Pel vostre interés us informem de les esmenes presentades pel nostre grup municipal  davant el projecte de pressupostos 2019 del govern municipal del PSOE.

ESMENES PRESENTADES PER COMPROMÍS PER TORRENT: Registre d’Entrada Esmenes Compromís al Pressupost 2019

 

Enllaç al pressupost presentat pel govern del PSOE (en l’idioma en què s’han lliurat els epígrafs de cadascun): 4.8 LISTADO PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 3 (ajuntament)

Pressupost 2019 Organisme Municipal Consell Agrari: 5.4.2.2 CONSELL AGRARI MUNICIPAL (4)

Pressupost 2019 Organisme Municipal Fundació Esportiva Municipal: 5.4.2.1 FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

Pressupost 2019 Organisme Municipal Junta Local Fallera: No s’ha facilitat al nostre grup municipal. Només apareix un resum al consolidat.

Pressupost 2019 IDEA’t: 5.4.3.3 INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIU TORRENT, S.A. (2)

Pressupost 2019 Empresa Municipal Recaptació Torrent, S.A: 5.4.3.1 RECAUDACIÓN TORRENT S.A. (1)

Pressupost 2019 Empresa Municipal Nous Espais, S.A: 5.4.3.2 NOUS ESPAIS TORRENT S.A.

Pressupost 2019 Consorci Xarxa JovesNet: 5.5 CONSORCIO XARXA JOVES

Pressupost 2019 Consorci EsportsHorta: 5.5 CONSORCIO ESPORTSHORTA

Pressupost 2019 Empresa Mixta de gestió privada Aigües de l’Horta (51% accions propietat ajuntament i 49% accions propietat multinacional Suez Enviroment): 5.5 ANEXO AIGÜES DE L’HORTA

Pressupost 2019 Resum Consolidat Ajuntament+Organismes i Empreses dins del perímetre de consolidació financer admés (totes excepte Aigües de l’Horta): 5.1 ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

 

Enllaç als informes d’Intervenció emesos sobre del projecte de pressupostos de 2019:3. INFORME DE INTERVENCIÓN. INFORME DE ESTABILIDAD (1)

3. INFORME DE INTERVENCIÓN. INFORME DE ESTABILIDAD (2)