Valencià

Dels 107 agents locals en funcions policials operatives al 2015 s’ha passat a una xifra aproximada de 75 en l’actualitat.

Compromís per Torrent explica que la sangria continua i durant el mes d’agost s’han tornat a perdre novament una inspectora i un oficial.

La Policia Local de Torrent no ha parat de perdre operatius des que Jesús Ros accedira a la vara de mando en juny de 2015. Des d’aquell moment les jubilacions i les peticions de trasllat han minvat els efectius que patrullen els carrers de la capital de l’Horta Sud: els anomenats “operatius”, de tal manera que, si fa 6 anys Torrent comptava amb 107 d’aquestos agents, actualment s’han reduït a entre 75 i 80 depenent de les circumstàncies del servei.

Des de Compromís consideren aquestes xifres com a preocupants, donant un resultat d’1 policia local operatiu per cada 1050 residents, de tal manera que la disminució de la ràtio de delictes a Torrent només s’entén si es té en compte el fet que la Comissaria de la Policia Nacional ha incrementat, en el mateix període de temps, els seus agents en més d’un 100% d’efectius. No obstant, des del grup municipal alerten que hi ha funcions i competències exclusives de la policia local que van més enllà de la delinqüència i que queden sense cobrir, repercutint negativament en les necessitats que demanden els veïns i les veïnes.

Pau Alabajos, portaveu de Compromís al consistori, recorda que després de l’aprovació del pressupost de 2016 Ros es va desfer de colp de 10 agents de la policia local que estaven en comissió de serveis a Torrent (1 intendent, 1 inspector i 8 agents); des de Compromís es va entendre aquesta maniobra com a una depuració política del nou alcalde cap a agents que havien accedit al seu lloc de treball en l’etapa de l’anterior govern; policies que feien una bona tasca, que des de Compromís creuen que és el que s’ha de valorar.

A més a més, des de 2015 fins l’actualitat, el govern de Ros no ha convocat cap procés selectiu per a cobrir totes aquestes baixes d’efectius, qüestió incomprensible per a Compromís, més encara si es té en compte que la Llei d’Estabilitat Pressupostària autoritza a cobrir el 100% de les baixes per tal de mantindre les plantilles de les forces i cossos de seguretat, entre les que hi figuren les policies locals.

Addicionalment, els valencianistes han explicat que tant la regidora de seguretat com el propi Ros també s’han negat contínuament a la creació d’una una borsa d’agents comissionats provinents d’altres ajuntaments, que puga suplir temporalment la falta d’efectius per a cobrir els llocs de treball perduts.

Finalment, Alabajos ha explicat que aquesta “manera de funcionar” ha dut a Ros a suplir la falta d’efectius amb un ús desmesurat de les hores extres en l’actualitat; una solució que ha disparat el cost per agent, tenint en compte que les jornades extres entre setmana tenen un cost de 240€ per policia, mentres que en cap de setmana es dispara fins als 320€.

Castellano

La Policía Local de Torrent pierde el 25% de la plantilla  desde que Ros es Alcalde de Torrent

De los 107 agentes locales en funciones policiales operativas en 2015 se ha pasado a una cifra aproximada de 75 en la actualidad.

 Compromís per Torrent explica que la sangría continúa y durante el mes de agosto se han vuelto a perder nuevamente una inspectora y un oficial.

 

La Policía Local de Torrent no ha parado de perder operativos desde que Jesús Ros accediera a la vara de mando en junio de 2015. Desde aquel momento las jubilaciones y las peticiones de traslado han menguado los efectivos que patrullan las calles de la capital de l’Horta Sud, de tal manera que, si hace 6 años Torrent contaba con 107 de estos agentes, actualmente se han reducido a entre 75 y 80 dependiendo de las circunstancias del servicio.

Desde Compromís consideran estas cifras como preocupantes, dando un resultado de 1 policía local operativo por cada 1050 residentes, de tal manera que la disminución de la ratio de delitos en Torrent solo se entiende si se tiene en cuenta el hecho de que la Comisaria de la Policía Nacional ha incrementado, en el mismo periodo de tiempo, sus agentes en más de un 100% de efectivos. No obstante, desde el grupo municipal alertan que hay funciones y competencias exclusivas de la policía local que van más allá de la delincuencia y que quedan sin cubrir, lo que redunda en una merma importante del servicio, repercutiendo negativamente en las necesidades que demandan los vecinos y vecinas.

Pau Alabajos, portavoz de Compromís al consistorio, recuerda que después de la aprobación del presupuesto de 2016 Ros se deshizo de golpe de 10 agentes de la policía local que estaban en comisión de servicios en Torrent (1 intendente, 1 inspector y 8 agentes); desde Compromís se entendió esta maniobra como una depuración política del nuevo alcalde hacia agentes que habían accedido a su puesto de trabajo en la etapa del anterior gobierno; policías que hacían una buena tarea, que desde Compromís creen que es lo que se tiene que valorar.

Además, desde 2015 hasta la actualidad, el gobierno de Ros no ha convocado ningún proceso selectivo para cubrir todas estas bajas de efectivos, cuestión incomprensible para Compromís, más aún si se tiene en cuenta que la Ley de Estabilidad Presupuestaria autoriza a cubrir el 100% de las bajas para mantener las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre las que figuran las policías locales.

Adicionalmente, los valencianistas han explicado que tanto la regidora de seguridad como el propio Ros también se han negado continuamente a la creación de una una bolsa de agentes comisionados provenientes otros ayuntamientos, que pueda suplir temporalmente la falta de de efectivos para cubrir los puestos de trabajo perdidos.

Finalmente, Alabajos ha explicado que esta “manera de funcionar” ha llevado a Ros a suplir la falta de efectivos con un uso desmesurado de las horas extras en la actualidad; una solución que ha disparado el coste por agente, teniendo en cuenta que las jornadas extras entre semana tienen un coste de 240€ por policía, mientras que en fin de semana se dispara hasta los 320€.