Valencià

Segons el govern municipal els sensors estan instal·lats des de fa un any.

Pau Alabajos: “No hem rebut cap resposta sobre els suposats 600 sensors instal·lats a Torrent , especialment els de qualitat de l’aire i els de partícules contaminants”.

El grup municipal de Compromís va sol·licitar, el 27 de setembre de 2019, informació sobre l’aleshores recent anunci del govern local de la instal·lació de 600 sensors de control de la contaminació atmosfèrica a Torrent.

La resposta, rebuda al mes d’octubre, també del passat 2019, no incorporava cap dada sobre contaminació o explicació alguna sobre els paràmetres de la qualitat de l’aire, sols advertia que els sensors s’havien instal·lat però que encara estaven pendents de calibració, “Por lo tanto, los sensores no están dando todavía información sobre los datos solicitados”, es va respondre en aquell moment a Pau Alabajos, portaveu del grup.

Alabajos considera que amb aquesta resposta el govern municipal es va llavar les mans sobre un anunci que feren a bombo i plateret “com si els sensors ja estigueren funcionant”; a més a més, aquesta resposta no va estar signada per cap polític o tècnic municipal, incomplint la normativa de règim local que obliga a les parts a identificar-se administrativament, tant al sol·licitant de la informació com a l’emissor de la resposta.

El gran problema, és que ha passat un any i el govern continua sense donar les dades sobre contaminació que va sol·licitar el grup de Compromís”, explica Alabajos, que es mostra preocupat perquè “encara no sabem quines concentracions de CO2, partícules contaminants i dades sobre qualitat de l’aire respirem els torrentins i les torrentines”.

Finalment, des de Compromís es considera fonamental que l’actual govern de PSOE-Cs informe la població sobre aquestes dades de salubritat ambiental, sobretot tenint en compte que la pol·lució mata milions de persones al món cada any, i que genera o agreuja greus afeccions sanitàries, com al·lèrgies, insuficiències respiratòries o càncer.

Castellano

Compromís per Torrent reclama al gobierno municipal los datos de contaminación ambiental solicitados hace un año

Según el gobierno municipal los sensores están instalados desde hace un año

Pau Alabajos: “No hemos recibido ninguna respuesta sobre los supuestos 600 sensores instalados en Torrent , especialmente los de calidad del aire y los de partículas contaminantes”.

El grupo municipal de Compromís solicitó, el 27 de septiembre de 2019, información sobre el entonces reciente anuncio del gobierno local de la instalación de 600 sensores de control de la contaminación atmosférica en Torrent.

La respuesta, recibida en el mes de octubre, también del pasado 2019, no incorporaba ningún dato sobre contaminación o explicación alguna sobre los parámetros de la calidad del aire, solo advertía de que los sensores se habían instalado pero que todavía estaban pendientes de calibración, “Por lo tanto, los sensores no están dando todavía información sobre los datos solicitados”, se respondió en aquel momento a Pau Alabajos, portavoz del grupo.

Alabajos considera que con esta respuesta el gobierno municipal se lavó las manos sobre un anuncio que hicieron a bombo y platillo “como si los sensores ya estuvieron funcionando”; además, esta respuesta no estuvo firmada por ningún político o técnico municipal, incumpliendo la normativa de régimen local que obliga a las partes a identificarse administrativamente, tanto al solicitante de la información como al emisor de la respuesta.

El gran problema, es que ha pasado un año y el gobierno continúa sin dar los datos sobre contaminación que solicitó el grupo de Compromís”, explica Alabajos, que se muestra preocupado porque “todavía no sabemos qué concentraciones de CO₂, partículas contaminantes y datos sobre calidad del aire respiramos los torrentinos y las torrentinas”.

Finalmente, desde Compromís se considera fundamental que el actual gobierno de PSOE-Cs informe la población sobre estos datos de salubridad ambiental, sobre todo teniendo en cuenta que la polución mata millones de personas en el mundo cada año, y que genera o agrava graves afecciones sanitarias, como alergias, insuficiencias respiratorias o cáncer.