Valencià

La coalició valencianista denuncia que l’ajuntament haja sigut condemnat a costes per negar la baixa a un agent, l’esposa del qual havia sigut intervinguda quirúrgicament.

El regidor de Compromís per Torrent Víctor Medina qualifica l’acció del govern municipal en matèria de personal de “una incapacitat absoluta que està creant greus desigualtats entre el cos funcionarial de la casa”. A més afig que “aquesta incapacitat no solament té repercussions tècniques, sinó que també denota una profunda insensibilitat quant a la gestió humana del personal municipal”.

Es refereix Compromís quant a la “insensibilitat” a la sentència (331/18) dictada recentment pel Jutjat del Contenciós Administratiu nombre 7 de València, amb fallada a favor d’un agent de la policia local municipal al qual li varen denegar 3 dies de permís per malaltia greu de la seua muller.

L’agent en qüestió va formular aquesta petició en 2016 arran la intervenció quirúrgica de la seua esposa, la qual “va estar hospitalitzada els dies 27 i 28 i posteriorment en el seu domicili davant possibles complicacions, cures i cures assistencials” tal com diu la pròpia sentència a la qual ha tingut accés Compromís. A més els valencianistes apunten al fet que Comissions Obreres ja va intervenir en defensa dels drets de l’agent, que també van ser desoïts per l’administració, motiu pel qual el sindicat va presentar el recurs al que la justícia ha donat la raó.

“Hem registrat dues peticions per a conèixer quan es quantifiquen les costes a les quals ha sigut condemnat l’Ajuntament i per a conèixer l’informe de denegació de la petició de l’agent” afirma Medina.

En opinió del regidor “aquesta és una prova més de l’absoluta falta de criteri polític i professional per part de l’equip de govern, especialment del regidor Jose Antonio Castillejo”. A més, tal com denuncien des de Compromís “el govern municipal ignora sistemàticament les propostes de l’oposició per a millorar la gestió. Ni s’ha aprovat la Relació de Llocs de treball, ni s’ha reforçat l’àrea de fiscalització, els complements de productivitat se segueixen concedint baix criteris totalment subjectius i el calendari laboral segueix pendent”.

Castellano

Compromís per Torrent acusa al Gobierno local de “incapacidad absoluta en materia de personal”.

La coalición valencianista denuncia que el ayuntamiento haya sido condenado a costas por negar la baja a un agente cuya esposa había sido intervenida quirúrgicamente.

El concejal de Compromís per Torrent Víctor Medina califica la acción del gobierno municipal en materia de personal de “una incapacidad absoluta que está creando graves desigualdades entre el cuerpo funcionarial de la casa”. Además añade que “esta incapacidad no solo tiene repercusiones técnicas, sino que también denota una profunda insensibilidad en cuanto a la gestión humana del personal municipal”.

Se refiere Compromís en cuanto a la “insensibilidad” a la sentencia (331/18) dictada recientemente por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de València, con fallo a favor de un agente de la policía local municipal al cuál le fueron denegados 3 dias de permiso por enfermedad grave de su esposa.

El agente en cuestión formuló esta petición en 2016 a raíz de la intervención quirúrgica de su esposa, la cual “estuvo hospitalizada los días 27 y 28 y posteriormente en su domicilio ante posibles complicaciones, curas y cuidados asistenciales” tal y como dice la propia sentencia a la que ha tenido acceso Compromís. Además los valencianistas apuntan a que Comisiones Obreras ya intervino en defensa de los derechos del agente, que también fueron desoídos por la administración, motivo por el cual el sindicato presentó el recurso al que la justicia ha dado la razón.

“Hemos registrado dos peticiones para conocer en cuanto se cuantifican las costas a las que ha sido condenado el Ayuntamiento y para conocer el informe de denegación de la petición del agente” afirma Medina.

En opinión del concejal “esta es una prueba más de la absoluta falta de criterio político y profesional por parte del equipo de gobierno, en especial del concejal Jose Antonio Castillejo”. Además, tal y como denuncian desde Compromís “el gobierno municipal ignora sistemáticamente las propuestas de la oposición para mejorar la gestión. Ni se ha aprobado la Relación de Puestos de Trabajo, ni se ha reforzado el área de fiscalización, los complementos de productividad se siguen concediendo bajo criterios totalmente subjetivos y el calendario laboral sigue pendiente”.