Pau Alabajos: “Proposem un pla d’acció alternatiu de 56 punts per a abordar els principals reptes socials, econòmics i mediambientals de Torrent”.

 

Davant la presentació dels pressupostos locals 2020 de Torrent, el grup municipal de Compromís, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos, ha esmenat a la totalitat el text presentat pel govern municipal del PSOE encapçalat per Jesús Ros. En un document que arreplega també una exposició de motius i una valoració final del pressupostos presentats, Compromís proposa un Pla d’acció per a Torrent, raonat en 56 mesures, on s’explica que el document presentat pel govern “no representa una millora mínimament acceptable dels serveis públics i l’atenció de les polítiques que s’han d’oferir a les veïnes i veïns” .

Segons Compromís, el pressupost de Ros està “fonamentat en obres de fàcil publicitat i venda de cara a la ciutadania”, més que en un projecte que treballe amb seriositat per les veïnes i el teixit econòmic i associatiu de Torrent.

Alabajos ha explicat que les polítiques presentades pel govern municipal ignoren els principals problemes que pateix actualment Torrent, en especial els referits a l’urbanisme, la mobilitat, el medi ambient i la verificació del correcte funcionament dels serveis públics, en no existir inspecció amb capacitat sancionadora que controle les diferents contractes municipals.

L’esmena a la totalitat arreplega propostes urgents en matèria de polítiques i drets socials, com la targeta moneder substitutòria del punt d’aliments, partides que solucionen els greus problemes de manteniment dels centres de majors, mesures en matèria d’eliminació de barreres arquitectòniques, en favor de la protecció animal, del dret universal a l’aigua de qualitat, contra la violència masclista, la pobresa energètica i en favor de la igualtat, i la diversitat cultural, religiosa i sexual.

Respecte al mediambient, es proposa la previsió urgent de cobertura de contenidors de reciclatge i separatius en tot el terme municipal, un pla de control sobre la contaminació atmosfèrica, partides efectives per a la desinsectació i desratització, el control efectiu dels abocaments als barrancs i la substitució gradual del vehicles municipals de gas-oli més contaminants.

En matèria d’agricultura es proposa la creació d’una línia d’ajudes per a donar suport a la diferenciació de les collites produïdes pels agricultors i les empreses agràries, residents o amb seu social a Torrent, respectivament. També es proposen línies d’ajuda a la promoció de l’agricultura ecològica i la creació d’una partida que cobrisca l’assessorament tècnic agrícola gratuït al sector local.

En educació i cultura es proposa la inversió en una nova escoleta pública municipal de 0 a 3 anys, una partida per a fer de la Torre un museu municipal, així com partides de sensibilització a les escoles contra el racisme, la xenofòbia i l’LGTBfòbia.

En urbanisme, Compromís demana un Pla integral d’ajuda a la rehabilitació d’habitatges buits amb finalitat social d’abaixar els preus dels lloguers, una partida d’estudi del soterrament de les vies del metro realista, així com partides per a pal·liar els problemes d’aparcament que pateix el casc urbà.

Respecte a la mobilitat, es proposa la inversió en xarxes de carril bici, així com una partida per a fer arribar el transport públic a tots els nuclis de més de 200 residents.

En patrimoni s’insta al govern a dotar els recursos necessaris per a acabar d’una vegada per totes el Pla Especial de Protecció del Centre Històric de Torrent, així com la finalització del Catàleg de Béns i Espais protegits. Quant a la inversió pressupostada pel govern municipal, de 129.412€, per a apuntalar el Palau Giner-Cortina, des de Compromís es considera com a clarament insuficient, en contraposició als vora 5 milions d’euros que Ros pretén invertir en la compra i la remodelació de l’edifici Cervantes.

Respecte a la transparència i participació, des de Compromís es requereix al govern municipal a complir amb la legislació de gran ciutat i crear la Comissió de Queixes i Suggeriment ciutadana, el Jurat Tributari, els Districtes i el Consell Social de Torrent. En aquest sentit des de Compromís es demana també una partida per a publicitar i promoure l’assistència pública a les sessions del Ple de Torrent.

