Arran l’aprovació del pressupost 2021, presentat pel govern municipal de Torrent (PSOE-Cs), el grup municipal de Compromís va registrar una bateria de reclamacions fonamentades principalment en l’incompliment pressupostari de no posar en marxa els òrgans legals obligatoris per als municipis gran població, com són la Comissió de Queixes Ciutadana, el Jurat Tributari, els Districtes i el Consell Social de la Ciutat.

Les reclamacions no varen ser admeses a tràmit pel govern municipal, i per tant no foren objecte de debat ni es votaren en la comissió de pressupostos celebrada prèviament al Ple d’aprovació definitiva, motiu pel qual des de Compromís s’han adreçat al Síndic de Greuges Valencià considerant que s’han conculcat els seus drets democràtics com a membres de Ple Dret de l’Ajuntament de Torrent.

Aquestos òrgans haurien d’estar creats des de l’any 2011”, ha afirmat Pau Alabajos, portaveu de Compromís per Torrent, qui ha explicat que el seu grup municipal porta 8 anys demanant l’aplicació dels preceptes legals obligatoris per a les grans ciutats, arreplegats tant en la Llei de Bases de Règim Local, com en la pròpia Llei de les Corts Valencianes per la qual Torrent va assolir l’estatus de municipi de gran poblament.

L’única manera de posar aquestos òrgans en funcionament, i al servei de les veïnes i veïns de Torrent, és dotar-los amb la partida pressupostària corresponent, i novament, al 2021, la creació d’aquestos òrgans de transparència i participació ciutadana no importen en absolut al govern municipal, que ara es parapeta darrere de la COVID-19 per a blocar les propostes dels grups de l’oposició i fer cas omís a la legalitat vigent.

Finalment la queixa presentada, després d’haver estat estudiada per la sindicatura, ha estat admesa a tràmit, explicant que, a més a més, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Torrent una còpia de l’informe pel qual se li ha denegat a un grup municipal la possibilitat de presentar reclamacions al pressupost, “per no tenir la condició d’interessat”, ha conclòs el Síndic.

NOTA DE PRENSA

EL SÍNDIC DE GREUGES ACEPTA A TRÁMITE LA RECLAMACIÓN DE COMPROMÍS PER TORRENT SOBRE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021

A raiz de la aprobación del presupuesto 2021, presentado por el gobierno municipal de Torrent (PSOE-Cs), el grupo municipal de Compromís registró una batería de reclamaciones fundamentadas principalmente en el incumplimiento presupuestario de no poner en marcha los órganos legales obligatorios para los municipios de gran población, como son la Comisión de Quejas Ciudadana, el Jurado Tributario, los Distritos y el Consejo Social de la Ciudad.

Las reclamaciones no fueron admitidas a trámite por el gobierno municipal, y por tanto no fueron objeto de debate ni se votaron en la comisión de presupuestos celebrada previamente al Pleno de aprobación definitiva, motivo por el cual desde Compromís se han dirigido al Síndic de Greuges Valenciano considerando que se han conculcado sus derechos democráticos como miembros de Pleno Derecho del Ayuntamiento de Torrent.

Estos órganos tendrían que estar creados desde el año 2011”, ha afirmado Pau Alabajos, portavoz de Compromís por Torrent, quien ha explicado que su grupo municipal lleva 8 años pidiendo la aplicación de los preceptos legales obligatorios para las grandes ciudades, recogidos tanto en la Ley de Bases de Régimen Local, como en la propia Ley de las Cortes Valencianas por la cual Torrent logró el estatus de municipio de gran población.

La única manera de poner estos órganos en funcionamiento, y al servicio de las vecinas y vecinos de Torrent, es dotarlos con la partida presupuestaria correspondiente, y nuevamente, en 2021, la creación de estos órganos de transparencia y participación ciudadana no importan en absoluto al gobierno municipal, que ahora se parapeta detrás de la COVID-19 para bloquear las propuestas de los grupos de la oposición y hacer caso omiso a la legalidad vigente.

Finalmente la queja presentada, después de haber sido estudiada por la sindicatura, ha sido admitida a trámite, explicando que, además, ha solicitado al Ayuntamiento de Torrent una copia del informe por el cual se le ha denegado a un grupo municipal la posibilidad de presentar reclamaciones al presupuesto, “por no tener la condición de interesado”, ha concluido el Síndico