Enllaç a la documentació adjunta a la notícia:

NOTIFICACIÓ INTERVENCIÓ GENERAL ESTAT NOUS ESPAIS

formulariSignat_1506084811795 Moció Compromís

Deute Toll. Comptes Comptables 2012-2019

Valencià

Pau Alabajos: “Les quantitats corresponen a les quotes d’urbanització pendents de tornar des de l’any 2012 en favor dels propietaris de les parcel·les del Toll als que obligaren a urbanitzar”.

Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos ha desvelat un deute pendent de satisfer en favor de les propietàries de parcel·les ubicades en l’àrea comercial del Toll i l’Alberca de Torrent.

Aquestes quantitats es troben arreplegades dins del balanç de la societat sota l’epígraf “Altres clients, certificada per anticipat de cicle llarg”, un concepte que al tancament de 2018 arreplegava una quantitat per 995.004,59€, dels quals 911.000€ corresponen a les quantitats sense liquidar de l’esmentada àrea comercial de Torrent.

Per a fer el seguiment comptable l’historial d’aquest deute s’arreplega en el compte de major 43900001 Clients, Obra certificada per anticipat El Toll, el qual no hi té cap moviment des de l’any 2012, invariable pels esmentats 911.000€.

Per a Alabajos aquest deute és la conseqüència de la nefasta política econòmica del Partido Popular al front de Nous Espais, que en aquell moment no tenia recursos per a tornar uns diners que legalment no li pertanyen. Posteriorment el Partit Socialista de Ros, tot i sabedor de l’existència d’aquest deute, ha continuat finançant la mercantil municipal amb uns recursos que no són propis.

Finalment des de Compromís per Torrent recorden que el 22/09/2017 varen presentar una moció perquè la mercantil municipal Nous Espais reclassificara en seu deute dins de les obligacions comptables de l’ajuntament; en aquell moment el PSOE votà en contra d’aquesta mesura i posteriorment -22 de maig de 2018- el Ministeri d’Hisenda li donà la raó als ecovalencianistes, obligant Nous Espais a ubicar-se dins del perímetre financer de l’Ajuntament al no poder finançar-se majoritàriament la mercantil amb ingressos provinents de l’activitat privada.

Castellano

Compromís per Torrent desvela una deuda de 911.000€ pendiente desde 2012 en la empresa municipal Nous Espais

Pau Alabajos: “Las cantidades corresponden a las cuotas de urbanización pendientes de devolver desde el año 2012 en favor de los propietarios de las parcelas del Toll a los que obligaron a urbanizar”.

Compromís per Torrent, mediante su portavoz Pau Alabajos ha desvelado una deuda pendiente de satisfacer en favor de las propietarias de parcelas ubicadas en el área comercial del Toll  l’Alberca de Torrent.

Estas cantidades se encuentran recogidas dentro del balance de la sociedad bajo el epígrafe “Otros clientes, certificada por anticipado de ciclo largo”, un concepto que al cierre de 2018 recogía una cantidad por 995.004,59€, de los cuales 911.000€ corresponden a las cantidades sin liquidar de la mencionada área comercial de Torrent.

Para hacer el seguimiento contable el historial de esta deuda se recoge en la cuenta de mayor 43900001 Clientes, Obra certificada por anticipado El Toll, la cual no tiene ningún movimiento desde el año 2012, manteniéndose invariable en los mencionados 911.000€.

Para Alabajos esta deuda es la consecuencia de la nefasta política económica del Partido Popular al frente de Nous Espais, que en aquel momento no tenía recursos para devolver un dinero que legalmente no le pertenece. Posteriormente el Partido Socialista de Ros, sabedor de la existencia de esta deuda, ha continuado financiando la mercantil municipal con unos recursos que no son propios.

Finalmente desde Compromís per Torrent recuerdan que el 22/09/2017 presentaron una moción instando a qué la mercantil municipal Nous Espais reclasificara su deuda dentro de las obligaciones contables del ayuntamiento; en aquel momento el PSOE votó en contra de esta medida y posteriormente -22 de mayo de 2018- el Ministerio de Hacienda le dio la razón a los ecovalencianistes, obligando Nous Espais a ubicarse dentro del perímetro financiero del Ayuntamiento al no poder financiarse mayoritariamente  la mercantil con ingresos provenientes de la actividad privada.