Pau Alabajos (Compromís): “La tasca de l’oposició ha estat impecable, evitant que es cometera una irregularitat d’haver continuat la proposta conjunta del alcalde i la multinacional”.

Aigües de l’Horta de Torrent, presidida per l’alcalde Jesús Ros, ha elevat una nova proposta a la seua Junta General d’accionistes, convocada per al dia 25 febrer, per tal d’adaptar els estatuts de la mercantil a la resolució plenària del 4 de febrer passat, per la que s’acceptava una pròrroga addicional de dos anys de la vida de l’empresa mixta, participada en un 51% per l’Ajuntament i en un 49% per la multinacional francesa Suez Enviroment, que és realment qui controla la seua explotació.

La primera proposta, que l’alcalde volia aprovar junt a la multinacional explotadora, fou remesa als membres del Consell d’Administració, els quals estaven convidats a la Junta d’Accionistes del passat 18 de febrer com a oients. Aquesta incloïa blindar una nova pròrroga de dos anys de vigència per la qual la part privada prosseguiria controlant l’explotació del servei d’aigua potable de la ciutat de Torrent.

Com a conseqüència d’aquesta proposta, cadascun dels tres grups de l’oposició, varen presentar, per separat, escrits adreçats tant al registre d’Aigües de l’Horta com del Ple de l’Ajuntament de Torrent, on s’instava a l’Alcalde Ros a retirar la seua proposta de modificació dels estatuts per considerar-la contrària a l’acord plenari aprovat el dia 4 de febrer al Ple de l’Ajuntament, que no contemplava una nova pròrroga del contracte d’explotació sinó incloure només l’aprovada a l’esmentat Ple.

Per al portaveu de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, aquest canvi de parer, per part de Ros, obeeix a la temor del govern de PSOE-Cs de què en un futur pogueren interposar-se reclamacions judicials contra la primera modificació estatutària que l’alcalde i la multinacional volien aprovar, en la que a judici d’Alabajos, i d’haver-se consumat a la Junta General, haguera produït una clara contradicció entre el propi text estatutari i el contracte d’explotació signat fa 25 anys entre l’Ajuntament de Torrent i Suez, que només contemplava una pròrroga i que va ser el que realment aprovà el Plenari fa tres setmanes.

 

NOTA DE PRENSA

ROS RECTIFICA Y ACEPTA LA PROPUESTA DE LA OPOSICIÓN DE NO BLINDAR EN LOS ESTATUTOS UNA NUEVA PRÓRROGA A LA MULTINACIONAL EXPLOTADORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TORRENT

Pau Alabajos (Compromís):La tarea de la oposición ha sido impecable, evitando que se cometiera una irregularidad de haber continuado la propuesta conjunta del alcalde y la multinacional”.

Aigües de l’Horta de Torrent, presidida por el alcalde Jesús Ros, ha elevado una nueva propuesta a su Junta General de accionistas, convocada para el día 25 febrero, para adaptar los estatutos de la mercantil a la resolución plenaria del 4 de febrero pasado, por la que se aceptaba una prórroga adicional de dos años de la vida de la empresa mixta, participada en un 51% por el Ayuntamiento y en un 49% por la multinacional francesa Suez Enviroment, que es realmente quién controla su explotación.

La primera propuesta, que el alcalde quería aprobar junto a la multinacional explotadora, fue remitida a los miembros del Consejo de Administración, los cuales estaban invitados a la Junta de Accionistas del pasado 18 de febrero como oyentes. Esta incluía blindar una nueva prórroga de dos años de vigencia por la cual la parte privada proseguiría controlando la explotación del servicio de agua potable de la ciudad de Torrent.

Como consecuencia de esta propuesta, cada uno de los tres grupos de la oposición, presentaron, por separado, escritos dirigidos tanto al registro de Aigües de l’Horta como del Pleno del Ayuntamiento de Torrent, donde se instaba al Alcalde Ros a retirar su propuesta de modificación de los estatutos por considerarla contraria al acuerdo plenario aprobados el día 4 de febrero en el Pleno del Ayuntamiento, que no contemplaba una nueva prórroga del contrato de explotación sino incluir solo la aprobada en el mencionado Pleno.

Para el portavoz de Compromís por Torrent, Pau Alabajos, este cambio de parecer, por parte de Ros, obedece al temor del gobierno de PSOE-Cs de que en un futuro pudieran interponerse reclamaciones judiciales contra la primera modificación estatutaria que el alcalde y la multinacional querían aprobar, en la que a juicio de Alabajos, y de haberse consumado en la Junta General, hubiera producido una clara contradicción entre el propio texto estatutario y el contrato de explotación firmado hace 25 años entre el Ayuntamiento de Torrent y Suez, que solo contemplaba una prórroga y que fue el que realmente aprobó el Plenario hace tres semanas.