ANY COMPARTIT

Al Ple Ordinari del mes de desembre es donà compte dels informes definitius del control financer de l’Ajuntament de Torrent corresponent a l’exercici 2015.

En un llarg informe (170 pàgines), encarregat per la Intervenció Municipal, es detallen de manera succinta diferents aspectes de la gestió local, tals com l’Àrea d’Ingressos, Contractació, Subvencions, encomanes de gestió a Nous Espais, i finalment l’Àrea de Personal.

Cal dir primer que l’any 2015 va ser un any de gestió compartida entre PP (fins a juny) i PSOE (resta de l’exercici), atés els resultats de les eleccions municipals de celebrades a finals de maig.

Les irregularitats detectades en aquest informe van des de simples errades en els processos de comptabilització a coses més serioses, tals com procedir a la devolució d’ingressos sense que existisca autorització formal i sense ajustar-se al contingut exigit pel Reglament de Recaptació, l’incompliment en la prelació de les ordres de pagament arreplegada en la llei d’Hisendes Locals, la no inclusió dels plecs de contractació en la compra d’Il·luminació LED, la no justificació documental de diferents expedients tals com les obres de rehabilitació de l’escola oficial d’idiomes, del programa d’Atenció a la Infància, l’incompliment de l’article 147 de la llei de Contractes del Sector Públic, la falta de publicitat en diferents expedients de contractació d’obres i serveis, arribant inclús al cas esmentat de l’Escola Oficial d’Idiomes on ni tan sols es va incloure el contracte formalitzat.

Un altre aspecte a destacar, que Compromís ve denunciant any rere any com a reclamacions al Compte General, són els fraccionaments fraudulents en les operacions de contractació. En aquest sentit s’analitzà una mostra de 24 expedients, dels 140 contractes menors publicats en el perfil del contractant, dels quals 20 no acomplien amb els principis de transparència, objectivitat i no discriminació i igualtat de tracte en les procediments de licitació.

Respecte a les encomanes de gestió de l’Ajuntament cap a Nous Espais diem el que sempre hem manifestat, són la justificació per a no fer desaparèixer aquesta mercantil, que porta molts anys on ja no es financia dels ingressos del mercat sinó dels encàrrecs municipals, que a més a més alguns d’ells els acaba subcontractant de manera que es tergiversa l’objecte mateix de la seua encomana.

Finalment en quant a la política de personal, tant PP com Psoe continuen sense aprovar el Catàleg de Llocs de Treball, arribant inclús a denunciar-se el fet que les incorporacions de personal analitzades suposen una limitació als principis constitucionals de mèrit, capacitat i lliure accés a la funció pública.

Com sempre diem que cadascú o cadascuna traga les seues conclusions.