Pau Alabajos: “La diferència en la FDM és que mentres la seua plantilla dóna el 100% altres se n’obliden de les seues responsabilitats”.

La Fundación Deportiva Municipal ha tancat l’any 2019 amb un dèficit pressupostari de 217.800€; diners que haurà de posar l’Ajuntament de Torrent mitjançant un suplement de crèdit a aportar des de les arques municipals.

Aquest dèficit és conseqüència de no computar, en l’elaboració dels pressupostos de l’organisme autònom per a l’any 2019, les quantitats corresponents a la utilització de les instal·lacions de Parc Central per part de diferents clubs esportius de Torrent.

Cal recordar que aquestes instal·lacions són propietat de l’Ajuntament però es troben cedides en explotació a la mercantil gallega GAIA Gestión Deportiva, S.L.

Per a Compromís per Torrent es tracta d’un mal endèmic que pateix l’Organisme Autònom des de fa anys i que cap dels responsables municipals ha resolt, tenint com a conseqüència que ara s’ha de tractar en un punt plenari el dotar la Fundación amb diners extres per a tapar aquest enorme forat en no tindre la previsió de dotar-lo quan s’elaborà el pressupost de l’ens.

A més a més, el portaveu de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, es reafirma en les paraules de la pròpia intervenció municipal, en les que s’explica que la FDM té una manca de recursos de finançament, donant també com a conseqüència que la liquidació de l’exercici de 2019 siga negativa per 14.276,93€, pèrdues reconegudes pel propi govern segons el decret d’alcaldia número 1583/2020.

Finalment, des de Compromís s’ha instat al govern municipal de Ros a no convertir les excepcionalitats en la norma habitual de despesa, en referència a les continues modificacions pressupostàries que presenten per no haver fet les previsions quan tocava, el que denota una gestió molt improvisada del que hauria de ser el dia a dia dels recursos públics.

 

NOTA DE PRENSA

COMPROMÍS PER TORRENT DESVELA UN AGUJERO DE 217.800€ EN EL PRESUPUESTO DE LA FDM

Pau Alabajos: “La diferencia en la FDM es que mientras su plantilla da el 100% otros se olvidan de sus responsabilidades”.

La Fundación Deportiva Municipal ha cerrado el 2019 con un déficit presupuestario de 217.800€; dinero que tendrá que poner el Ayuntamiento de Torrent mediante un suplemento de crédito a aportar desde las arcas municipales.

Este déficit es consecuencia de no computar, en la elaboración de los presupuestos del organismo autónomo para el año 2019, las cantidades correspondientes a la utilización de las instalaciones de Parc Central por parte de diferentes clubes deportivos de Torrent.

Es necesario recordar que estas instalaciones son propiedad del Ayuntamiento pero se encuentran cedidas en explotación a la mercantil gallega GAIA Gestión Deportiva, S.L.

Para Compromís por Torrent se trata de un mal endémico que sufre el Organismo Autónomo desde hace años y que ninguno de los responsables municipales ha resuelto, teniendo como consecuencia que ahora se tiene que tratar en un punto plenario el dotar la Fundación con dinero extra para tapar este enorme agujero al no tener la previsión de dotarlo cuando se elaboró el presupuesto del ente.

Además, el portavoz de Compromís por Torrent, Pau Alabajos, se reafirma en las palabras de la propia intervención municipal, en las que se explica que la FDM tiene una carencia de recursos de financiación, dando también como consecuencia que la liquidación del ejercicio de 2019 sea negativa por 14.276,93€, pérdidas reconocidas por el propio gobierno según el decreto de alcaldía número 1583/2020.

Finalmente, desde Compromís se ha instado al gobierno municipal de Ros a no convertir las excepcionalidades en la norma habitual de gasto, en referencia a las continúas modificaciones presupuestarias que presentan por no haber hecho las previsiones cuando tocaba, lo que denota una gestión muy improvisada de lo que tendría que ser el día a día de los recursos públicos.