Un dels motors de l’economia és sense cap mena de dubte el comerç. Les xifres així ho demostren. A Torrent, segons les darreres dades publicades pel Directori General d’Empreses (DIRCE), l’activitat comercial, que inclou l’hostaleria, suposa el 40% del total d’empreses existents al municipi, seguida de les activitats professionals independents amb un 16% i la construcció que supera per poc el 10%.

Ajuntant aquestes dades amb la desocupació, veiem que Torrent, amb una Taxa d’Atur del 12,86% a 31/12/2019, supera pràcticament en un punt la mitjana de la comarca (12,03), i en dos punts la de tot el País Valencià (11,09%). A més a més, la taxa d’ocupació femenina i el seu percentatge d’afiliació a la Seguretat Social és també inferior a la mitjana valenciana i a la comarcal. També és especialment preocupant la desocupació dels menors de 25 anys que, a l’igual que amb les dones, supera en dos punts la mitjana valenciana i en punt i mig la comarcal.

Amb totes aquestes dades, és fonamental que des de l’Ajuntament es desenvolupen polítiques d’impuls de l’activitat comercial a Torrent atenent el seu pes específic global i la capacitat de creació d’ocupació del sector. Per a posar-les en marxa, primer que tot, entenem com a capital una diagnosi profunda de la situació actual, feta per professionals especialitzats, que avalue, detecte i propose solucions a les amenaces i riscos existents, mentres es potencien els valors positius del nostre comerç local.

Amb aquesta voluntat política de millora, des de Compromís proposàrem al Ple ordinari de Gener de 2020 la contractació d’un estudi que valore el teixit comercial de Torrent, així com un altre que avalue l’oferta i la demanda a la ciutat.

Amb els estudis tècnics finalitzats, tot i una vegada conegut el resultat i les conclusions dels mateixos, proposàrem que s’obriga un període d’exposició públic amb la comunicació a tots els actors implicats, en especial les associacions comercials de Torrent, i incloent-hi els grups municipals de l’Ajuntament.

Finalment, en una última etapa, i una vegada haja transcorregut el període d’exposició públic de les conclusions dels informes, incorporant els debats posteriors amb les aportacions corresponents dels comerços, demanàrem la realització d’una consulta oberta a tot el teixit comercial de la ciutat sobre el document final de l’estudi, demanant a l’actual govern municipal de Ros que traslladara aquestes propostes de Compromís al teixit associatiu i comercial de la nostra ciutat perquè siguen coneixedors de les mesures que sobre el comerç local es proposen davant el Ple de la Corporació Local.

Desconeixem si Ros i el seu govern han agafat el guant o tenen previst posar en marxa alguna d’aquestes mesures. En tot cas, aprofitem aquesta columna d’opinió per donar-les a conéixer i posar a disposició el nostre grup municipal per a qualsevol qüestió sobre el particular.