Enllaç a la moció presentada: (40) MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER A L’ADAPTACIÓ DE LA NORMATIVA I ESTRUCTURES MUNICIPALS AL PIRCV

Ple Ordinari 6 de febrer de 2020

Valencià

El grup municipal de Compromís presentà al Ple aquesta mesura, que comptà addicionalment amb el suport de Socialistes, Populars i Ciudadanos i amb l’únic vot en contra de VOX.

Pau Alabajos: “L’adaptació i el compliment del pla valencià de residus és fonamental si ens prenem de manera seriosa l’emergència climàtica”.

El 5 d’abril de 2019 entrà en vigor el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, PIRCV. El portaveu de Compromís, Pau Alabajos, explicà la necessitat d’aprovar aquesta moció al Ple, celebrat ahir 6 de febrer, donat que les determinacions arreplegades al Pla Integral de Residus operen, amb caràcter vinculant i normatiu, sobre tots els residus generats en l’àmbit territorial valencià.

En línia amb el PIRCV, des de Compromís demanden que la prevenció i la pedagogia sobre la importància del reciclatge siga fonamental per a assolir els objectius de lluita contra el canvi climàtic i la millora de la salut humana i mediambiental. Així la norma, dins dels Plans Locals de Residus, obliga que les entitats locals disposen de la figura de l’educadora ambiental, les quals informaran i assessoraran la ciutadania, les empreses i els comerços sobre el compliment de la normativa en matèria de gestió de residus i bones pràctiques mediambientals. En aquest cas a Torrent li correspondria obligatòriament disposar de 4 educadors ambientals a jornada completa abans de l’1 de gener de  2021.

Alabajos va remarcar el paper de les entitats locals en matèria de reutilització i reciclatge, més si cap quan són de manera directa les responsables del servei de recollida de residus, així com també de l’aprovació i execució del plans locals de residus.

Els diferents governs municipals de Torrent no han implantat sistemes de reciclatge que permeten separar els residus orgànics, o bioresidus, dels inorgànics, també anomenats com a resta, motiu pel qual des de Compromís avisen que “estaran vigilants sobre l’aplicació del PIRCV a Torrent”.

Pleno Ordinario 6 de febrero de 2020

Castellano

A propuesta de Compromís, Torrent aprueba adaptar sus estructuras para cumplir el Plan Integral de Residuos valenciano.

El grupo municipal de Compromís presento al Pleno esta medida, que contó adicionalmente con el apoyo de Socialistas, Populares y Ciudadanos y con el único voto en contra de VOX.

Pau Alabajos: “La adaptación y el cumplimiento del plan valenciano de residuos es fundamental si de verdad nos tomamos en serio la emergencia climática”.

 El 5 de abril de 2019 entró en vigor el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, PIRCV. El portavoz de Compromís, Pau Alabajos, explicó la necesidad de aprobar esta moción en el Pleno, celebrado ayer 6 de febrero, dado que las determinaciones recogidas en el Plan Integral de Residuos operan, con carácter vinculante y normativo, sobre todos los residuos generados en el ámbito territorial valenciano.

En linea con el PIRCV, desde Compromís demandan que la prevención y la pedagogía sobre la importancia del reciclaje sea fundamental para lograr los objetivos de lucha contra el cambio climático y la mejora de la salud humana y medioambiental. Así la norma, dentro de los Planes Locales de Residuos, obliga que las entidades locales disponen de la figura de la educadora ambiental, las cuales informarán y asesorarán la ciudadanía, las empresas y los comercios sobre el cumplimiento de la normativa en materia de gestión de residuos y buenas prácticas medioambientales. En este caso a Torrent le correspondería obligatoriamente disponer de 4 educadores ambientales a jornada completa antes del 1 de enero de 2021.

Alabajos remarco el papel de las entidades locales en materia de reutilización y reciclaje, más si cabe cuando son de manera directa las responsables del servicio de recogida de residuos, así como también de la aprobación y ejecución del planes locales de residuos. Los diferentes gobiernos municipales de Torrent no han implantado sistemas de reciclaje que permitan separar los residuos orgánicos, o biorresiduos, de los inorgánicos, también denominados como resto, motivo por el cual desde Compromís avisan que “estarán vigilantes sobre la aplicación del PIRCV a Torrent”.