Documentació adjunta:

  1. 2018-745. Informe Intervenci Al-legacions Compte General 2017.doc
  2. Proposta regidor.docx

Valencià

COMPROMÍS PER TORRENT VOTA EN CONTRA DE LA COMPTABILITAT DE L’AJUNTAMENT EN 2017 EN LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

El portaveu de Compromís Pau Alabajos demana a la resta de grups de l’oposició que, per responsabilitat, canvien el vot expressat en la comissió Especial de Comptes i voten en contra de la comptabilitat del govern de Ros en el proper Plenari municipal convocat a l’efecte.

Pau Alabajos: “Aquesta comptabilitat no representa la situació econòmica i financera real de l’Ajuntament”.

En la Comissió Especial de Comptes celebrada el 25 de setembre de 2018, el grup municipal de Compromís per Torrent va votar en contra dels comptes presentats pel govern de Ros, corresponents a l’exercici 2017.

Els motius esgrimits pels eco-valencianistes són bàsicament són 5:

  • La falta de dotacions d’amortització en la comptabilitat.
  • La falta d’enllaç entre l’inventari de béns i la comptabilitat.
  • La falta d’informació fiable respecte al patrimoni públic del sòl.
  • La inexistència d’un inventari de béns detallat i conciliat.
  • La inexistència d’indicadors de gestió de l’Ajuntament ni dels seus organismes autònoms.

Totes aquestes mancances sobre la gestió econòmica de Ros es recullen en les 17 reclamacions acceptades per la Intervenció de l’Ajuntament de Torrent al grup municipal de Compromís, d’un total de 53 presentades per aquest grup. Sobre la resta de reclamacions no acceptades a Compromís, 34 són incompliments legals admesos per la Intervenció en els seus informes però rebutjats per aquesta a l’entendre que no afecten a la presentació i l’elaboració dels Estats Comptables de l’exercici 2017.

Des de Compromís s’ha expressat que aquest Compte General de 2017 és el millor que podia presentar la Intervenció Municipal atenent els recursos humans, informàtics i organitzatius amb els que compta, però no expressen la situació economicofinancera real de l’Ajuntament de Torrent.

Alabajos ha manifestat que en aquestes alçades de legislatura estem igual que quan governava el Partido Popular, tant en el contingut de les reclamacions presentades com en altres aspectes cabdals referits a la inexistència de contractes en certes despeses de béns i serveis o el fraccionament de contractes, figures que apareixen reiteradament en els informes de fiscalització sobre la gestió econòmica de l’Ajuntament de Torrent.

Partido Popular i Guanyant Torrent s’abstingueren en la votació del Compte General, Compromís va votar en contra i Ciudadanos no va assistir-hi, motiu pel qual des de Compromís es demana a la resta de grups de l’oposició que, per responsabilitat, voten en contra de la gestió comptable de Ros en el proper plenari del dia 27 de setembre.

Castellano

COMPROMÍS PER TORRENT VOTA EN CONTRA DE LA CONTABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE TORRENT EN 2017 EN LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.

El portavoz de Compromís Pau Alabajos pide al resto de grupos de la oposición que, por responsabilidad, cambien el voto expresado en la comisión Especial de Cuentas y voten en contra de la contabilidad del gobierno de Ros en el próximo Plenario municipal convocado al efecto.

Pau Alabajos: “Esta contabilidad no representa la situación económica y financiera real del Ayuntamiento.

En la Comisión Especial de Cuentas celebrada el 25 de septiembre de 2018, el grupo municipal de Compromís per Torrent votó en contra de las cuentas presentadas por el gobierno de Ros, correspondientes al ejercicio 2017.

Los motivos esgrimidos por los eco-valencianistas son básicamente son 5:

– La falta de dotaciones de amortización en la contabilidad.

– La falta de enlace entre el inventario de bienes y la contabilidad.

– La falta de información fiable respecto al patrimonio público del suelo.

– La inexistencia de un inventario de bienes detallado y conciliado.

– La inexistencia de indicadores de gestión del Ayuntamiento ni de sus organismos autónomos.

Todas estas carencias sobre la gestión económica de Ros se recogen en las 17 reclamaciones aceptadas por la Intervención del Ayuntamiento de Torrente al grupo municipal de Compromís, de un total de 53 presentadas por este grupo. Sobre el resto de reclamaciones no aceptadas a Compromís, 34 son incumplimientos legales admitidos por la Intervención en sus informes pero rechazados por esta a la entender que no afectan a la presentación y la elaboración de los Estados Contables del ejercicio 2017.

Desde Compromís se ha expresado que esta Cuenta General de 2017 es la mejor que podía presentar la Intervención Municipal atendiendo a los recursos humanos, informáticos y organizativos con los que cuenta, pero no expresan la situación económico-financiera real del Ayuntamiento de Torrent.

Alabajos ha manifestado que a estas alturas de legislatura estamos igual que cuando gobernaba el Partido Popular, tanto en el contenido de las reclamaciones presentadas como en otros aspectos capitales referidos a la inexistencia de contratos en ciertos gastos de bienes y servicios o el fraccionamiento de contratos, figuras que aparecen reiteradamente en los informes de fiscalización sobre la gestión económica del Ayuntamiento de Torrent.

Partido Popular y Guanyant Torrent se abstuvieron en la votación de la Cuenta General, Compromís votó en contra y Ciudadanos no asistió, motivo por el cual desde Compromís se pide al resto de grupos de la oposición que, por responsabilidad, votan en contra de la gestión contable de Ros en el próximo plenario del día 27 de septiembre.