La resta de grups del Consistori (PP, Compromís i Vox) votaren en contra, tot i que Vox havia votat a favor en la primera Comissió d’Hisenda.

Els únics grups municipals que reclamaren contra als comptes varen ser el PP amb 38 reclamacions i Compromís amb 54.

 

Pau Alabajos (Compromís): “La comptabilitat de l’Ajuntament de Torrent no representa la seua imatge fidel en no aportar dades fiables del seu immobilitzat, no tindre registrat el patrimoni públic del sòl i no enllaçar la comptabilitat amb l’inventari de béns”.

 

Durant el Plenari celebrat el passat 7 d’octubre l’Ajuntament de Torrent va aprovar els comptes generals de l’Ajuntament, les seues empreses municipals i els seus organismes autònoms. Aquesta sessió no va estar exempta de polèmica, tant pel sentit de la votació de cada grup, com per l’estranya matemàtica que es va donar per a la seua aprovació.

Prèviament, en la primera Comissió Informativa d’Hisenda el grup municipal de Vox va canviar de criteri per dues vegades en manifestar primer que anava a votar en contra, per a acabar votant a favor en eixa mateixa sessió.

Ja en el ple extraordinari final, convocat a tal efecte, la comptabilitat municipal del 2018 va estar aprovada pels 11 regidors del PSOE, amb l’abstenció dels 2 regidors de Ciudadanos en no presentar cap reclamació al text; i els vots en contra dels 8 regidors del Partido Popular, els 2 de Compromís i 1 de Vox, en no acudir l’altre representant d’aquesta formació al Plenari en qüestió.

Com que el sentit de la votació donava 11 vots a favor, 11 en contra i 2 abstencions, – per tant, un empat -, va resoldre’s a favor pel vot de qualitat de l’Alcalde Jesús Ros.

Per a Compromís per Torrent la comptabilitat municipal mai ha representat la imatge fidel de l’Ajuntament com a conseqüència de la total falta d’amortització del seu immobilitzat, impedint per tant dotar una part dels seus recursos per a reposar vehicles, equips, fer manteniment, etcètera. Açò significa addicionalment que els valors patrimonials que figuren en la comptabilitat municipal no representen el seu valor real, o dit d’una altra manera, no són de fiar. Bona prova d’aquesta afirmació són les 21 reclamacions acceptades per la Intervenció Municipal, que a més a més any rere any són les mateixes sense que cap govern pose els mitjans ni la voluntat política per a solucionar-les, ha afirmat el portaveu de Compromís.

Finalment, Alabajos va denunciar que “l’Ajuntament encara no disposa tampoc d’una relació del seu patrimoni municipal del sòl, ni d’un inventari enllaçat amb la comptabilitat, tal i com obliguen les Ordres del Ministeri d’Hisenda. Tampoc no elabora cap relació de resultats cost-benefici per a saber si els objectius de les delegacions o regidories s’estan aconseguint, i sobretot per a conéixer si els resultats de les polítiques que s’han implementat són òptims o deficients. Hi ha per tant una falta absoluta d’informació i control sobre el grau d’eficàcia dels programes municipals que reben recursos del pressupost”.

CASTELLANO

El gobierno del PSOE de Torrent aprueba la contabilidad del 2018 con el voto de calidad del Alcalde Ros al abstenerse los dos concejales de Ciudadanos

El resto de grupos del Consistorio (PP, Compromís y Vox) votaron en contra, a pesar de que Vox había votado a favor en la primera Comisión de Hacienda.

Los únicos grupos municipales que reclamaron contra a las cuentas fueron el PP con 38 reclamaciones y Compromís con 54.

Pau Alabajos (Compromís): “La contabilidad del Ayuntamiento de Torrent no representa su imagen fiel en no aportar datos fiables de su inmovilizado, no tener registrado el patrimonio público del suelo y no enlazar la contabilidad con el inventario de bienes”.

Durante el Plenario celebrado el pasado 7 de octubre el Ayuntamiento de Torrent aprobó las cuentas generales del Ayuntamiento, sus empresas municipales y sus organismos autónomos. Esta sesión no estuvo exenta de polémica, tanto por el sentido de la votación de cada grupo, como por la extraña matemática que se dio para su aprobación.

Previamente, en la primera Comisión Informativa de Hacienda el grupo municipal de Vox cambió de criterio por dos veces al manifestar primero que iba a votar en contra, para acabar votando a favor en esa misma sesión.

Ya en el pleno extraordinario final, convocado a tal efecto, la contabilidad municipal del 2018 estuvo aprobada por los 11 concejales del PSOE, con la abstención de los 2 regidores de Ciudadanos al no presentar ninguna reclamación al texto; y los votos en contra de los 8 regidores del Partido Popular, los 2 de Compromís y 1 de Vox, al no acudir el otro representante de esta formación al Plenario en cuestión.

Como que el sentido de la votación daba 11 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, – por lo tanto, un empate -, se resolvió a favor por el voto de calidad del Alcalde Jesús Ros.

Para Compromís per Torrent la contabilidad municipal nunca ha representado la imagen fiel del Ayuntamiento como consecuencia de la total falta de amortización de su inmovilizado, impidiendo por lo tanto dotar una parte de sus recursos para reponer vehículos, equipos, hacer mantenimiento, etcétera. Esto significa adicionalmente que los valores patrimoniales que figuran en la contabilidad municipal no representan su valor real, o dicho de otro modo, no son de fiar. Buena prueba de esta afirmación son las 21 reclamaciones aceptadas por la Intervención Municipal, que además año tras año son las mismas sin que ningún gobierno poso los medios ni la voluntad política para solucionarlas, ha afirmado el portavoz de Compromís.

Finalmente, Alabajos denunció que “el Ayuntamiento todavía no dispone tampoco de una relación de su patrimonio municipal del suelo, ni de un inventario enlazado con la contabilidad, tal y como obligan las Órdenes del Ministerio de Hacienda. Tampoco elabora ninguna relación de resultados coste-beneficio para saber si los objetivos de las delegaciones o concejalías se están cumpliendo, y sobre todo para conocer si los resultados de las políticas que se han implementado son óptimos o deficientes. Hay por lo tanto una falta absoluta de información y control sobre el grado de eficacia de los programas municipales que reciben recursos del presupuesto”.