Documentació que avala la informació: doc Nota Premsa 11-juny-2020

Valencià

Segons denuncia la regidora de Compromís, Carme Silla, “enguany s’han hagut de retornar 70.720€ de la subvenció corresponent a la contractació d’agents d’igualtat; en els últims anys l’ajuntament ha perdut més 100.000€ per a la contractació d’agents d’igualtat

Carme Silla, “ja en 2017 Torrent va perdre 15.000€ destinats a la contractació d’un agent d’igualtat a mitja jornada, en 2018 la subvenció per part de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives va ser de 33.400€ per la contractació d’una agent a jornada completa. Ara publiquen uns decrets que diuen que han de tornar més de 70000€ de subvenció. Un any més s’ha deixa’t perdre una oportunitat d’or per fer polítiques d’igualtat en la nostra ciutat” explica la vice-portaveu de Compromís.

Com a contrapunt, “altres ajuntaments de la comarca han aprofitat la subvenció per contractar agents d’igualtat als seus municipis, fins i tot ampliant la jornada des del pressupost local, atenent la necessitat d’aquesta figura als seus pobles. La conselleria de Polítiques Inclusives porta des del 2017 subvencionant la contractació d’agents d’igualtat, personal que podria prestar tant l’assessorament com l’atenció i l’acompanyament necessaris a les dones”, amplia Silla.

Per a la regidora de Compromís és una situació molt preocupant, tant per a les persones que coneixem de manera directa la política municipal com per al veïnat afectat perquè “portem una gran quantitat de promeses incomplides per part del govern de Ros als últims cinc anys. Encara estem esperant la contractació de l’agent, la creació del Pla d’Igualtat del personal de l’Administració Local, la creació del Pla d’Igualtat de la ciutat de Torrent (que regularia de manera integral tots els aspectes a la nostra ciutat) i la creació del Consell de les Dones. Resulta indignant la desídia d’aquest punt mort quan va ser el propi PSOE el que fa dos anys va presentar al ple una moció instant-se a si mateix a realitzar l’esmentat pla, així com un protocol contra l’assetjament sexual que tampoc no s’ha materialitzat”.

Compromís recorda que l’Ajuntament de Torrent porta tretze anys sense aprovar el Pla d’Igualtat, requerit per la Llei Orgànica 3/2007. Aquesta norma és d’obligat compliment per a les empreses o administracions públiques amb més de 250 treballadors i treballadores i  obliga a la posada en marxa de l’esmentat pla d’igualtat laboral entre dones i homes.

Les polítiques d’igualtat ja han suscitat diferents enfrontaments entre Compromís i el govern socialista. Els eco-valencianistes porten denunciant que el govern de l’ajuntament només implementa propostes que vénen directament de la Conselleria, sota el pretext de què no hi ha prou personal tècnic treballant en aquesta àrea, però al mateix temps deixa perdre subvencions que ajudarien a dotar aquesta àrea de gestió amb més personal.

Castellano

El Ayuntamiento de Torrent pierde más de 70.000€ en subvenciones de políticas de igualdad.

Según denuncia la regidora de Compromís, Carme Silla, “este año se han tenido que devolver 70.720€ de la subvención correspondiente a la contratación de agentes de igualdad; en los últimos años el ayuntamiento ha perdido más 100.000€ para la contratación de agentes de igualdad”.

 Carme Silla, “ya en 2017 Torrent perdió 15.000€ destinados a la contratación de un agente de igualdad a media jornada, en 2018 la subvención por parte de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas fue de 33.400€ por la contratación de una agente a jornada completa. Ahora publican unos decretos que dicen que tienen que devolver más de 70000€ de subvención. Un año más se ha perdido una oportunidad de oro para hacer políticas de igualdad en nuestra ciudad” explica la vice-portavoz de Compromís.

Como contrapunto, “otros ayuntamientos de la comarca han aprovechado la subvención para contratar agentes de igualdad en sus municipios, incluso ampliando la jornada desde el presupuesto local, atendiendo la necesidad de esta figura en sus pueblos. La consellería de Políticas Inclusivas lleva desde el 2017 subvencionando la contratación de agentes de igualdad, personal que podría prestar tanto el asesoramiento como la atención y el acompañamiento necesarios a las mujeres”, amplía Silla.

Para la regidora de Compromís es una situación muy preocupante, tanto para las personas que conocemos de manera directa la política municipal como para la vecindad afectada porque “llevamos una gran cantidad de promesas incumplidas por parte del gobierno de Ros en los últimos cinco años. Todavía estamos esperando la contratación del agente, la creación del Plan de Igualdad del personal de la Administración Local, la creación del Plan de Igualdad de la ciudad de Torrent (que regularía de manera integral todos los aspectos en nuestra ciudad) y la creación del Consell de les Dones. Resulta indignante la desidia de este punto muerto cuando fue el propio PSOE el que hace dos años presentó ante el pleno una moción instándose a sí mismo a realizar el mencionado plan, así como un protocolo contra el acoso sexual que tampoco se ha materializado”.

Compromís recuerda que el Ayuntamiento de Torrent lleva trece años sin aprobar el Plan de Igualdad, requerido por la Ley Orgánica 3/2007. Esta norma es de obligado cumplimiento para las empresas o administraciones públicas con más de 250 trabajadores y trabajadoras y obliga a la puesta en marcha del mencionado plan de igualdad laboral entre mujeres y hombres.

 Las políticas de igualdad ya han suscitado diferentes enfrentamientos entre Compromís y el gobierno socialista. Los eco-valencianistas llevan denunciando que el gobierno del ayuntamiento solo implementa propuestas que vienen directamente de la Consellería, bajo el pretexto de que no hay bastante personal técnico trabajando en esta área, pero al mismo tiempo deja perder subvenciones que ayudarían a dotar esta área de gestión con más personal.