Compromís per Torrent registra 53 reclamacions a la comptabilitat del 2017 de l’Ajuntament de Torrent

Valencià

Pau Alabajos: “Aquestos comptes anuals evidencien la falta de personal en la Intervenció municipal i la poca fiabilitat de la informació comptable oferida des de la regidoria d’Hisenda”.

L’Ajuntament de Torrent va publicar al BOP de l’1 d’agost l’obertura d’un període de 23 dies per a presentar reclamacions davant la comptabilitat auditada per la Intervenció Municipal i les consultores privades contractades pels diferents Organismes Autònoms i Empreses Municipals.

Dins d’aquest període de reclamacions el grup municipal de Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos, ha registrat 53 reclamacions fruit de l’anàlisi de la informació comptable municipal oferida als grups polítics del consistori.

D’aquesta informació comptable es desprén que el sector públic local de Torrent no disposa d’un Inventari de Béns detallat ni conciliat amb els imports que hi figuren als registres comptables.

Tampoc no es poden dotar amortitzacions perquè falta l’oportú enllaç entre l’Inventari abans esmentat i la pròpia comptabilitat. Tampoc hi existeix un Mòdul de Patrimoni que permeta el càlcul i el registre de les depreciacions de l’immobilitzat.

Aquestos problemes en la falta de fiabilitat, i per tant de transparència en la gestió econòmica municipal, apareixen també reflectits en el Patrimoni Públic del Sòl, les Inversions Immobiliàries i l’Immobilitzat Intangible.

També destaca negativament la inexistència d’indicadors de gestió en la memòria dels comptes de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms (Fundació Esportiva Municipal, Junta Local Fallera i Consell Agrari) i les empreses municipals IDEA’t, i Nous Espais.

També és especialment preocupant la gestió de l’empresa mixta municipal Aigües de l’Horta, S.A, on, a criteri de l’auditoria independent efectuada arran la presentació de la seua comptabilitat,  s’han produït fraccionament de contractes, pròrrogues contractuals no permeses, i operacions vinculades al soci privat (Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A) sense que conste que hi haja hagut un procés de licitació. Tampoc aquesta mercantil informa sobre el cost de les campanyes de publicitat i de promoció institucional, desglossant l’import destinat a cada mitjà de comunicació, així com específicament de les pròrrogues sobre els contractes, els encàrrecs i els procediments que han quedat deserts.

Finalment des de Compromís s’ha expressat que aquestes mancances, en la falta de gestió i fiabilitat de la informació comptable, són les mateixes que en les passades legislatures del Partido Popular, on a més torna a repetir-se el fet que la totalitat de la documentació comptable de l’Ajuntament, la Fundació Esportiva Municipal, la Junta Local Fallera, el Consell Agrari, IDEA’t i Aigües de l’Horta ha sigut publicada únicament en castellano, incomplint-se el Reglament Municipal de Normalització Lingüística i conculcant-se per tant els drets dels torrentins i les torrentines valencianoparlants.

Castellano

COMPROMÍS PER TORRENT PRESENTA 53 RECLAMACIONES A LA CONTABILIDAD DE 2017 DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT

 Pau Alabajos: “Estas cuentas anuales evidencian la falta de personal en la Intervención municipal y la poca fiabilidad de la información contable ofrecida desde la concejalía de Hacienda”.

El Ayuntamiento de Torrent publicó en el BOP del 1 de agosto la apertura de un periodo de 23 días para presentar reclamaciones ante la contabilidad auditada por la Intervención Municipal y las consultoras privadas contratadas por los diferentes Organismos Autónomos y Empresas Municipales.

Dentro de este periodo de reclamaciones el grupo municipal de Compromís per Torrent, mediante su portavoz Pau Alabajos, ha registrado 53 reclamaciones fruto del análisis de la información contable municipal ofrecida a los grupos políticos del consistorio.

De esta información contable se desprende que el sector público local de Torrent no dispone de un Inventario de Bienes detallado ni conciliado con los importes que figuran en los registros contables.

Tampoco se pueden dotar amortizaciones porque falta el oportuno enlace entre el Inventario antes mencionado y la propia contabilidad. Tampoco existe un Módulo de Patrimonio que permita el cálculo y el registro de las depreciaciones del inmovilizado.

Estos problemas en la falta de fiabilidad, y por lo tanto de transparencia en la gestión económica municipal, aparecen también reflejados en el Patrimonio Público del Suelo, las Inversiones Inmobiliarias y el Inmovilizado Intangible.

También destaca negativamente la inexistencia de indicadores de gestión en la memoria de las cuentas del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos (Fundación Deportiva Municipal, Junta Local Fallera y Consell Agrari) y las empresas municipales IDEA’t, y Nous Espais.

También es especialmente preocupante la gestión de la empresa mixta municipal Aigües de l’Horta, S.A, donde, a criterio de la auditoría independiente efectuada al efecto de  la presentación de su contabilidad, se han producido fraccionamiento de contratos, prórrogas contractuales no permitidas, y operaciones vinculadas al socio privado (Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A) sin que conste que haya habido un proceso de licitación. Tampoco esta mercantil informa sobre el coste de las campañas de publicidad y de promoción institucional, desglosando el importe destinado a cada medio de comunicación, así como específicamente de las prórrogas sobre los contratos, los encargos y los procedimientos que han quedado desiertos.

Finalmente desde Compromís se ha expresado que estas carencias, en la falta de gestión y fiabilidad de la información contable, son las mismas que en las pasadas legislaturas del Partido Popular, donde además vuelve a repetirse el hecho que la totalidad de la documentación contable del Ayuntamiento, la Fundación Deportiva Municipal, la Junta Local Fallera, el Consell Agrari, IDEA’t y Aigües de l’Horta ha sido publicada únicamente en castellano, incumpliéndose el Reglamento Municipal de Normalización Lingüística y conculcándose por lo tanto los derechos de los torrentinos y las torrentinas valencianohablantes.

Arxivat en: Documents, Economia i Ocupació, Municipal, Temes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *