Valencià

L’augment del personal docent reduirà el nombre d’estudiants per aula, prestant una atenció més personalitzada a l’alumnat dels centres educatius, un esforç que, a nivell de tot el territori, serà de 4.374 docents més que es sumen als 71.000 ja existents.

 

Segons fonts de conselleria l’augment serà també al personal no docent, com ara els monitors i monitores de menjador, on més de 3.000 persones seran contractades de forma extraordinària aquest curs per garantir la distància de seguretat i l’atenció dels grups de convivència estable dels més menuts.

La Conselleria dirigida per Vicent Marzà també potenciarà la inversió als centres educatius de Torrent amb 310.114€ addicionals perquè puguen adaptar-se a les noves situacions que es donaran amb motiu de la pandèmia (mobiliari, material de protecció, xicotetes obres…).

La baixada de ràtios, per a garantir la seguretat escolar, suposarà un màxim de 20 alumnes per aula fins a quart de primària. De cinqué endavant, es garantirà una distància de seguretat d’1,5 metres entre els escolars. En paraules del portaveu de Compromís a Torrent, Pau Alabajos, “aquestes mesures són necessàries, la Conselleria d’Educació Valenciana ha demostrat que tenia un pla per tornar a les aules amb més garanties, sumant al sistema educatiu recursos humans i materials.”

La Conselleria compta, des del 31 de juliol, amb el Pla de Prevenció i Protecció per al curs 2020-2021 que determina detalladament les mesures de seguretat que s’aplicaran als centres educatius, tot i que poden ser modificades a mesura que evolucione la pandèmia. D’altra banda, també s’ha destinat una inversió de 9 milions d’euros als municipis per a la realització d’activitats extraescolars, que a Torrent, seran de 137.689,45 euros.

Alabajos ha volgut destacar “la planificació i la gestió dels recursos públics en matèria educativa per part del conseller i els seus equips de treball, amb l’objectiu d’encarar el nou curs amb totes les garanties de qualitat i seguretat que les xiquetes i xiquets valencians mereixen”; per últim senyala  que “la política es demostra amb fets i el nou curs comptarà amb més personal docent i no docent, més inversió pública als centres, ràtios més baixes, així com l’ampliació dels protocols necessaris per a potenciar la seguretat en les aules. “

Castellano

La Consellería de Educación refuerza Torrent con 53,4 nuevas plazas de docentes para el curso 2020-2021.

El aumento del personal docente reducirá el número de estudiantes por aula, prestando una atención más personalizada al alumnado de los centros educativos, un esfuerzo que, a nivel de todo el territorio, será de 4.374 docentes más que se suman a los 71.000 ya existentes.

 

Según fuentes de consellería el aumento será también en el personal no docente, como por ejemplo los monitores y monitoras de comedor, donde más de 3.000 personas serán contratadas de forma extraordinaria este curso para garantizar la distancia de seguridad y la atención de los grupos de convivencia estable de los más pequeños.

La Consellería dirigida por Vicent Marzà también potenciará la inversión en los centros educativos de Torrent con 310.114€ adicionales para que puedan adaptarse a las nuevas situaciones que se darán con motivo de la pandemia (mobiliario, material de protección, pequeñas obras…).

La bajada de ratios, para garantizar la seguridad escolar, supondrá un máximo de 20 alumnos por aula hasta cuarto de primaria. De quinto adelante, se garantizará una distancia de seguridad de 1,5 metros entre los escolares. En palabras del portavoz de Compromís en Torrent, Pau Alabajos, “estas medidas son necesarias, la Consellería de Educación Valenciana ha demostrado que tenía un plan para volver a las aulas con más garantías, sumando al sistema educativo recursos humanos y materiales.”

La Consellería cuenta, desde el 31 de julio, con el Plan de Prevención y Protección para el curso 2020-2021 que determina con detalle las medidas de seguridad que se aplicarán en los centros educativos, a pesar de que pueden ser modificadas a medida que evolucione la pandemia. Por otro lado, también se ha destinado una inversión de 9 millones de euros en los municipios para la realización de actividades extraescolares, que a Torrent seran de 137.689,45 euros.

Alabajos ha querido destacar “la planificación y la gestión de los recursos públicos en materia educativa por parte del conseller y sus equipos de trabajo, con el objetivo de encarar el nuevo curso con todas las garantías de calidad y seguridad que las niñas y niños valencianos merecen”; por último señala que “la política se demuestra con hechos y el nuevo curso contará con más personal docente y no docente, más inversión pública en los centros, ratios más bajas, así como la ampliación de los protocolos necesarios para potenciar la seguridad en las aulas.