Enllaç a l’informe d’Intervenció: 3 DONAR COMPTE INFORME AMB OBJECCIÓ 4T 2017

Valencià:

Pau alabajos: “Les factures informades amb disconformitat per la Intervenció Municipal corresponen als mateixos proveïdors de l’etapa de govern del PP”.

Compromís per Torrent considera inassumible que en el quart trimestre de 2017 l’executiu socialista de Ros presente al voltant de 750.000€ en factures informades amb disconformitat per la Intervenció Municipal.

El muntant econòmic es correspon amb 8 relacions de factures de les quals 730.527’38€ han estat recepcionades per l’Ajuntament, més 16.162’12€ provinents del Consell Agrari Municipal i finalment la fiscalització amb inconvenients de 3000€ d’una subvenció atorgada per la Delegació de Festes per l’organització d’una matinal motera.

Per a Compromís per Torrent l’incompliment dels articles 138 i 86 de la Llei de Contractes del Sector Públic indica que el muntant anual facturat per cada proveïdor, arreplegat en l’informe d’Intervenció, supera el límit autoritzat per a les contractacions menors, el que en la pràctica suposa un fraccionament encobert del contracte.

El portaveu de Compromís, Pau Alabajos, ha explicat que aquesta manera de gestionar no és pròpia de la transparència i la igualtat en la concurrència competitiva entre els proveïdors que vulguen optar per oferir els seus productes i serveis a l’Ajuntament de Torrent.

En aquest sentit Alabajos ha recordat que els noms dels proveïdors que apareixen a l’informe d’intervenció són els mateixos que els de l’època de govern del Partido Popular, amb la qual cosa el PSOE de Ros continua per la mateixa senda que Amparo Folgado i Maria José Catalá  en quant als processos de contractació pública. No obstant des de Compromís han matisat que els proveïdors presenten les factures pels béns i serveis requerits i és responsabilitat de l’administració vetlar perquè el procés es realitze d’acord amb els principis públics d’igualtat en la contractació.

Castellano:

COMPROMÍS PER TORRENT SUSPENDE AL EJECUTIVO DE ROS POR PRESENTAR 750.000€ EN FACTURAS DISCONFORMES EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2017.

 Pau alabajos: “Las facturas informadas con disconformidad por la Intervención Municipal corresponden a los mismos proveedores de la etapa de gobierno del PP”.

Compromís per Torrent considera inasumible que en el cuarto trimestre de 2017 el ejecutivo socialista de Ros presente alrededor de 750.000€ en facturas informadas con disconformidad por la Intervención Municipal.

El montante económico se corresponde con 8 relaciones de facturas de las cuales 730.527’38€ han sido recepcionades por el Ayuntamiento, más 16.162’12€ provenientes del Consell Agrari Municipal y finalmente la fiscalización con inconvenientes de 3000€ de una subvención otorgada por la Delegación de Fiestas por la organización de una matinal motera.

Para Compromís per Torrent el incumplimiento de los artículos 138 y 86 de la Ley de Contratos del Sector Público indica que el montante anual facturado por cada proveedor, recogido en el informe de Intervención, supera el límite autorizado para las contrataciones menores, lo que en la práctica supone un fraccionamiento encubierto del contrato.

El portavoz de Compromís, Pau Alabajos, ha explicado que esta manera de gestionar no es propia de la transparencia y la igualdad en la concurrencia competitiva entre los proveedores que quieran optar a ofrecer sus productos y servicios al Ayuntamiento de Torrent.

En este sentido Alabajos ha recordado que los nombres de los proveedores que aparecen en el informe de intervención son los mismos que los de la época de gobierno del Partido Popular, con lo cual el PSOE de Ros continúa por la misma senda que Amparo Fogado y Maria José Catalá en cuanto a los procesos de contratación pública. No obstante desde Compromís han matizado que los proveedores presentan las facturas por los bienes y servicios requeridos y es responsabilidad de la administración velar para que el proceso se realice de acuerdo con los principios públicos de igualdad en la contratación.