Moció presentada per registre d’entrada: Moció Compromís per Torrent. Instar JGL modificar el Reglament Punt d’Aliments REGISTRE D’ENTRADA MOCIÓ MODIF.PUNT D’ALIMENTS

Valencià

Carme Silla: L’actual reglament del punt d’aliments marca uns límits de renda tan baixos que és impossible compatibilitzar-los amb altres ajudes socials”.

Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu, Pau Alabajos ha presentat davant el Ple de l’Ajuntament de Torrent una moció instant la Junta de Govern Local a modificar el Reglament de Funcionament del Programa Municipal de Repartiment d’Aliments, més conegut com a “Punt d’Aliments Municipal”.

En concret, la regidora Carme Silla, impulsora d’aquesta mesura, reclama modificar l’article 3.2 de l’esmentat reglament, que és el que regula les rendes màximes de les unitats familiars per a poder accedir a aquest programa de repartiment d’aliments. Així, per exemple, una unitat familiar de quatre persones amb una renda mensual de més de 708€ no tindria dret al programa de repartiment municipal d’aliments; “uns nivells de renda tan baixos que provoquen que, si la unitat familiar percep una prestació o ajuda pública, com per exemple la Renda Valenciana d’Inclusió o l’Ingrés Mínim Vital (IMV), faça impossible que puga accedir-hi al punt d’aliments”, ha explicat la co-portaveu de Compromís al consistori.

Per tant el repartiment d’aliments a Torrent, tal i com està regulat en l’actualitat, únicament està adreçat als pobres de solemnitat, impedint que famílies que ja estan en exclusió social o prop del llindar de la pobresa puguen acollir-se a ell per tal d’aliviar la càrrega econòmica que suposa la compra de productes de primera necessitat”, ha denunciat Silla.

A més, hem explicat que Torrent és un municipi amb greus problemes socials derivats de l’alta Taxa d’Atur que pateix; en concret actualment 8.668 veïnes i veïns es troben apuntats com a demandants d’ocupació, més d’un 22% de la població de Torrent amb capacitat de treballar, xifra que podria anar en augment si es compleixen les previsions sobre l’impacte econòmic de l’actual pandèmia als pròxims mesos.

Castellano

Compromís por Torrent demanda hacer compatible el punto de alimentos con la Renta Valenciana de Inclusión y el Ingreso Mínimo Vital.

 Carme Silla: “El actual reglamento del punto de alimentos marca unos límites de renta tan bajos que es imposible compatibilizarlos con otras ayudas sociales”.

Compromís por Torrent, mediante su portavoz, Pau Alabajos ha presentado ante el Pleno del Ayuntamiento de Torrent una moción instando a la Junta de Gobierno Local a modificar el Reglamento de Funcionamiento del Programa Municipal de Reparto de Alimentos, más conocido como “Punto de Alimentos Municipal”.

En concreto, la regidora Carme Silla, impulsora de esta medida, reclama modificar el artículo 3.2 del mencionado reglamento, que es el que regula las rentas máximas de las unidades familiares para poder acceder a este programa de reparto de alimentos. Así, por ejemplo, una unidad familiar de cuatro personas con una renta mensual de más de 708€ no tendría derecho al programa de reparto municipal de alimentos; “unos niveles de renta tan bajos que provocan que, si la unidad familiar percibe una prestación o ayuda pública, como por ejemplo la Renta Valenciana de Inclusión o el Ingreso Mínimo Vital (IMV), haga imposible que pueda acceder al punto de alimentos”, ha explicado la co-portavoz de Compromís al consistorio.

Por lo tanto el reparto de alimentos en Torrent, tal y como está regulado en la actualidad, únicamente está dirigido a los pobres de solemnidad, impidiendo que familias que ya están en exclusión social o cerca del umbral de la pobreza puedan acogerse a él para aliviar la carga económica que supone la compra de productos de primera necesidad”, ha denunciado Silla.

Además, los ecovalencianistas han explicado que Torrent es un municipio con graves problemas sociales derivados de la alta Tasa de Paro que sufre; en concreto actualmente 8.668 vecinas y vecinos se encuentran apuntados como demandantes de ocupación, más de un 22% de la población de Torrent con capacidad de trabajar, cifra que podría ir en aumento si se cumplen las previsiones sobre el impacto económico de la actual pandemia en los próximos meses.