Pel que fa al personal municipal, Compromís demana urgentment l’increment d’efectius de la policia local per a cobrir les més de 30 places perdudes als darrers anys, així com la creació de places d’inspecció urbanística, medi ambiental i de control de les contractes municipals; mitjançant funcionariat amb capacitat de revisar, investigar i  emetre informes vinculants sobre el compliment de les diferents legislacions al terme municipal.

Respecte del comerç municipal, Compromís va proposar al Ple anterior que el govern incorporara al pressupost local una bateria de mesures per a la participació i reactivació del comerç, en ser el major motor de creació d’ocupació a Torrent.

Finalment, Compromís ha presentat una bateria de mesures específiques per a El Vedat, en especial la creació del Districte Únic d’El Vedat, amb capacitat administrativa;  una partida específica contra la lluita del mosquit tigre i els rosegadors; un pla urgent d’asfaltat de camins i re-pavimentació, així com partides específiques de policia de barri i de control mediambiental i un Pla de Catalogació patrimonial dels béns amb valor històric de barri.

Respecte a la valoració final, Alabajos ha expressat que el pressupost presentat pel govern municipal “no resol cap dels principals problemes de Torrent, ni es presenta com un full de ruta per a millorar la vida de les persones. Volem configurar una ciutat viva, lluny del paradigma de ciutat dormitori al que ens condemnaren, des de fa 30 anys, els diferents governs del PP i el PSOE que han passat pel consistori”. Alabajos recorda que la descapitalització de recursos humans dels darrers 10 anys ha provocat que l’ajuntament tinga un saldo pressupostari positiu de més de 11 milions d’euros en l’últim exercici liquidat, uns recursos que es volen invertir en rajola i més rajola, en projectes caríssims com les obres a l’edifici Cervantes; exemples que ja hem vist l’any passat amb la compra de l’edifici de la Malaguenya per 700.000€ per a enderrocar-lo sense cap tipus d’aplicació o benefici per als torrentins i les torrentines.

 

COMPROMÍS ENMIENDA A LA TOTALITAT LOS PRESUPUESTOS DE JESÚS ROS

Pau Alabajos: “Proponemos un plan de acción alternativo de 56 puntos para abordar los principales retos sociales, económicos y medioambientales de Torrent”.

Ante la presentación de los presupuestos locales 2020 de Torrent, el grupo municipal de Compromís, mediante su portavoz Pau Alabajos, ha enmendado a la totalidad el texto presentado por el gobierno municipal del PSOE encabezado por Jesús Ros. En un documento que recoge también una exposición de motivos y una valoración final del presupuestos presentados, Compromís propone un Plan de acción para Torrent, razonado en 56 medidas, donde se explica que el documento presentado por el gobierno “no representa una mejora mínimamente aceptable de los servicios públicos y la atención de las políticas que se tienen que ofrecer a las vecinas y vecinos” .

Según Compromís, el presupuesto de Ros está “fundamentado en obras de fácil publicidad y venta de cara a la ciudadanía”, más que en un proyecto que trabaje con seriedad por las vecinas y el tejido económico y asociativo de Torrent.

Alabajos ha explicado que las políticas presentadas por el gobierno municipal ignoran los principales problemas que adolece actualmente Torrent, en especial los referidos al urbanismo, la movilidad, el medio ambiente y la verificación del correcto funcionamiento de los servicios públicos, al no existir inspección con capacidad sancionadora que controle las diferentes contratas municipales.

La enmienda a la totalidad recoge propuestas urgentes en materia de políticas y derechos sociales, como la tarjeta monedero sustitutoria del punto de alimentos, partidas que solucionan los graves problemas de mantenimiento de los centros de mayores, medidas en materia de eliminación de barreras arquitectónicas, en favor de la protección animal, del derecho universal al agua de calidad, contra la violencia machista, la pobreza energética y en favor de la igualdad, y la diversidad cultural, religiosa y sexual.

Respecto al medioambiente, se propone la previsión urgente de cobertura de contenedores de reciclaje y separativos en todo el término municipal, un plan de control sobre la contaminación atmosférica, partidas efectivas para la desinsectación y desratización, el control efectivo de los vertidos a los barrancos y la sustitución gradual de los vehículos municipales de gas-óleo más contaminantes.

