Els valencianistes demanaran potenciar els mercats diaris, amb la recuperació de les parades tancades i una nova reestructuració de les despeses de manteniment.

Els mercats sedentaris tenen actualment un cost de manteniment de 430.568,70€, però en 2021 només està previst recuperar 49.844,96€ per repercussió de despeses comuns. Aquesta és la previsió efectuada per IDEA’t, l’empresa municipal encarregada de la gestió dels mercats municipals sedentaris de Torrent.

Són especialment rellevants les despeses de l’Antic Mercat, ubicat a la Plaça Major, amb un cost anual de 295.149,77€, on destaquen les despeses de neteja amb 63.544,36€, el cost del manteniment del pàrquing de 30 places, previst en 50.000€, les despeses d’administració per 73.218,93€ o el subministrament elèctric previst en 54.000€. Aquest mercat està compost per dues plantes, de les quals a la inferior s’ubiquen la cafeteria i 21 parades, on actualment es troben permanentment obertes 11. La planta superior està ocupada per la mercantil de capital mixt Aigües de l’Horta. Les botigues d’aquest mercat paguen, en funció de la superfície, una quota que oscil·la entre els 40, 60, o 80 €/mes. Aigües de l’Horta paga 960 €/mes pel lloguer de la segona planta. Referent al pàrquing, la previsió és recuperar 28.193,€ dels 50.000€ de cost.

En quant al mercat de Sant Gregori, està previst per al 2021 un cost anual de 135.418,94€, on només es recuperaran 1.920€ per repercussió de despeses comuns. En aquest recinte destaquen les despeses d’administració, per 73.218,94€, les anomenades Despeses Extraordinàries, per 25.000€, la neteja per 14.000€, el subministrament elèctric 10.000€ i el servei de suport tècnic cobrat per IDEA’t, que ascendeix també a 10.000€ anuals.

“Aquestes despeses vénen heretades de l’època del Partido Popular, però l’actual govern de coalició entre PSOE i Ciudadanos no ha donat cap pas per a revertir aquesta situació ruïnosa, des del punt de vista econòmic”, apunta el portaveu de Compromís Pau Alabajos, qui explica que el seu grup demanarà que aquest Pla contemple, de manera obligatòria, les consultes oportunes amb totes les parts implicades en la millora de la gestió: l’Ajuntament, la pròpia IDEA’t, les persones encarregades de les parades, i especialment Aigües de l’Horta com a usuària de tota la segona planta de l’Antic Mercat.

La mercantil mixta d’Aigües té previst obtindre en 2021 uns beneficis de 1.065.152,25€, dels quals l’Ajuntament s’emportarà el 51% i la Multinacional Francesa Suez Enviroment el 49%.
La votació del Consell d’Administració d’IDEA’t, celebrada ahir 28 d’octubre, on s’aprovaren aquestes despeses per al 2021, isqué a favor amb els vots del PSOE més el del seu soci al govern municipal, Ciudadanos.

Castellano

Compromís per Torrent demanda consenso municipal para la elaboración de un Plan de Viabilidad de los mercados municipales sedentarios.

Los valencianistas solicitaran potenciar los mercados diarios, con la recuperación de las paradas cerradas y una nueva reestructuración de los gastos de mantenimiento.

Los mercados sedentarios tienen actualmente un coste de mantenimiento de 430.568,70€, pero en 2021 solo está previsto recuperar 49.844,96€ por repercusión de gastos comunes. Esta es la previsión efectuada por IDEA’t, la empresa municipal encargada de la gestión de los mercados municipales sedentarios de Torrent.

Son especialmente relevantes los gastos del Antiguo Mercado, ubicado en la Plaça Major, con un coste anual de 295.149,77€, donde destacan los gastos de limpieza con 63.544,36€, el coste del mantenimiento del parking de 30 plazas, previsto en 50.000€, los gastos de administración por 73.218,93€ o el suministro eléctrico previsto en 54.000€. Este mercado está compuesto por dos plantas, de las cuales en la inferior se ubican la cafetería y 21 paradas, donde actualmente se encuentran permanentemente abiertas 11. La planta superior está ocupada por la mercantil de capital mixto Aigües de l’Horta. Las tiendas de este mercado pagant, en función de la superfície, una cuota que oscila entre los 40, 60, o 80 €/mes. Aigües de l’Horta paga 960 €/mes por el alquiler de la segunda planta. En lo referente al parking, la previsión es recuperar 28.193,€ de los 50.000€ de coste.

En en cuanto al mercado de Sant Gregori, está previsto para el 2021 un coste anual de 135.418,94€, donde solo se recuperarán 1.920€ por repercusión de gastos comunes. En este recinto destacan los gastos de administración, por 73.218,94€, los llamados Gastos Extraordinarios, por 25.000€, la limpieza por 14.000€, el suministro eléctrico 10.000€ y el servicio de apoyo técnico cobrado por IDEA’t, que asciende también a 10.000€ anuales.

“Estos gastos vienen heredados de la época del Partido Popular, pero el actual gobierno de coalición entre PSOE y Ciudadanos no ha dado ningún paso para revertir esta situación ruinosa, desde el punto de vista económico”, apunta el portavoz de Compromís Pau Alabajos, quien explica que su grupo pedirá que este Plan contemple, de manera obligatoria, las consultas oportunas con todas las partes implicadas en la mejora de la gestión: el Ayuntamiento, la propia IDEA’t, las personas encargadas de las paradas, y especialmente Aigües de l’Horta como usuaria de toda la segunda planta del Antiguo Mercado.

La mercantil mixta de Aigües tiene previsto obtener en 2021 unos beneficios de 1.065.152,25€, de los cuales el Ayuntamiento se llevará el 51% y la Multinacional Francesa Suez Enviroment el 49%.
La votación del Consejo de Administración de IDEA’t, celebrada ayer 28 de octubre, donde se aprobaron estos gastos para el 2021, salió a favor con los votos del PSOE más el de su socio en el gobierno municipal, Ciudadanos.