El govern del Torrent accepta les esmenes de Compromís a les ordenances fiscals per al 2020

Pau Alabajos: “Les nostres esmenes milloraran l’accés a la informació de les subhastes públiques i augmentaran les bonificacions fiscals a l’impost de la plusvàlua”.

Arran la presentació d’un xicotet paquet de modificacions fiscals als tributs del 2020, Compromís per Torrent va presentar dues esmenes; la primera en la que es demana que les subhastes públiques es publiciten a la ciutadania mitjançant un enllaç fàcilment reconeixible en la seua pàgina web principal, explicant els terminis i requisits per a poder participar-hi, el lloc on es poden presentar les ofertes, així com el seu funcionament, donat que a partir d’ara les subhastes ja no tindran lloc de manera presencial sinó que seran gestionades pel portal de subhastes del BOE.

En segon lloc Compromís també ha presentat una esmena per a augmentar les bonificacions fiscals en l’impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut per la Plusvàlua. Es proposa augmentar els percentatges de bonificació respecte dels 3 trams dels valors cadastrals sobre les transmissions ocasionades davant la mort del/s titular/s, i les derivades per naturalesa o adopció i pel cònjuge.

Concretament Compromís proposa incrementar la bonificació del tram de valor cadastral comprés entre els 30.001€ a 80.000€ del 55% actualment vigent al 75%, i en el cas del valor de més de 80.000€, del 40% actual al 50%. En quant al primer tram, el dels valors cadastrals fins a 30.000€, Compromís ha proposat que es bonifique al màxim permés per la legislació, és a dir amb un 95%, en la mateixa línia que la proposta original del govern municipal del PSOE.

Segons s’ha comunicat a Compromís, per part del Govern del PSOE, totes aquestes esmenes han estan acceptades, de tal manera que els ecovalencianistes celebren que per al 2020 hi haja més informació i transparència per a poder participar-hi en els processos de les subhastes, així com una major bonificació en el cas de les plusvàlues.

Finalment, des de Compromís s’ha manifestat que els haguera agradat modificar altres ordenances fiscals, com per exemple la de l’IBI, però la legislació impedeix presentar esmenes si el Govern Municipal no presenta cap modificació respecte a l’ordenança de l’any anterior.

 

NOTA DE PRENSA

El gobierno de Torrent acepta las enmiendas de Compromís a las ordenanzas fiscales para el 2020.

Pau Alabajos: “Nuestras enmiendas mejorarán el acceso a la información de las subastas públicas y aumentarán las bonificacions fiscales al impuesto de la plusvalía”.

A raiz de la presentación de un pequeño paquete de modificaciones fiscales a los tributos del 2020, Compromís por Torrent presentó dos enmiendas; la primera en la que se pide que las subastas públicas se publiciten a la ciudadanía mediante un enlace fácilmente reconocible en su página web principal, explicando los plazos y requisitos para poder participar, el lugar donde se pueden presentar las ofertas, así como su funcionamiento, dado que a partir de ahora las subastas ya no tendrán lugar de manera presencial sino que serán gestionadas por el portal de subastas del BOE.

En segundo lugar Compromís también ha presentado una enmienda para aumentar las bonificaciones fiscales al impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido por la Plusvalía. Se propone aumentar los porcentajes de bonificación respecto de los 3 tramos de los valores catastrales sobre las transmisiones ocasionadas ante la muerte del/s titular/s, y las derivadas por naturaleza o adopción y por el cónyuge.

Concretamente Compromís propone incrementar la bonificación del tramo de valor catastral comprendido entre los 30.001€ a 80.000€ del 55% actualmente vigente al 75%, y en el caso del valor de más de 80.000€, del 40% actual al 50%. En en cuanto al primer tramo, el de los valores catastrales hasta 30.000€, Compromís ha propuesto que se bonifique al máximo permitido por la legislación, es decir con un 95%, en la misma línea que la propuesta original del gobierno municipal del PSOE.

Según se ha comunicado a Compromís, desde el Gobierno Municipal, todas estas enmiendas han sido aceptadas, de tal manera que los ecovalencianistes celebran que para el 2020 haya más información y transparencia para poder participar en los procesos de las subastas, así como una mayor bonificación en el caso de las plusvalías.

Finalmente, desde Compromís se ha manifestado que les hubiera agradado modificar otras ordenanzas fiscales, como por ejemplo la del IBI, pero la legislación impide presentar enmiendas si el Gobierno Municipal no presenta ninguna modificación respecto a la ordenanza del año anterior.

Arxivat en: Economia i Ocupació, General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *