron en 2015 los límites establecidos en el artículo 154.2 de esta ley (contratos de más de 100.000€ o contratos de gestión de servicios públicos de más de 5 años de duración).

El portavoz de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, ha explicado que la suma de los contratos adjudicados, en la muestra analizada por la auditoria, suman un total de 1.688.291’34€, lo cual supone que si en un porcentaje de la contratación han surgido todos estos inconvenientes haría falta que el Ayuntamiento de Torrent dotará de los medios necesarios a la Intervención Municipal para poder analizarse la totalidad de estos expedientes y así avanzar hacia un modelo de fiscalización plena que acabe con modelo limitativo actual.

Alabajos ha concluido explicando que esta petición de su grupo, de dotar de más medianos humanos y técnicos al área de Intervención, no es nueva dado que año tras año “venimos pidiéndolo tanto en las enmiendas a los presupuestos locales como en las alegaciones a la Contabilidad Municipal”.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *