La Comissió Especial de Comptes de Torrent salva la comptabilitat municipal de 2018 amb els vots a favor del PSOE i Vox

Enllaç al registre d’entrada de la nostra petició d’informació: PETICIÓ INFORM CG 2018 Compromís

Valencià

Pau Alabajos (Compromís): “El govern de Ros només ha contestat parcialment a 3 de les 14 peticions d’informació sol·licitades per Compromís mitjançant un document lliurat el dia anterior a la celebració de la Comissió”.

Gran part de la informació sol·licitada per Compromís estava fonamentada en inconvenients advertits per la Intervenció Municipal.

En sessió ordinària del 22 d’agost la Comissió Especial de Comptes de Torrent ha dictaminat favorablement el Compte General de 2018 amb els vots a favor de PSOE i Vox, l’abstenció de Ciudadanos i els vots en contra de PP i Compromís.

Des de Compromís s’argumenta que dins del període de 15 dies de revisió de la comptabilitat varen presentar un document amb 14 peticions d’informació entre les que figuraven creditors sense contractes, la relació de contractes i convenis signats que no estan publicats, informació sobre el cost de les activitats i el seu grau d’eficàcia, la justificació de les despeses de caixa fixa d’alcaldia, o informació de les diferents encomandes de gestió de Nous Espais.

El portaveu dels ecovalencianistes, Pau Alabajos, ha afegit que: “A més a més la comptabilitat no representa la imatge fidel de l’Ajuntament entre altres coses perquè totes les dades de l’immobilitzat material i immaterial són irreals, en no existir un inventari de béns valorat i actualitzat. L’ajuntament tampoc no dota d’amortitzacions, la qual cosa és una barbaritat comptable perquè els béns van perdent valor sense que es tinga cap previsió de reposar-los i per tant els seus actius s’estan descapitalitzant”.

Ara s’obri un període de 23 dies perquè es puguen presentar reclamacions contra la comptabilitat del 2018 de l’Ajuntament de Torrent; en aquest sentit, des de Compromís s’ha explicat que tota aquesta manca de previsió en la gestió economicofinancera ha estat denunciada pel seu grup municipal en les reclamacions registrades des de fa 12 anys, les quals “tornarem a presentar mentre no se solucionen els greus problemes de transparència i fidelitat en la informació comptable municipal”.

Finalment, Alabajos ha explicat que en el transcurs de la sessió de la Comissió Especial de Comptes “Hem vist com Vox ha passat de votar en contra a votar favor dels comptes de Ros d’una manera absolutament rocambolesca, sobretot quan és el propi grup municipal de Vox qui presideix aquesta Comissió”.

Castellano

La Comisión Especial de Cuentas de Torrent salva la contabilidad municipal de 2018 con los votos a favor del PSOE y Vox

Pau Alabajos (Compromís): “El gobierno de Ros solo ha contestado parcialmente a 3 de las 14 peticiones de información solicitadas por Compromís mediante un documento entregado el día anterior a la celebración de la Comisión”.

Gran parte de la información solicitada por Compromís estaba fundamentada en reparos advertidos por la Intervención Municipal.

En sesión ordinaria del 22 de agosto la Comisión Especial de Cuentas de Torrent ha dictaminado favorablemente la Cuenta General de 2018 con los votos a favor de PSOE y Vox, la abstención de Ciudadanos y los votos en contra de PP y Compromís.

Desde Compromís se argumenta que dentro del periodo de 15 días de revisión de la contabilidad presentaron un documento con 14 peticiones de información entre las que figuraban acreedores sin contratos, la relación de contratos y convenios firmados que no están publicados, información sobre el coste de las actividades y su grado de eficacia, la justificación de los gastos de caja fija de alcaldía, o información de las diferentes encomiendas de gestión de Nous Espais.

El portavoz de los ecovalencianistas, Pau Alabajos, ha añadido que: “Además la contabilidad no representa la imagen fiel del Ayuntamiento entre otras cosas porque todos los datos del inmovilizado material e inmaterial son irreales, al no existir un inventario de bienes valorado y actualizado. El ayuntamiento tampoco dota las amortizaciones, lo cual es una barbaridad contable porque los bienes van perdiendo valor sin que se tenga ninguna previsión de reponerlos y por tanto sus activos se están descapitalizando”.

Ahora se abre un periodo de 23 días donde se pueden presentar reclamaciones contra la contabilidad del 2018 del Ayuntamiento de Torrent; en este sentido, desde Compromís se ha explicado que toda esta carencia de previsión en la gestión económico-financiera ha sido denunciada por su grupo municipal en las reclamaciones registradas desde hace 12 años, las cuales “volveremos a presentar mientras no se solucionan los graves problemas de transparencia y fidelidad en la información contable municipal”.

Finalmente, Alabajos ha explicado que en el transcurso de la sesión de la Comisión Especial de Cuentas “Hemos visto cómo Vox ha pasado de votar en contra a votar favor de las cuentas de Ros de una manera absolutamente rocambolesca, sobre todo cuando es el propio grupo municipal de Vox quién preside esta Comisión”.

Arxivat en: Cultura i Educació, Documents, Economia i Ocupació, Municipal, Sanitat i Benestar Social, Temes, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *