Enllaç a la moció presentada: formulari_signat MOCIO_BLINDATGE_SANITAT_UNIVERSAL PÚBLICA 17-04-2020

Valencià

Els diferents grups de Compromís en totes les institucions en les quals té representació estan registrant iniciatives per impulsar una reforma constitucional que atorgue al Dret a la Salut la màxima rellevància.

La moció persegueix canalitzar una reforma legislativa que garantisca un mínim d’inversió en la investigació sanitària i impedisca pràctiques de descapitalització de la sanitat pública en benefici de la privada.

El  grup municipal de Compromís per Torrent ha registrat una moció, per al seu debat i aprovació en el pròxim plenari, amb la finalitat de que l’ajuntament done el seu suport polític a la protecció del sistema de salut universal, públic i de qualitat, així com garantir tots els mitjans laborals necessaris perquè el personal sanitari puga exercir les seues funcions amb plenitud, exigint en conseqüència el compromís d’augmentar els pressupostos públics destinats a aquest objectiu.

La coalició proposa el blindatge legal de la salut mitjançant l’obligació constitucional de l’assistència sanitària universal de ple dret, ja que en l’actualitat no existeix protecció jurisdiccional directa. Tot això contribuiria a donar ple sentit a elements tan importants com la definició de l’article 1.1 de la Constitució, que qualifica l’Estat espanyol com a “social”; i que com a tal és exhortat en l’article 9.2 a ordenar als poders públics a aplicar les mesures perquè la llibertat i la igualtat siguen reals i efectives.

Entre els acords de la moció es proposa que l’Ajuntament de Torrent se sume a la proposta d’una reforma constitucional per a atorgar al Dret a la Salut la màxima rellevància, situant en la secció 1a del capítol II del títol I el Dret a la Salut i el reconeixement de l’assistència sanitària universal que, tot i que este dret es troba enunciat en la Constitució no es considera dret subjectiu ple en no tenir protecció jurisdiccional directa. D’aqueixa manera es donaria ple sentit a elements tan importants com la definició de l’article 1.1 de la Constitució que qualifica l’Estat espanyol com a “social”.

El portaveu municipal de Compromís, Pau Alabajos, ha destacat que “l’actual crisi sanitària ens ha demostrat que cal protegir la sanitat pública i fer un reconeixement a la tasca necessària que realitzen”. Davant l’actual crisi, Compromís considera la salvaguarda de la salut com un factor capital d’igualtat entre les persones, sent una necessitat que permetrà a la ciutadania recuperar l’esperança, la confiança, així com afavorir la cohesió social.

Castellano

Los diferentes grupos de Compromís en todas las instituciones en las cuales tiene representación están registrando iniciativas para impulsar una reforma constitucional que otorgue al Derecho a la Salud la máxima relevancia.

La moción persigue canalizar una reforma legislativa que garantice un mínimo de inversión en la investigación sanitaria e impida prácticas de descapitalización de la sanidad pública en beneficio de la privada.

El grupo municipal de Compromís por Torrent ha registrado una moción, para su debate y aprobación en el próximo pleno, con el fin de que el ayuntamiento dé su apoyo político a la protección del sistema de salud universal, público y de calidad, así como garantizar todos los medios laborales necesarios para que el personal sanitario pueda ejercer sus funciones con plenitud, exigiendo en consecuencia el compromiso de aumentar los presupuestos públicos destinados a este objetivo.

La coalición propone el blindaje legal de la salud mediante la obligación constitucional de la asistencia sanitaria universal de pleno derecho, puesto que en la actualidad no existe protección jurisdiccional directa. Todo esto contribuiría a dar sentido a elementos tan importantes como la definición del artículo 1.1 de la Constitución, que califica el Estado español como “social”; y que como tal es exhortado en el artículo 9.2 a ordenar a los poderes públicos a aplicar las medidas para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas.

Entre los acuerdos de la moción se propone que el Ayuntamiento de Torrent se sume a la propuesta de una reforma constitucional para otorgar al Derecho a la Salud la máxima relevancia, situando en la sección 1.ª del capítulo II del título I el Derecho a la Salud y el reconocimiento de la asistencia sanitaria universal que, a pesar de que este derecho se encuentra enunciado en la Constitución no se considera derecho subjetivo pleno al no tener protección jurisdiccional directa. De esa manera se daría pleno sentido a elementos tan importantes como la definición del artículo 1.1 de la Constitución que califica el Estado español como “social”.

El portavoz municipal de Compromís, Pau Alabajos, ha destacado que “la actual crisis sanitaria nos ha demostrado que hay que proteger la sanidad pública y hacer un reconocimiento a la labor necesaria que realizan”. Ante la actual crisis, Compromís considera la salvaguardia de la salud como un factor capital de igualdad entre las personas, siendo una necesidad que permitirá a la ciudadanía recuperar la esperanza, la confianza, así como favorecer la cohesión social.