Xavier Martí (representant de Compromís al Consell d’Administració d’Aigües de l’Horta): “El pressupost d’una xicoteta comunitat de veïns és més voluminós que el presentat per Aigües de l’Horta als seus consellers i conselleres”.

Aquesta és la conclusió que es trau des del grup municipal de Compromís davant la presentació dels pressupostos de l’empresa mixta que subministra l’aigua pública de Torrent (Aígües de l’Horta),  gestionada actualment per la privada Hidraqua, que pertany a la multinacional francesa Suez Enviroment.

El pressupost global que Hidraqua ha presentat davant el consell d’administració d’Aigües de l’Horta  és de 11.264.944’72€ i consta de 4 pàgines, amb una previsió de guanys de 1.410.774’25€. Tot i tenint en compte que des d’aquesta part privada d’Aigües de l’Horta (amb el 49% de participació, front al 51% en mans de l’Ajuntament) es proposa addicionalment un futur augment de la tarifa d’aigua en baixa del 2’47%, sense especificar si aquest increment està o no inclòs en el pressupost presentat.

Tampoc no es detalla al pressupost la proporció d’aigua de pou respecte del total subministrat a les veïnes i veïns de Torrent, qüestió fonamental per a Compromís, atenent al fet que l’aigua subterrània, en estar sobreexplotats els aqüífers, té una quantitat de nitrats molt superior a l’aigua de superfície (la que prové dels rius). A més, des de Compromís s’ha declarat que aquest punt és de capital importància, més quan Torrent s’acaba d’adherir a la declaració d’emergència climàtica decretada per la Generalitat Valenciana, i sobre la qual els aqüífers tenen un paper fonamental en la conservació i la qualitat dels sòls.

La proposta de pressupost no detalla tampoc si la recaptació per conservació de comptadors i la corresponent al clavegueram s’inverteixen en la seua totalitat en aquestos conceptes, inclosos dins de la factura que Aigües de l’Horta gira als i les usuàries de Torrent. Addicionalment, en un altre punt de l’ordre del dia es dóna compte del cost del contracte de desinsectació i desratització de la xarxa de clavegueram de Torrent, atorgat per 41.868€ més I.V.A, una quantitat ridícula per a Compromís per Torrent, si atenem a la seua extensió, que inclou també tota l’àrea de El Vedat; en total 266 kilòmetres.

Finalment, el representant de Compromís al Consell d’Administració, Xavier Martí, ha declarat que una empresa amb majoria de capital públic, i que factura anualment més d’11 milions d’euros, ofereix als seus consellers menys volum d’informació de la que es dóna en una xicoteta comunitat de veïns d’una finca.

NOTA DE PRENSA COMPROMÍS PER TORRENT

Xavier Martí (representante de Compromís en el Consejo de Administración d’Aigües de l’Horta): “El presupuesto de una pequeña comunidad de vecinos es más voluminoso que el presentado por Aigües de l’Horta a sus consejeros y consejeras.

Esta es la conclusión que se extrae desde el grupo municipal de Compromís ante la presentación de los presupuestos de la empresa mixta que suministra el agua pública de Torrent (Aígües de l’Horta), gestionada actualmente por la privada Hidraqua, perteneciente a la multinacional francesa Suez Enviroment.

El presupuesto global que Hidraqua ha presentado ante el consejo de administración de Aigües de l’Horta es de 11.264.944’72€ y consta de 4 páginas, con una previsión ganancial de 1.410.774’25€. Todo y teniendo en cuenta que desde esta parte privada de Aigües de l’Horta (con el 49% de participación, frente al 51% en manos del Ayuntamiento) se propone adicionalmente un futuro aumento de la tarifa de agua en baja del 2’47%, sin especificar si este incremento está o no incluido en el presupuesto presentado.

Tampoco se detalla en el presupuesto la proporción de agua de pozo respecto del total suministrado a las vecinas y vecinos de Torrent, cuestión fundamental para Compromís, atendiendo al hecho que el agua subterránea, al estar sobreexplotados los acuíferos, tiene una cantidad de nitratos muy superior al agua de superficie (la que proviene de los ríos). Además, desde Compromís se ha declarado que este punto es de capital importancia, más cuando Torrent se acaba de adherir a la declaración de emergencia climática decretada por la Generalitat Valenciana, y sobre la cual los acuíferos tienen un papel fundamental en la conservación y la calidad de los suelos.

La propuesta de presupuesto no detalla tampoco si la recaudación por conservación de contadores y la correspondiente al alcantarillado se invierten en su totalidad en estos conceptos, incluidos dentro de la factura que Aigües de l’Horta gira a los y las usuarias de Torrent. Adicionalmente, en otro punto del orden del día se da cuenta del coste del contrato de desinsectación y desratización de la red de alcantarillado de Torrent, otorgado por 41.868€ más I.V.A, una cantidad ridícula para Compromís por Torrent, si atendemos a su extensión, que incluye también toda el área d’El Vedat; en total 266 kilómetros.

Finalmente, el representante de Compromís en el Consejo de Administración, Xavier Martí, ha declarado que una empresa con mayoría de capital público, y que factura anualmente más de 11 millones de euros, ofrece a sus consejeros menos volumen de información de la que se da en una pequeña comunidad de vecinos de una finca.