Valencià

La mesura s’engloba en un futur paquet d’ajudes al camp torrentí que també conté rebaixes en l’IBI rústic.

Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos, proposarà davant la futura Junta de Govern de l’Ajuntament la creació d’una partida finalista d’ajudes al camp de Torrent destinada als llauradors que opten per conreus de producció ecològica.

Alabajos s’ha compromés a què el futur govern incloga una partida de reserva per 500.000€ anuals al llarg de tots els exercicis de la propera legislatura (2019-2023), el que suposa aproximadament un 0,75% del total del pressupost municipal.

Aquesta quantitat serà finalista i podrà finançar diferents projectes com per exemple substitució de varietats vegetals, traçabilitat, sistemes més eficients de regadiu i introducció de mètodes ecològics de control de les plagues.

Des de Compromís entenen aquestes mesures com a urgents si es vol garantir una agricultura valenciana de futur, proximitat i per tant de qualitat, sabent la competència deslleial que està suposant l’entrada de productes extracomunitaris tals com les 2.000.000 de tones de taronges de Sudàfrica, a les que no se’ls exigeix els mateixos estàndards fitosanitaris, laborals ni de traçabilitat que sí compleixen els nostres agricultors.

Alabajos finalment ha destacat que aquestes ajudes han d’estar gestionades pel Consell Agrari Municipal, sota la supervisió econòmica de la Intervenció Municipal i el control ecològic de la delegació de Medi Ambient, per tal de garantir que s’atorguen de manera justa i distributiva entre els llauradors i les llauradores de Torrent.

Castellano

Compromís per Torrent propone una partida de ayudas finalistas por 500.000€ a los agricultores que opten por cultivos ecológicos.

La medida se engloba en un futuro paquete de ayudas al campo torrentino que también contiene rebajas en el IBI rústico.

Compromís por Torrent, mediante su portavoz Pau Alabajos, propondrá ante la futura Junta de Gobierno del Ayuntamiento la creación de una partida finalista de ayudas al campo de Torrent destinada a los labradores que opten por cultivos de producción ecológica.

Alabajos se ha comprometido a que el futuro gobierno incluya una partida de reserva por 500.000€ anuales a lo largo de todos los ejercicios de la próxima legislatura (2019-2023), lo que supone aproximadamente un 0,75% del total del presupuesto municipal.

Esta cantidad será finalista y podrá financiar diferentes proyectos como por ejemplo sustitución de variedades vegetales, trazabilidad, sistemas más eficientes de regadío e introducción de métodos ecológicos de control de las plagas.

Desde Compromís entienden estas medidas como urgentes si se quiere garantizar una agricultura valenciana de futuro, proximidad y por tanto de calidad, sabiendo de la competencia desleal que está suponiendo la entrada de productos extracomunitarios tales como las 2.000.000 de toneladas de naranjas de Suráfrica, a las que no se les exige los mismos estándares fitosanitarios, laborales ni de trazabilidad que sí cumplen nuestros agricultores.

Alabajos finalmente ha destacado que estas ayudas tienen que estar gestionadas por el Consell Agrari Municipal, bajo la supervisión económica de la Intervención Municipal y el control ecológico de la delegación de Medio Ambiente, para garantizar que se otorgan de manera justa y distributiva entre los agricultores y las agricultoras de Torrent.