Valencià

1.- Pla d’asfaltat de camins de terra, amb enllaç entre trams, re-pavimentació de l’asfalt deteriorat amb reconstrucció de voreres. Partida pressupostària pròpia.

2.- Compliment de la legislació vigent en matèria de tancament de parcel·les sense edificar i neteja ecològica de les mateixes.

3.- Lluita intensiva contra les plagues del mosquit tigre, les panderoles i els rosegadors, mitjançant sistemes no perjudicials contra la salut humana. Partida pressupostària pròpia.

4.- Establiment de dos punts de càrrega elèctrica per als vehicles.

5.- Estudi integral del trànsit en diferents zones amb l’objectiu d’agilitzar-lo mitjançant rodones de trànsit. Als llocs on no siga possible s’instal·laran semàfors per a garantir la seguretat de vianants i vehicles. Partida pressupostària pròpia.

6.- Ens comprometem a la creació del Districte Únic d’El Vedat, amb estructura de serveis pròpia gestionada per l’alcaldia pedània corresponent.

7.- Campanya de vigilància, control i eradicació progressiva dels abocadors il·legals.

8.- Assignació permanent de dues patrulles de la policia local.

9.- Assignació permanent d’una patrulla de policia medi ambiental.

10.- Pla d’eradicació progressiva dels pous cecs.

11.- Catalogació i protecció dels immobles i de la resta de béns patrimonials amb valor històric. 

12.- Augmentar la freqüència del transport públic amb el casc urbà i la ciutat de València (en aquest cas amb el corresponent conveni amb les empreses de transport).

13.- Campanyes de sensibilització i prevenció contra els incendis forestals, aquesta campanya se sumaria a la realitzada en el casc urbà.

14.- Increment de la cobertura de telefonia mòbil, previ estudi de les emissions i distàncies adequades per a garantir la salut de les persones, per a cobrir les zones cegues d’El Vedat.

15.- Augment en la freqüència de la neteja de carrers, incrementant la inspecció municipal sobre l’empresa concessionària.

Castellano

1.- Pla de asfaltado de caminos de tierra, con enlace entre tramos, repavimentación del asfalto deteriorado con reconstrucción de aceras. Partida presupuestaria propia.

2.- Cumplimiento de la legislación vigente en materia de cierre de parcelas sin edificar y limpieza ecológica de las mismas.

3.- Lucha intensiva contra las plagas del mosquito tigre, las cucarachas y los roedores, mediante sistemas no perjudiciales contra la salud humana. Partida presupuestaria propia.

4.- Establecimiento de dos puntos de carga eléctrica para los vehículos.

5.- Estudio integral del tráfico en diferentes zonas con el objetivo de agilizarlo mediante rotondas de tráfico. En los lugares donde no sea posible se instalarán semáforos para garantizar la seguridad de peatones y vehículos. Partida presupuestaria propia.

6.- Nos comprometemos a la creación del Distrito Único d’El Vedat, con estructura de servicios propia gestionada por la alcaldía pedánea correspondiente.

7.- Campaña de vigilancia, control y erradicación progresiva de los vertederos ilegales.

8.- Asignación permanente de dos patrullas de la policía local.

9.- Asignación permanente de una patrulla de policía medio ambiental.

10.- Pla de erradicación progresiva de los pozos ciegos.

11.- Catalogación y protección de los inmuebles y del resto de bienes patrimoniales con valor histórico.

12.- Aumentar la frecuencia del transporte público con el casco urbano y la ciudad de València (en este caso con el correspondiente convenio con las empresas de transporte).

13.- Campañas de sensibilización y prevención contra los incendios forestales, esta campaña se sumaría a la realizada en el casco urbano.

14.- Incremento de la cobertura de telefonía móvil, previo estudio de las emisiones y distancias adecuadas para garantizar la salud de las personas, para cubrir las zonas ciegas d’El Vedat.

15.- Aumento en la frecuencia de la limpieza de calles, incrementando la inspección municipal sobre la empresa concesionaria.