Valencià

Pau Alabajos: “Malauradament, la falta de controls estatals als ports i fronteres ha fet que els llauradors queden desprotegits davant aquesta plaga”.

Compromís per Torrent ha presentat una proposta adreçada a l’Ajuntament de Torrent perquè trasllade al govern central la necessitat d’incorporar, de manera urgent, més controls als productes hortofrutícoles que entren pels ports i les carreteres estatals. Aquesta moció està sent presentada en tots els ajuntaments dels municipis valencians afectats per la plaga del “Cotonet”, on Compromís compta amb representació política.

Per al portaveu municipal de Compromís, és especialment preocupant la propagació de la plaga del “cotonet de Sud-àfrica”, no existent ni al País Valencià ni a l’Estat espanyol amb anterioritat al 2009. L’insecte que la provoca va entrar al nostre territori per importacions procedents de tercers països. Als primers mesos de 2009 es va detectar en la població de Benifairó de les Valls (València), en observar els llauradors unes deformacions molt intenses en els fruits dels tarongers.

Des de la detecció de la plaga en 2009 fins ara, l’única línia d’acció ha sigut l’ús de plaguicides. No obstant això, aquells productes fitosanitaris que podien ser efectius contra la plaga, en un primer moment, van deixar de ser-ho quan l’insecte que la provoca es va fer resistent als verins que s’empren i que, a més, repercuteixen negativament sobre altres espècies beneficioses o sobre la salut mateixa de les persones.

Alabajos ha destacat que aquesta experiència ens confirma que les polítiques de control de plagues han de realitzar-se amb visió de futur. Per això reclamen a l’actual Govern mesures urgents,  com la solta massiva del parasitoide contrastat per les universitats, que combat eficaçment l’insecte, a més d’exigir ajudes per als damnificats per aquesta plaga.

Castellano

Compromís exige controles contra la Plaga del Cotonet de Suráfrica

 Pau Alabajos: Desgraciadamente, la falta de controles estatales en los puertos y fronteras ha hecho que los labradores queden desprotegidos ante esta plaga”.

Compromís por Torrent ha presentado una propuesta dirigida al Ayuntamiento de Torrent para que traslade al gobierno central la necesidad de incorporar, de manera urgente, más controles en los productos hortofrutícoles que entran por los puertos y las carreteras estatales. Esta moción está siendo presentada en todos los ayuntamientos de los municipios valencianos afectados por la plaga del “Cotonet”, donde Compromís cuenta con representación política.

Para el portavoz municipal de Compromís, es especialmente preocupante la propagación de la plaga del “cotonet de Suráfrica”, no existente ni en el País Valenciano ni en el Estado Español con anterioridad al 2009. El insecto que la provoca entró en nuestro territorio por importaciones procedentes de terceros países. En los primeros meses de 2009 se detectó en la población de Benifairó de les Valls (València), al observar los labradores unas deformaciones muy intensas en los frutos de los naranjos.

Desde la detección de la plaga en 2009 hasta ahora, la única herramienta de acción ha sido el uso de plaguicidas. No obstante, aquellos productos fitosanitarios que podían ser efectivos contra la plaga, en un primer momento, dejaron de serlo cuando el insecto que la provoca se hizo resistente a los venenos que se emplean y que, además, repercuten negativamente sobre otras especies beneficiosas o sobre la salud misma de las personas.

Alabajos ha destacado que esta experiencia nos confirma que las políticas de control de plagas tienen que realizarse con visión de futuro. Por eso reclaman al actual Gobierno medidas urgentes, como la suelta masiva del parasitoide contrastado por las universidades, que combate eficazmente el insecto, además de exigir ayudas para los damnificados por esta plaga.