En materia de agricultura se propone la creación de una línea de ayudas para apoyar la diferenciación de las cosechas producidas por los agricultores y las empresas agrarias, residentes o con sede social en Torrent, respectivamente. También se proponen líneas de ayuda a la promoción de la agricultura ecológica y la creación de una partida que cubra el asesoramiento técnico agrícola gratuito al sector local.

En educación y cultura se propone la inversión en una nueva escuela pública municipal de 0 a 3 años, una partida para hacer de la Torre un museo municipal, así como partidas de sensibilización en los colegios contra el racismo, la xenofobia y la LGTBfòbia.

En urbanismo, Compromís demanda un Plan integral de ayuda a la rehabilitación de viviendas vacías con la finalidad social de bajar los precios de los alquileres, una partida de estudio del soterramiento de las vías del metro realista, así como partidas para paliar los problemas de aparcamiento que sufre el casco urbano.

Respecto a la movilidad, se propone la inversión en redes de carril bici, así como una partida para hacer llegar el transporte público a todos los núcleos de más de 200 residentes.

En cuanto a patrimonio se insta al gobierno a dotar los recursos necesarios para acabar de una vez por todas el Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Torrent, así como la finalización del Catálogo de Bienes y Espacios protegidos. Respecto a la inversión presupuestada por el gobierno municipal, de 129.412€, para apuntalar el Palacete Giner-Cortina, desde Compromís se considera como claramente insuficiente, en contraposición a los cerca de 5 millones de euros que Ros pretende invertir en la compra y la remodelación del edificio Cervantes.

Respecto a la transparencia y participación, desde Compromís se requiere al gobierno municipal a cumplir con la legislación de gran ciudad y crear la Comisión de Quejas y Sugerencias ciudadana, el Jurado Tributario, los Distritos y el Consejo Social de Torrent. En este sentido desde Compromís se pide también una partida para publicitar y promover la asistencia pública a las sesiones del Pleno de Torrent.

En cuanto al personal municipal, Compromís solicita urgentemente el incremento de efectivos de la policía local para cubrir las más de 30 plazas perdidas en los últimos años, así como la creación de plazas de inspección urbanística, medioambiental y de control de las contratas municipales; mediante funcionariado con capacidad de revisar, investigar y emitir informes vinculantes sobre el cumplimiento de las diferentes legislaciones en el término municipal.

Respecto del comercio municipal, Compromís propuso en el Pleno anterior que el gobierno incorporara en el presupuesto local una batería de medidas para la participación y reactivación del comercio, al ser el mayor motor de creación de ocupación en Torrent.

Finalmente, Compromís ha presentado una batería de medidas específicas para El Vedat, en especial la creación del Distrito Único de El Vedat, con capacidad administrativa; una partida específica contra la lucha del mosquito tigre y los roedores; un plan urgente de asfaltado de caminos y repavimentación, así como partidas específicas de policía de barrio y de control medioambiental y un Plan de Catalogación patrimonial de los bienes con valor histórico de barrio.

Respecto a la valoración final, Alabajos ha expresado que el presupuesto presentado por el gobierno municipal “no resuelve ninguno de los principales problemas de Torrent, ni se presenta como una hoja de ruta para mejorar la vida de las personas. Queremos configurar una ciudad viva, lejos del paradigma de ciudad dormitorio al que nos condenaron, desde hace 30 años, los diferentes gobiernos del PP y el PSOE que han pasado por el consistorio”.

Alabajos recuerda que la descapitalización de recursos humanos de los últimos 10 años ha provocado que el ayuntamiento tenga un saldo presupuestario positivo de más de 11 millones de euros en el último ejercicio liquidado, unos recursos que se quieren invertir en ladrillo y más ladrillo, en proyectos carísimos como las obras en el edificio Cervantes; ejemplos que ya hemos visto el año pasado con la compra del edificio de la Malagueña por 700.000€ para derribarlo sin ningún tipo de aplicación o beneficio para los torrentinos y las torrentinas.