Enllaços:

Ordenança SAD 2018: Ordenanca Fiscal_V_2018_Preu P_Ajuda domiciliaria

Ordenança SAD 2019:ORDENANÇA REGULADORA PREU SAD 2019

Valencià

Pau Alabajos: “Hem aconseguit l’objectiu d’incrementar el nombre d’unitats familiars de Torrent que puguen acollir-se gratuïtament a aquest servei públic”.

El Plenari de l’Ajuntament de Torrent (del 13 de novembre) va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics la proposta de Compromís de subvencionar al 100% el servei municipal d’Assistència Domiciliària (més conegut com a S.A.D)

Anteriorment el S.A.D se subvencionava al 100% fins el 708€ de renda mensual per a les famílies d’un/a membre, ara s’ampliarà fins els 900€.

Aquest benefici fiscal entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2019, el qual s’haurà de traslladar al proper pressupost local (aprovat o prorrogat).

Des de Compromís per Torrent s’ha instat a l’actual govern municipal perquè publicite la nova taula d’ajudes del S.A.D, de manera que més famílies torrentines puguen acollir-se a les mateixes.

Finalment, Pau Alabajos, portaveu municipal de Compromís, ha explicat que la proposta del seu grup era més ambiciosa donat que ampliava les escales de renda per cada tram de subvenció (des del 100% fins al mínim del 5%) de tal manera que també en eixos trams pogueren acollir-se més famílies, no obstant ha valorat com a positiu que almenys s’aprovarà l’esmena principal que el seu grup va proposar davant el Ple.

Castellano

TORRENT APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA DE AMPLIAR HASTA LOS 900€ DE RENTA FAMILIAR LA SUBVECIÓN DEL 100% DEL SERVICIO DE AYUDA DOMICILIARIA

Pau Alabajos: “Hemos conseguido el objetivo de incrementar el número de unidades familiares de Torrent que puedan acogerse gratuitamente a este servicio público”.

El Plenario del Ayuntamiento de Torrent (del 13 de noviembre) aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos la propuesta de Compromís de subvencionar al 100% el servicio municipal de Asistencia Domiciliaria (más conocido como S.A.D).

Anteriormente el S.A.D se subvencionaba al 100% hasta el 708€ de renta mensual para las familias de uno/a miembro, ahora se ampliará hasta los 900€.

Este beneficio fiscal entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2019, el cual se tendrá que trasladar al próximo presupuesto local (aprobado o prorrogado).

Desde Compromís per Torrent se ha instado al actual gobierno municipal para que publicite la nueva tabla de ayudas del S.A.D, de forma que más familias torrentines puedan acogerse a las mismas.

Finalmente, Pau Alabajos, portavoz  municipal de Compromís ha explicado que la propuesta de su grupo era más ambiciosa, dado que ampliaba las escalas de renta por cada tramo de subvención (desde el 100% hasta el mínimo del 5%) de tal manera que también en esos tramos pudieran acogerse más familias, no obstante ha valorado como positivo que al menos se aprobará la enmienda principal que su grupo propuso ante el Pleno.