La formació ecovalencianista ha criticat la falta d’inversions i l’abandonament en el carril bici de Torrent. “Un compromís ferm amb la mobilitat sostenible exigeix necessàriament menys paraules buides i més pressupost efectiu”, en declaracions del portaveu del grup municipal, Pau Alabajos.

No són poques les queixes ciutadanes que Compromís ha documentat els darrers mesos respecte a l’estat de conservació d’aquesta xarxa viària estratègica per a la preservació mediambiental. Els ecovalencianistes han traslladat un extens llistat d’incidències i protestes dels usuaris i usuàries a la junta de govern local perquè prenga cartes en l’assumpte de manera urgent.

La major part de les denúncies rebudes té a veure amb calçades i superfícies en un estat de conservació precari; vegetacions que no han sigut retallades adequadament i han acabat envaint el ferm, posant en perill la integritat física dels usuaris i usuàries; pintura del paviment que rellisca quan plou; i mobiliari urbà per a delimitar els carrils cada vegada pitjor col•locat i asimètric, convertint-se en un obstacle per als ciclistes.

“El govern de PSOE i Ciudadanos haurà d’explicar als veïns i veïnes per què el seu model de ciutat segueix depenent absolutament dels vehicles de motor i no contempla alternatives de mobilitat verda, menys contaminants i més sostenibles”, destaca el regidor ecovalencianista. 

“La pandèmia ha demostrat que un altre tipus de mobilitat és possible. Moltíssimes persones de la nostra ciutat han optat per aparcar els cotxes i desplaçar-se a peu o amb bicicleta durant l’estat d’alarma. Una mobilitat de quilòmetre zero que, si anara acompanyada d’un pla estratègic municipal i una indispensable inversió de recursos materials i humans, contribuiria ràpidament a reduir emissions i a enfortir la salut cardiovascular dels torrentins i torrentines”, ha conclós el portaveu de Compromís a la capital de l’Horta Sud. 

Compromís per Torrent denuncia la falta de mantenimiento y la dejadez en la red de carriles bici

La formación ecovalencianista ha criticado la falta de inversiones y el abandono en el carril bici de Torrent. “Un compromiso firme con la movilidad sostenible exige necesariamente menos palabras vacías y más presupuesto efectivo”, en declaraciones del portavoz del grupo municipal, Pau Alabajos.

No son pocas las quejas ciudadanas que Compromís ha documentado durante los últimos meses respecto al estado de conservación de esta red viaria estratégica para la preservación medioambiental. Los ecovalencianistes han trasladado un extenso listado de incidencias y protestas de los usuarios y usuarias a la junta de gobierno local para que tome cartas en el asunto de manera urgente.

La mayor parte de las denuncias recibidas tiene que ver con calzadas y superficies en un estado de conservación precario; vegetaciones que no han sido recortadas adecuadamente y han acabado invadiendo el firme, poniendo en peligro la integridad física de los usuarios y usuarias; pintura del pavimento que resbala cuando llueve; y mobiliario urbano para delimitar los carriles cada vez peor instalado y asimétrico, convirtiéndose en un obstáculo para los ciclistas.

“El gobierno de PSOE y Ciudadanos deberá explicar a los vecinos y vecinas por qué su modelo de ciudad sigue dependiendo absolutamente de los vehículos de motor y no contempla alternativas de movilidad verde, menos contaminantes y más sostenibles”, destaca el concejal ecovalencianista.

“La pandemia ha demostrado que otro tipo de movilidad es posible. Muchísimas personas de nuestra ciudad han optado por aparcar los coches y desplazarse a pie o en bicicleta durante el estado de alarma. Una movilidad de kilómetro cero que, si fuera acompañada de un plan estratégico municipal y una indispensable inversión de recursos materiales y humanos, contribuiría rápidamente a reducir emisiones y fortalecer la salud cardiovascular de los torrentinos y torrentinas “, concluyó el portavoz de Compromís en la capital de l’Horta Sud .