Pau Alabajos: “Es tracta d’un document que pretén segellar la boca del Consell d’Administració de Nous Espais de manera indefinida”.

La mercantil municipal Nous Espais ha remés a les seues conselleres i consellers un document anomenat “Compromiso de confidencialidad Protección de Datos. Administradores-Consejeros”, en el qual es pretén obligar a la totalitat del Consell d’Administració a no difondre aquella informació que reba de la mercantil o a la que tinga accés en l’exercici de les seues funcions.

Per a Compromís per Torrent tant el nom de l’acord com la seua redacció són un eufemisme per a no informar a la ciutadania sobre diferents aspectes de la gestió de la mercantil que els dirigents de la Societat i el govern municipal no volen que se sàpien, motiu pel qual ha anunciat que el seu grup municipal no el signarà.

En aquest sentit el seu portaveu, Pau Alabajos, ha expressat que aquest acord mordassa ha arribat a Torrent de la mà de l’alcalde Ros, com no podia ser d’una altra manera, un document que els eco-valencianistes consideren com a un nou incompliment de l’acord d’investidura en matèria de transparència, de tal manera que, qui signe aquestos compromisos davant Nous Espais, no podrà informar a les veïnes i veïns de Torrent de tot allò que Ros i el seu equip no vullguen que siga del domini públic.

Entre altra informació que Ros no vol que se sàpia, hi figuren factures de diferents dinars, sopars i despeses d’hotels pagats amb les targetes de crèdit lliurades per Nous Espais a diferents membres del seu govern i a un funcionari municipal fins l’any 2007.

Així per exemple, i segons la informació que obra en els registres de la pròpia empresa hi figuren càrrecs de targeta dels quals els seus titulars són l’ex regidora Lizondo, l’ex regidor i actual membre del consell d’administració pel PSOE Severino Yago i l’actual responsable de l’urbanisme municipal Antoni Vivó.

Entre la multitud de factures que apareixen es poden veure botelles de vi a 40€, “rones y whiskies añejos”, “ibéricos de bellota”, mariscos, habitacions d’hotels de 5 estrelles a nom de Jesús Ros i l’ex alcalde José Breso, i menús de fins 89€ per comensal.

Finalment des de Compromís per Torrent se sospita que aquesta maniobra per tal de silenciar als consellers del consell d’administració té relació amb el fet de què la comissió d’investigació creada a l’efecte per a esclarir aquestos fets fa mesos que no es reuneix.  Alabajos ha expressat que “amb aquest ritme de reunions l’objectiu de l’actual govern és clar, que s’acabe la legislatura sense que s’haja treta cap conclusió”.

Castellano

COMPROMÍS PER TORRENT NO FIRMARÁ EL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD ENVIADO POR NOUS ESPAIS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA MERCANTIL MUNICIPAL

Pau Alabajos: “Se trata de un documento que pretende sellar la boca del Consejo de Administración de Nous Espais de manera indefinida”.

 La mercantil municipal Nous Espais ha remitido a sus consejeras y consejeros un documento llamado “Compromiso de confidencialidad Protección de Datos. Administradoras-Consejeros”, en el cual se pretende obligar a la totalidad del Consejo de Administración a no difundir aquella información que reciba de la mercantil o a la que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones.

Para Compromís per Torrent tanto el nombre del acuerdo como su redacción son un eufemismo para no informar a la ciudadanía sobre diferentes aspectos de la gestión de la mercantil que los dirigentes de la

Sociedad y el gobierno municipal no quieren que se sepan, motivo por el cual ha anunciado que su grupo municipal no lo firmará.

En este sentido su portavoz, Pau Alabajos, ha expresado que este acuerdo mordaza ha llegado a Torrent de la mano del alcalde Ros, como no podía ser de otra manera, un documento que los eco-valencianistas consideran como un nuevo incumplimiento del acuerdo de investidura en materia de transparencia, de tal manera que, quién firme estos compromisos ante Nous Espais, no podrá informar a las vecinas y vecinos de Torrent de todo aquello que Ros y su equipo no quieran que sea del dominio público.

Entre otra información que Ros no quiere que se sepa, figuran facturas de diferentes comidas, cenas y gastos de hoteles pagados con las tarjetas de crédito entregadas por Nous Espais a diferentes miembros de su gobierno y a un funcionario municipal hasta el año 2007.

Así por ejemplo, y según la información que obra en los registros de la propia empresa figuran cargos de tarjeta de los cuales sus titulares son la ex concejala Lizondo, el ex concejal y actual miembro del consejo de administración por el PSOE Severino Yago y el actual responsable administrativo del urbanismo municipal Antoni Vivó.

Entre la multitud de facturas que aparecen se pueden ver botellas de vino a 40€, rones y whiskies añejos, ibéricos de bellota, mariscos, habitaciones de hotel de 5 estrellas a nombre de Jesús Ros y el ex alcalde José Bresó, y menús de hasta 89€ por comensal.

Finalmente desde Compromís per Torrent se sospecha que esta maniobra para silenciar a los miembros del consejo de administración tiene relación con el hecho de que la comisión de investigación creada al efecto para esclarecer estos hechos hace meses que no se reune. Alabajos ha expresado que “con este ritmo de reunions el objetivo del actual gobierno es claro, que se acabe la legislatura sin que se haya sacado ninguna conclusión”.