L’Ajuntament de Torrent incompleix el Pla Integral de Residus valencià

Pau Alabajos: “La recollida selectiva dels residus és cabdal en la lluita contra el canvi climàtic i la protecció de la salut ambiental i humana”.

El 5 d’abril de 2019 entrà en vigor el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, PIRCV. Aquest Decret de la Conselleria de Canvi Climàtic i Medi Ambient ordena, als municipis de més de 50.000 habitants censats, a implantar la recollida selectiva de bioresidus a partir del 31 de desembre de 2019, una obligació mediambiental que s’està incomplint a la capital de l’Horta Sud.

Els diferents governs municipals de Torrent no han implantat sistemes de reciclatge que permeten separar els residus orgànics, o bioresidus, dels inorgànics, també anomenats com a resta.

Així, des de Compromís per Torrent es denuncia que l’anterior corporació municipal, governada pel Partido Popular, va instal·lar els contenidors soterrats retolant-los com a orgànics, quan en realitat aquestos recipients també arrepleguen totes les deixalles inorgàniques de les llars, com mocadors usats, joguets, biberons, xopets, utensilis de cuina, bolquers, objectes ceràmics, arena per a mascotes, pèl, pols, burilles, etc; que no es poden usar per a fer compostos.

Alabajos ha explicat que lluny d’apostar pel reciclatge, com una eina fonamental per a lluitar contra el canvi climàtic, els governs posteriors del PSOE han continuat amb les mateixes mancances que l’anterior alcaldessa del PP Amparo Folgado. El moment més surrealista del reciclatge a Torrent va succeir al 2012, quan l’ajuntament, a proposta de la pròpia Folgado, va regalar 10 contenidors d’orgànic al municipi de Macastre mentres que la ciutat on governava no disposava d’aquest tipus de reciclatge separatiu.

A més a més i segons les darreres dades publicades pel portal municipal OPEN DATA, l’ajuntament compta amb 297 contenidors de vidre per a tot el terme municipal, mentre que el PIRCV obliga, a partir de l’1 de gener del 2020, a col·locar 1 contenidor per cada 204 habitants, el que suposa que Torrent hauria de comptar amb 405 contenidors atenent el fet dels 82.208 habitants amb que tancà el cens de 2019.

A més, des de Compromís es denuncia que l’actual projecte de pressupostos, presentat per Jesús Ros, no contempla cap mesura d’adaptació a l’esmentat Pla Integral de Residus, que addicionalment obligarà, a partir de l’1 de gener de 2021, a què Torrent a compte amb un Pla Local de Residus i un servei de recollida porta a porta almenys per als bioresidus i envasos lleugers, a més de 4 educadors mediambientals a jornada completa per a orientar i informar sobre el nou sistema de reciclatge tant a la població com a les empreses i comerços locals.

L’emergència climàtica ha estat decretada per la Generalitat Valenciana i posteriorment per l’Estat Espanyol, però no obstant això el govern de Ros considera que a Torrent no li afecta, ha conclòs Alabajos.

 

NOTA DE PRENSA

EL Ayuntamiento de Torrent incumple el Plan Integral de Residuos valenciano.

Compromís per Torrent denuncia irregularidades y falta de previsión en la gestión de los residuos municipales.

Pau Alabajos: “La recogida selectiva de los residuos es capital en la lucha contra el canvio climático y la protección de la salud ambiental y humana”.

El 5 de abril de 2019 entró en vigor el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, PIRCV. Este Decreto de la Consellería de Cambio Climático y Medio Ambiente ordena, en los municipios de más de 50.000 habitantes censados, a implantar la recogida selectiva de biorresiduos a partir del 31 de diciembre de 2019, una obligación medioambiental que se está incumpliendo en la capital de l’Horta Sud.

Los diferentes gobiernos municipales de Torrent no han implantado sistemas de reciclaje que permiten separar los residuos orgánicos, o biorresiduos, de los inorgánicos, también denominados como resto.

Así, desde Compromís por Torrent se denuncia que la anterior corporación municipal, gobernada por el Partido Popular, instaló los contenedores soterrados rotulándolos como orgánicos, cuando en realidad estos recipientes también recogen todos los desechos inorgánicos de los hogares, como pañuelos usados, juguetes, biberones, chupetes, utensilios de cocina, pañales, objetos cerámicos, arena para mascotas, pelo, polvo, colillas, etc; que no se pueden usar para hacer compuestos.

Alabajos ha explicado que lejos de apostar por el reciclaje, como una herramienta fundamental para luchar contra el cambio climático, los gobiernos posteriores del PSOE han continuado con las mismas carencias que la anterior alcaldesa del PP Amparo Folgado. El momento más surrealista del reciclaje a Torrent sucedió al 2012, cuando el ayuntamiento, a propuesta de la propia Folgado, regaló 10 contenedores de orgánico al municipio de Macastre mientras que la ciudad donde gobernaba no disponía de este tipo de reciclaje separativo.

Además y según los últimos datos publicados por el portal municipal OPEN DATA, el ayuntamiento cuenta con 297 contenedores de vidrio para todo el término municipal, mientras que el PIRCV obliga, a partir del 1 de enero del 2020, a colocar 1 contenedor por cada 204 habitantes, lo que supone que Torrent tendría que contar con 405 contenedores atendiendo al hecho de los 82.208 habitantes con que cerró el censo de 2019.

Además, desde Compromís se denuncia que el actual proyecto de presupuestos, presentado por Jesús Ros, no contempla ninguna medida de adaptación al mencionado Plan Integral de Residuos, que adicionalmente obligará, a partir del 1 de enero de 2021, a qué Torrent cuente con un Plan Local de Residuos y un servicio de recogida puerta a puerta al menos para los biorresiduos y envases ligeros, además de 4 educadores medioambientales a jornada completa para orientar e informar sobre el nuevo sistema de reciclaje tanto a la población como a las empresas y comercios locales.

La emergencia climática ha sido decretada por la Generalitat Valenciana y posteriormente por el Estado Español, però sin embargo el gobierno de Ros considera que a Torrent no le afecta, ha concluido Alabajos.

Arxivat en: Municipal, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *