Compromís per Torrent pregunta a Ros sobre els incompliments plenaris del seu govern en matèria de personal

Valencià

Pau Alabajos: “Han passat 9 mesos i continuem en el desert de la gestió de Ros, sense tindre un reglament que regule la concessió de les productivitats de la plantilla ni tampoc s’ha iniciat cap procés per establir una Relació de Llocs de Treball que determine quines són les funcions de les treballadores i els treballadors de l’Ajuntament de Torrent”.

Entre els decrets d’alcaldia dels que es donen compte en les sessions plenàries (punt de l’ordre del dia de Control i Fiscalització dels Òrgans de Govern), es troba el número 2432/2019 relatiu a l’anul·lació dels complements de productivitat corresponents a 2018 i que ve a reproduir l’ocorregut sobre els de 2017 respecte a la seua il·legalitat.

Sobre aquest assumpte el plenari de l’Ajuntament de Torrent del 31/10/2019 adoptà, a proposta de Compromís, un acord sense que fins ara s’haja fet efectiva la totalitat de tots i cadascun dels acords aprovats, alguns dels quals es requerien amb caràcter immediat.

Així, únicament s’iniciaren els expedients d’elaboració d’un reglament per a la concessió d’aquestos complements i la creació d’una comissió per a una Relació de Llocs de Treball, actualment paralitzada o afectada per una situació d’inacció.

També la suspensió cautelar immediata del decret de concessió d’aquestos complements per a 2018, acordat pel Ple, tampoc no es va fer efectiva, veient-se ara obligat l’Ajuntament a anul·lar les productivitats.

La part resolutiva de l’esmentat acord plenari instava a la Junta de Govern Local a:

“El Ple de l’Ajuntament de Torrent acorda instar la Junta de Govern Local a:

-Escometre de forma immediata l’elaboració d’una Relació de Llocs de Treball a l’Ajuntament de Torrent

-Suspendre de manera cautelar i amb caràcter immediat el decret relatiu als complements salarials de l’any 2018 (expedient 2105/2018/GEN).

-Substituir en les seues funcions actuals el cap de l’àrea de personal i encetar, amb caràcter immediat, un procés amb criteris objectius de mèrit i capacitat per a cobrir aquesta plaça.

-Elevar consulta al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre la responsabilitat patrimonial i la lesivitat derivada del Decret d’Alcaldia 2025/2017 anul·lat mitjançant el procediment 519/2017.

-Articular els procediments escaients per tal que, una vegada la sentència siga ferma, es garantisca la recuperació dels diners afectats per la gestió dels complements de productivitat sense que supose cap perjuí per als funcionaris i funcionàries de l’Ajuntament de Torrent”.

Per tot allò des de Compromís s’imposa la crítica política al govern responsable dels fets exposats i s’interpel·la a l’alcalde Ros sobre si

  • Va a donar compliment als acords adoptats en l’esmentat Ple, al qual se’l va instar com a President de la Junta de Govern Local, a l’objecte de millorar la eficàcia de l’administració municipal afectada per una gestió manifestament deficient en matèria de personal?

 Finalment sobre aquesta qüestió el portaveu Pau Alabajos li recorda al govern del PSPV que la moció presentada per Compromís va ser aprovada per 14 vots a favor dels 25 que formen el Ple de l’Ajuntament en aquella sessió plenària de 31/10/2018.

Castellano

COMPROMÍS PER TORRENT PREGUNTA A ROS SOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS PLENARIOS DE SU GOBIERNO EN MATERIA DE PERSONAL

Pau Alabajos: “Han pasado 9 meses y continuamos en el desierto de la gestión de Ros, sin tener un reglamento que regule la concesión de las productividades de la plantilla ni tampoco se ha iniciado ningún proceso para establecer una Relación de Puestos de trabajo que determine cuáles son las funciones de las trabajadoras y los trabajadores del Ayuntamiento de Torrent”.

Entre los decretos de alcaldía de los que se dan cuenta en las sesiones plenarias (punto del orden del día de Control y Fiscalización de los Órganos de Gobierno), se encuentra el número 2432/2019 relativo en la anulación de los complementos de productividad correspondientes a 2018 y que viene a reproducir lo ocurrido sobre los de 2017 respecto a su ilegalidad.

Sobre este asunto el plenario del Ayuntamiento de Torrent del 31/10/2019 adoptó, a propuesta de Compromís, un acuerdo sin que hasta ahora se haya hecho efectiva la totalidad de todos y cada uno de los acuerdos aprovados, algunos de los cuales se requerían con carácter inmediato.

Así, únicamente se iniciaron los expedientes de elaboración de un reglamento para la concesión de estos complementos y la creación de una comisión para una Relación de Puestos de trabajo, actualmente paralizada o afectada por una situación de inacción.

También la suspensión cautelar inmediata del decreto de concesión de estos complementos para 2018, acordado por el Pleno, tampoco se hizo efectiva, viéndose ahora obligado el Ayuntamiento a anular las productividades.

La parte resolutiva del mencionado acuerdo plenario instaba a la Junta de Gobierno Local a: (se reproduce en el idioma original de la moción)

“El Ple de l’Ajuntament de Torrent acorda instar la Junta de Govern Local a:

-Escometre de forma immediata l’elaboració d’una Relació de Llocs de Treball a l’Ajuntament de Torrent.

-Suspendre de manera cautelar i amb caràcter immediat el decret relatiu als complements salarials de l’any 2018 (expedient 2105/2018/GEN).

-Substituir en les seues funcions actuals el cap de l’àrea de personal i encetar, amb caràcter immediat, un procés amb criteris objectius de mèrit i capacitat per a cobrir aquesta plaça.

-Elevar consulta al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre la responsabilitat patrimonial i la lesivitat derivada del Decret d’Alcaldia 2025/2017 anul·lat mitjançant el procediment 519/2017.

-Articular els procediments escaients per tal que, una vegada la sentència siga ferma, es garantisca la recuperació dels diners afectats per la gestió dels complements de productivitat sense que supose cap perjuí per als funcionaris i funcionàries de l’Ajuntament de Torrent”.

 

Por todo esto desde Compromís se impone la crítica política al gobierno responsable de los hechos expuestos y se interpela al alcalde Ros sobre sí

  • Va a dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en el mencionado Pleno, al cual se lo instó como Presidente de la Junta de Gobierno Local, al objeto de mejorar la eficacia de la administración municipal afectada por una gestión manifiestamente deficiente en materia de personal?

 Finalmente sobre esta cuestión el portavoz Pau Alabajos le recuerda al gobierno del PSPV que la moción presentada por Compromís fue aprobada por 14 votos a favor de los 25 que forman el Pleno del Ayuntamiento en aquella sesión plenaria de 31/10/2018.

Arxivat en: Cultura i Educació, Documents, Economia i Ocupació, Municipal, Sanitat i Benestar Social, Temes, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *