Text de la moció presentada: 

Pau Alabajos, portaveu del Grup Municipal de Compromís, s’adreça al Ple de la Corporació Municipal de Torrent per a presentar la següent moció:

Moció per la creació d’un pla integral municipal de regeneració dels nostres barris

La recuperació dels entorns degradats, les actuacions dirigides a eradicar la infravivenda, així com a facilitar la rehabilitació i la regeneració dels nostres barris i espais públics, han de ser una de les qüestions essencials per a atendre per part de la nostra administració local, a través d’un pla integral d’avaluació, condicionament i millora.

Resulta necessari que des del nostre consistori es formule una estratègia global municipal encaminada a articular i impulsar actuacions de conservació, manteniment i renovació en aquells immobles i espais de la nostra ciutat que puguen presentar seriosos riscos per a la seguretat i inclús puguen afectar la integritat física dels veïns i vianants de la nostra localitat.

Inexorablement amb el transcurs i amb el pas dels anys, moltes de les infraestructures i de les vivendes de la nostra ciutat, requereixen i necessiten la revisió pertinent, a més d’haver de complir també la legalitat vigent en matèria urbanística i més concretament pel que fa a la inspecció tècnica d’edificis d’ús residencial en funció de l’antiguitat.

Per tot açò proposem al Ple de l’Ajuntament de Torrent  l’aprovació dels següents acords:

  1. Que des del nostre Ajuntament i a través de la delegació d’Urbanisme i en coordinació amb els tècnics municipals i la Policia Local, es prenguen les mesures oportunes per a efectuar una comprovació i avaluació d’aquells immobles, obres o altres infraestructures que puguen ser catalogades i identificades en funció dels riscos i perillositat per a la seguretat ciutadana.

  1. Que des del nostre consistori s’impulse la posada en marxa d’un pla integral municipal de regeneració dels nostres barris i espais públics

Que des del nostre Ajuntament es faça una aposta ferma i decidida per la conservació i rehabilitació de la nostra trama urbanística, especialment en aquelles zones o entorns mes degradats.