La intervenció municipal ha certificat l’existència d’eixos recursos, provinents del romanent de tresoreria de 2019.

Pau Alabajos: “Tal i com demanàrem al Ple d’aprovació de pressupostos, del 2 d’abril, creiem que els recursos sobrants de l’any passat han de destinar-se a ajudes socials i econòmiques urgents”.

Arran l’aprovació d’una modificació de crèdits, per valor de 1.150.000€, dels quals 250.000€ s’han destinat a la desinfecció, al pagament d’hores extres en neteja i a despeses destinades al menjar a domicili, d’entre les més importants; hui, a la junta de portaveus de l’Ajuntament, el govern municipal ha informat als grups municipals sobre la destinació dels 900.000€ restants, que aniran principalment a ajudes al lloguer, al subministrament elèctric o a connexions d’internet als aproximadament 1.500 autònoms i xicotetes empreses residents a Torrent –xifra aportada pel propi govern-, sempre que ho sol·liciten.

Aquestes ajudes es donaran individualment, de manera pregada i complint uns requisits determinats, de tal manera que en el cas d’exercir una activitat sent el propietari del local es podrà rebre un màxim de 350€, mentre que aquells i aquelles que tinguen un contracte de lloguer podran sol·licitar fins a 700€.

Per al portaveu de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, això significa que de mitjana els beneficiaris només podran rebre ajudes per un valor total de 600€.

Davant aquesta situació, Alabajos tornarà a proposar, en la propera comissió, el que va demanar al Ple del passat 2 d’abril i que consisteix en destinar els 4.372.927.92€ sobrants del romanent de tresoreria del 2019, certificats per la intervenció local com a “de libre disposición”, per ampliar els programes d’ajuda a comerços, autònoms i xicotetes empreses dels polígons industrials de Torrent.

A més, també sol·licitarà una modificació de crèdits urgents del pressupost de 2020, amb l’objectiu de posar més recursos a disposició de les entitats sense ànim de lucre que estan col·laborant d’una manera exemplar en aquest moment tan necessari. En concret hi ha algunes d’aquestes entitats que estan rebent aliments de la Unió Europea per a la seua distribució, però aquesta tasca els està suposant una sèrie de despeses addicionals que han de cobrir amb recursos limitats, que es destinen anualment al seu objecte social de manera solidària.

Finalment en la Junta de Portaveus, celebrada hui, Alabajos ha sol·licitat, als regidors de govern presents, que se l’informe sobre si Aigües de l’Horta va a eliminar el cànon de sanejament que es cobra al rebut d’aigua, tal i com ha decretat el govern valencià, qüestió aquesta que no ha pogut respondre en eixe moment el govern municipal, en estar el servei d’aigua pública de Torrent gestionat per la multinacional francesa Suez.

 

COMPROMÍS PROPONE APLICAR LOS 4’37 MILLONES DE EUROS SOBRANTES DEL 2019 PARA PALIAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DEL COVID-19

La intervención municipal ha certificado la existencia de esos recursos, provenientes del remanente de tesorería de 2019.

Pau Alabajos: “Tal y como pedimos en el Pleno de aprobación de presupuestos, del 2 de abril, creemos que los recursos sobrantes del año pasado tienen que destinarse a ayudas sociales y económicas urgentes”.

A raiz de la aprobación de una modificación de créditos, por valor de 1.150.000€, de los cuales 250.000€ se han destinado a la desinfección, al pago de horas extras en limpieza y a gastos destinados a la comida a domicilio, de entre los más importantes; hoy, en la junta de portavoces del Ayuntamiento, el gobierno municipal ha informado a los grupos municipales sobre el destino de los 900.000€ restantes, que irán principalmente a ayudas al alquiler, al suministro eléctrico o a conexiones de internet de los aproximadamente 1.500 autónomos y pequeñas empresas residentes a Torrent –cifra aportada por el propio gobierno-, siempre que lo soliciten.

Estas ayudas se darán individualmente, de manera rogada y cumpliendo unos requisitos determinados, de tal manera que en el caso de ejercer una actividad siendo el propietario del local se podrá recibir un máximo de 350€, mientras que aquellos y aquellas que tengan un contrato de alquiler podrán solicitar hasta 700€.

Para el portavoz de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, esto significa que de media los beneficiarios solo podrán recibir ayudas por un valor total de 600€.

Ante esta situación, Alabajos volverá a proponer, en la próxima comisión, lo mismo que pidió en el Pleno del pasado 2 de abril y que consiste en destinar los 4.372.927.92€ sobrantes del remanente de tesorería del 2019, certificados por la intervención local como “de libre disposición”, para ampliar los programas de ayuda a comercios, autónomos y pequeñas empresas de los polígonos industriales de Torrent.

Además, también solicitará una modificación de créditos urgentes del presupuesto de 2020, con el objetivo de poner más recursos a disposición de las entidades sin ánimo de lucro que están colaborando de una manera ejemplar en este momento tan necesario. En concreto hay algunas de estas entidades que están recibiendo alimentos de la Unión Europea para su distribución, pero esta tarea les está suponiendo una serie de gastos adicionales que tienen que cubrir con recursos limitados, que se destinan anualmente a su objeto social de manera solidaria.

Finalmente en la Junta de Portavoces, celebrada hoy, Alabajos ha solicitado, a los regidores de gobierno presentes, que se le informe sobre si Aigües de l’Horta va a eliminar el canon de saneamiento que se cobra en el recibo de agua, tal y como ha decretado el gobierno valenciano, cuestión esta que no ha podido responder en ese momento el gobierno municipal, al estar el servicio de agua pública de Torrent gestionado por la multinacional francesa Suez.