Carmen Silla: “El comerç local és el motor econòmic d’una ciutat, i entenem que es necessari que l’Ajuntament s’implique activament per trobar solucions”.

El Grup Municipal de Compromís per Torrent ha presentat per registre d’entrada una bateria de propostes al govern municipal on se sol·licita que l’Ajuntament analitze el teixit comercial així com l’oferta i demanda de la ciutat. “El comerç local està en una situació de competència deslleial des de fa molt de temps, i l’Ajuntament no pot estar més temps alié a la seua problemàtica” ha destacat la regidora, Carme Silla.

Les propostes també impliquen que una vegada coneguts els resultats i les conclusions dels estudis de mercat s’obriga un període d’exposició publica davant tots els actors implicats, especialment les associacions comercials de Torrent. Després de l’exposició publica i els possibles debats Compromís proposa que es realitze una consulta oberta a tot el teixit comercial sobre les conclusions dels informes esmentats.

En paraules de Carme Silla “Per avançar, i buscar solucions, necessitem saber quines són les necessitats de la nostra ciutat”, la regidora també ha volgut destacar que “les polítiques de comerç han d’anar encaminades a ajudar el teixit comercial, tant l’existent com als nous negocis que vullguen establir-se a Torrent, entenent la promoció com una eina continua envers la millora de la qualitat i la informació dels productes que s’ofereixen a les consumidores de la nostra ciutat”.

Compromís per Torrent propone una bateria de propuestas para analizar y potenciar el tejido comercial de la ciudad

Carmen Silla: “El comercio local es el motor económico de una ciudad, y entendemos que es necesario que el Ayuntamiento se implique activamente para encontrar soluciones”.

El Grupo Municipal de Compromís per Torrent ha presentado por registro de entrada una batería de propuestas al gobierno municipal donde se solicita que el Ayuntamiento analice el tejido comercial así como la oferta y demanda de la ciudad. “El comercio local está en una situación de competencia desleal desde hace mucho de tiempo, y el Ayuntamiento no puede estar más tiempo ajeno a su problemática” ha destacado la regidora, Carme Silla.

Las propuestas también implican que una vez conocidos los resultados y las conclusiones de los estudios de mercado se abra un periodo de exposición publica ante todos los actores implicados, especialmente las asociaciones comerciales de Torrent. Después de la exposición publica y los posibles debates Compromís propone que se realice una consulta abierta a todo el tejido comercial sobre las conclusiones de los informes mencionados.

En palabras de Carme Silla “Para avanzar, y buscar soluciones, necesitamos saber cuales son las necesidades de nuestra ciudad”, la regidora también ha querido destacar que “las políticas de comercio tienen que ir encaminadas a ayudar al tejido comercial, tanto el existente como a los nuevos negocios que quieran establecerse en Torrent, entendiendo la promoción como una herramienta continúa hacia la mejora de la calidad y la información de los productos que se ofrecen a las consumidoras de nuestra ciudad”.