Enllaç a les esmenes presentades per Compromís per Torrent: ESMENES COMPROMÍS PER TORRENT AL PROJECTE DE REGLAMENT DEL VOLUNTARIAT DE PROTECCIÓ CIVIL

Enllaç al projecte de Reglament presentat pel govern municipal: EXPT. REGLAMENT VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL

Valencià

Pau Alabajos: “El govern municipal envia al voluntariat a realitzar funcions reservades a la Policia Local amb una desprotecció jurídica total”.

Compromís per Torrent ha presentat una bateria de 16 propostes de millora al projecte de reglament de protecció civil presentat pel govern municipal del PSPV.

El projecte del govern no contempla cap mesura de protecció jurídica per al voluntariat que participa en les activitats de protecció civil, de tal manera que davant una denúncia personal són els propis integrants els que s’han de costejar les despeses judicials.

A més a més el reglament contempla una sèrie d’activitats impròpies per al cos de protecció civil, tals com l’assistència a processons, desfilades, i altres festejos, matèries que no tenen relació amb les permeses legalment, com catàstrofes naturals, calamitats públiques o de greu risc per a la ciutadania.

Per a Compromís, el govern de Ros intenta imposar al voluntariat un reglament on se’ls obliga a exercir funcions reservades exclusivament a la Policia Local, com per exemple el control del trànsit, l’autorització d’accessos i la retenció de persones.

Addicionalment tal i com està redactat l’article 4.1 del reglament, on el voluntariat de protecció civil es pot integrar en organitzacions privades, és per a Compromís una barbaritat jurídica, atenent el fet que la seua coordinació i reglamentació és exclusivament pública segons la legislació vigent. Per al portaveu de Compromís Pau Alabajos “és com si la Policia Local s’integrara en una organització privada per a exercir tasques de vigilància i protecció”.

Per a Alabajos, la intencionalitat d’aquest reglament no és un altra que suplir en esdeveniments públics els efectius de la Policia Local mitjançant la presència del voluntariat de Protecció Civil, “i això està passant per una falta de previsió en la reposició dels efectius, que des que s’inicia la legislatura ha perdut més de 30 efectius entre jubilacions i comissions de servei, sense que l’alcalde i el regidor de seguretat hagen planificat substituir-los mitjançant els processos selectius corresponents”, ha conclòs el portaveu de Compromís.

 

Castellano

COMPROMÍS PER TORRENT ENMIENDA AL GOBIERNO DE ROS QUE NO UTILICE EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA SUSTITUIR LAS FUNCIONES DE LA POLICÍA LOCAL

Pau Alabajos: “El gobierno municipal envía al voluntariado a realizar funciones reservadas a la Policía Local con una desprotección jurídica total”.

Compromís per Torrent ha presentado una batería de 16 propuestas de mejora al proyecto de reglamento de protección civil presentado por el gobierno municipal del PSPV.

El proyecto del gobierno no contempla ninguna medida de protección jurídica para el voluntariado que participa en las actividades de protección civil, de tal manera que ante una denuncia personal son los propios integrantes los que se tienen que costear los gastos judiciales.

Además el reglamento contempla una serie de actividades impropias para el cuerpo de protección civil, tales como la asistencia a procesiones, desfiles, y otros festejos, materias que no tienen relación con las permitidas legalmente, como catástrofes naturales, calamidades públicas o de grave riesgo para la ciudadanía.

Para Compromís, el gobierno de Ros intenta imponer al voluntariado un reglamento donde se les obliga a ejercer funciones reservadas exclusivamente en la Policía Local, como por ejemplo el control del tráfico, la autorización de accesos y la retención de personas.

Adicionalmente tal y como está redactado el artículo 4.1 del reglamento, donde el voluntariado de protección civil se puede integrar en organizaciones privadas, es para Compromís una barbaridad jurídica, atendiendo al hecho que su coordinación y reglamentación es exclusivamente pública según la legislación vigente. Para el portavoz de Compromís, Pau Alabajos “es cómo si la Policía Local se integrara en una organización privada para ejercer tareas de vigilancia y protección”.

Para Alabajos, la intencionalidad de este reglamento no es otra que suplir en eventos públicos los efectivos de la Policía Local mediante la presencia del voluntariado de Protección Civil, “y esto está pasando por una falta de previsión en la reposición de los efectivos, que desde que se inició la legislatura ha perdido más de 30 efectivos entre jubilaciones y comisiones de servicio, sin que el alcalde y el concejal de seguridad hayan planificado sustituirlos mediante los procesos selectivos correspondientes”, ha concluido el portavoz de Compromís.